Insuficients avenços en la negociació del conveni de majoristes d´alimentació de Catalunya


Dilluns passat 22 de maig de 2023, va tenir lloc a la seu de CCOO una nova reunió del conveni col·lectiu de majoristes d'alimentació de Catalunya. En aquesta reunió hi va haver certs avenços encara que no els suficients per arribar a un acord.

Insuficientes avances en la negociación del convenio de mayoristas de alimentación de Catalunya

El pasado lunes 22 de mayo de 2023, tuvo lugar en la sede de CCOO una nueva reunión del convenio colectivo de mayoristas de alimentación de Catalunya. En dicha reunión hubo ciertos avances aunque no los suficientes para llegar a un acuerdo.


Pel que fa a la proposta sindical de limitar la compensació i absorció perquè els increments siguin reals, la patronal ja accepta que no operi en salaris inferiors a 18.000€.

Pel que fa al tema de traslladar l'Acord Social per al terme municipal de Barcelona per a les obertures els diumenges i festius es van comprometre a passar-nos una proposta per escrit.

En matèria d'increments salarials ens van plantejar uns increments similars als pactats a l'Acord per a l'Ocupació i la Negociació Col·lectiva, però no ens van plantejar incorporar la clàusula de revisió salarial del dit acord, per això seguim sense acordar els increments salarials per al període 2023-2025.

Els sindicats tampoc no estem d'acord amb la proposta de la patronal de poder distribuir el 10% de la jornada de treball de manera irregular en cas de no assolir un acord previ entre empresa i la representació de les persones treballadores.

Per part de CCOO seguim plantejant que el conveni també ha de recollir avenços en matèria de jornada (reducció) i millora de les llicències retribuïdes per millorar la conciliació de la vida personal i laboral.

D'altra banda, CCOO també plantegem l'equiparació d'alguns drets i condicions de treball que avui dia són diferents per a cadascuna de les quatre províncies.

En definitiva, la negociació avança encara que no prou per poder assolir un acord en les properes setmanes.

CCOO no subscriurà el conveni si no es recullen els increments acordats entre patronals i sindicats a nivell general i si no hi ha millores a la resta dels articles del conveni.

 La propera reunió serà el proper 14 de juny de 2023.

Continuarem informant!

 

Insuficientes avances en la negociación del convenio de mayoristas de alimentación de Catalunya

El pasado lunes 22 de mayo de 2023, tuvo lugar en la sede de CCOO una nueva reunión del convenio colectivo de mayoristas de alimentación de Catalunya. En dicha reunión hubo ciertos avances aunque no los suficientes para llegar a un acuerdo.

En cuanto a la propuesta sindical de limitar la compensación y absorción para que los incrementos sean reales, la patronal ya acepta que no opere en salarios inferiores a 18.000 €.

Respecto al tema de trasladar el Acuerdo Social para el término municipal de Barcelona para las aperturas en domingos y festivos se comprometieron a pasarnos una propuesta por escrito.

En materia de incrementos salariales nos plantearon unos incrementos similares a los pactados en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, pero no nos plantearon incorporar la cláusula de revisión salarial de dicho acuerdo, por lo que seguimos sin acordar los incrementos salariales para el periodo 2023-2025.

Los sindicatos tampoco estamos de acuerdo con la propuesta de la patronal de poder distribuir el 10% de la jornada de trabajo de manera irregular en caso de no alcanzar un acuerdo previo entre empresa y la representación de las personas trabajadoras.

Por parte de CCOO seguimos planteando que el convenio también tiene que recoger avances en materia de jornada (reducción) y mejora de las licencias retribuidas para mejorar la conciliación de la vida personal y laboral.

Por otro lado, CCOO también planteamos la equiparación de algunos derechos y condiciones de trabajo que a día de hoy son diferentes para cada una de las cuatro provincias.

En definitiva, la negociación avanza aunque no lo suficiente como para poder alcanzar un acuerdo en las próximas semanas.

CCOO no suscribirá el convenio si no se recogen los incrementos acordados entre patronales y sindicatos a nivel general y si no hay mejoras en el resto de los artículos del convenio.

La próxima reunión será el próximo 14 de junio de 2023.

¡Seguiremos informando!