Retencions IRPF de les Rendes en Espècie de la plantilla - SECTOR ESTALVI


Retenciones IRPF de las Rentas en Especie de la plantilla - SECTOR AHORRO -


Què són les “rendes en espècie”?

 

Tal com ho defineix l'Agència Tributària, "Constitueixen rendes en espècie la utilització, el consum o l'obtenció, per a fins particulars, de béns, drets o serveis de forma gratuïta o per preu inferior al normal de mercat, encara que no suposin una despesa real per a qui les concedeixi”.

 

Com es calcula la retenció d’IRPF que m’han d’aplicar?

 

En el cas dels préstecs per a l'adquisició d'habitatge i altres préstecs, com el préstec social per a atencions diverses al Conveni d'Estalvi, la retribució en espècie es calcula per la diferència entre l'interès que s'ha pagat i el tipus d'interès ofert al públic, tant per adquirir habitatge com per consum.

 

Per al càlcul d'aquesta diferència, a les entitats associades a CECA, és aplicable la "Resolució de sol·licitud d'acord previ de valoració de retribucions del treball en espècie" d'Agència Tributària, la vigència de la qual és tres anys (2021, 2022 i 2023), "...sempre que no es modifiqui la legislació o variïn significativament les circumstàncies econòmiques que van fonamentar la valoració".

 

En aquesta resolució s'estableixen dos barems del tipus d'interès ofert al públic segons la destinació del préstec:

 

1. Préstecs per al finançament d'habitatge:

• Tipus fix del 0,95% per al primer any de constitució del préstec.

Euribor + 0,50 % a partir del segon any i fins a la finalització.

 

2. Préstecs per a altres finalitats (atencions diverses al Conveni d'Estalvi): Euribor + 2,50%.

 

Per què la retenció d'IRPF de les rendes en espècie ha augmentat en les darreres nòmines?

 

La variació de l'Euribor, amb una lleugera moderació en els darrers mesos, ens ha portat a un increment el 2023 de 0,739 %, situant-se la variació interanual al 3,470 %. La pujada constant de l'Euribor ha provocat que els tipus de referència a aplicar s'hagin incrementat i les retencions hagin patit un increment important en trobar-nos en un escenari de pujada de tipus, molt allunyats dels tipus negatius mantinguts entre febrer del 2016 i març del 2022 · Això es tradueix en una reducció en l'import líquid a percebre a les nòmines mensuals.

 

EVOLUCIÓ DE L'EURIBOR MENSUAL (Tipus Hipotecari) 2022 – 2023

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

GENER

FEBRER

MARÇ

ABRIL

2,23%

2,63%

2,83%

3,02%

3,34%

3,53%

3,65%

3,76 %

 

Font. Federació Bancària Europea

 

Retenciones IRPF de las Rentas en Especie de la plantilla - SECTOR AHORRO -

¿Qué son las "rentas en especie"?

 

Tal y como lo define la Agencia Tributaria, "Constituyen rentas en especie la utilización, consumo u obtención, para fines particulares, de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado, aun cuando no supongan un gasto real para quien las conceda”.

 

¿Cómo se calcula la retención de IRPF que me tienen que aplicar?

 

En el caso de los préstamos para la adquisición de vivienda y otros préstamos, como el préstamo social para atenciones varias en el Convenio de Ahorro, la retribución en especie se calcula por la diferencia entre el interés que se ha pagado y el tipo de interés ofertado al público, tanto para la adquisición de vivienda como para consumo.

 

Para el cálculo de esa diferencia, en las entidades asociadas a CECA, es de aplicación la "Resolución de solicitud de acuerdo previo de valoración de retribuciones del trabajo en especie" de Agencia Tributaria, cuya vigencia es tres años (2021, 2022 y 2023), "...siempre que no se modifique la legislación o varíen significativamente las circunstancias económicas que fundamentaron la valoración".

 

En dicha resolución se establecen dos baremos del tipo de interés ofertado al público según el destino del préstamo:

 

  1. Préstamos para la financiación de vivienda:
    • Tipo fijo del 0,95% para el primer año de constitución del préstamo.
    • Euribor + 0,50% a partir del segundo año y hasta su finalización.

 

  1. Préstamos para otros fines (atenciones varias en el Convenio de Ahorro): Euribor + 2,50%.

 

¿Por qué la retención de IRPF de las rentas en especie ha aumentado en las últimas nóminas?

 

La variación del Euribor, con una ligera moderación en los últimos meses, nos ha llevado a un incremento en 2023 de 0,739%, situándose la variación interanual en el 3,470%. La constante subida del Euribor ha provocado que los tipos de referencia a aplicar se hayan incrementado y las retenciones hayan sufrido un incremento importante al encontrarnos en un escenario de subida de tipos, muy alejados de los tipos negativos mantenidos entre febrero de 2016 y marzo de 2022. Esto se traduce en una reducción en el importe líquido a percibir en las nóminas mensuales.

 

EVOLUCION DEL EURIBOR MENSUAL (Tipo Hipotecario) 2022 - 2023

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

2,23%

2,63%

2,83%

3,02%

3,34%

3,53%

3,65%

3,76 %

Fuente. Federación Bancaria Europea