CCOO SIGNA EL CONVENI COL·LECTIU DE DISTRIBUÏDORS MAJORISTES D'ALIMENTACIÓ DE CATALUNYA


La Federació de Serveis de CCOO de Catalunya (CCOO Serveis) la Federació de Serveis, Mobilittat i Consum de Catalunya (FeSMC - UGT) i el Consell d'Empreses Majoristes d'Alimentació de Catalunya (CEMAC), han signat, el 18 de setembre de 2023 el conveni de distribuïdors majoristes d'alimentació de Catalunya.Aquest conveni té com avenços més destacables

Increments salarials


2023 4,00%

2024 3,00%  

2025 3,00%.

S'incorpora una clàusula de revisió salarial que garanteix que s'abonarà cada l?any la diferència entre IPC i l'increment pactat, amb un límit del 1%,

El conveni també incorpora una claúsula que impedeix absorbir ni compensar els increments en els salaris iguals o inferiors a 19.000 euros durant tota la vigència del Conveni.

 

Jornada laboral


S'introdueix l'Acord social per a l'obertura dels Establiments comercials en diumenges i festius a la zona turística del terme municipal de Barcelona..

S'unifica per totes les províncies els articles de vacances (22 dies laborables) i gratificacions extraordinàries, agafant de referència el més beneficiós per les persones treballadores

També s'incorporen al text del conveni les modificacions i nous permisos retribuïts introduïts pel RD-Llei 5/2023

CCOO valora de manera positiva els avanços en matèria de salari, en aspectes que milloren la conciliació de la vida laboral i personal i la regulació del treball en diumenges i festius en la zona d'especial afluència Turística de Barcelona.