NEGOCIACIÓ DEL CONVENI SECTORIAL DE LA RECERCA DE CATALUNYA - COMUNICAT CONJUNT DE CCOO I UGT 25 MAIG 2023


Ara fa unes setmanes s’ha complert el primer any de la constitució de la taula de negociació del 1er Conveni Sectorial del Sector de la Recerca de Catalunya. Malgrat venim d’un procés de 10 anys lluitant per tenir un conveni al sector. El conveni sectorial regularà unes bases universals per les condicions de treball al sector de la recerca, ordenarà aspectes comuns d’organització del treball i establirà una estructura de negociació col·lectiva per la seva implementació als centres de treball. A més, fixarà unes condicions de competència comunes a totes les entitats de Recerca de Catalunya.

 

NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO SECTORIAL DE LA INVESTIGACIÓN DE CATALUNYA - COMUNICADO CONJUNTO DE CCOO Y UGT 25 MAYO 2023 

Hace unas semanas se ha cumplido el primer año de la constitución de la mesa de negociación del 1er Convenio Sectorial del Sector de la Investigación de Cataluña. A pesar de venimos de un proceso de 10 años luchando por tener un convenio en el sector. El convenio sectorial regulará unas bases universales para las condiciones de trabajo en el sector de la investigación, ordenará aspectos comunes de organización del trabajo y establecerá una estructura de negociación colectiva para su implementación en los centros de trabajo. Además, fijará unas condiciones de competencia comunes a todas las entidades de Investigación de Catalunya.


Nosaltres volem un conveni amb una estructura de 4 àrees funcionals, amb 9 grups professionals, amb un mínim de dos nivells a cada grup professional. En matèria de salaris volem un conveni que redueixi la arbitrarietat salarial, volem un conveni amb salaris justos; volem uns complements acordats amb els representants de les persones treballadores; volem establir instruments objectius de carrera professional; volem increments salarials que afectin a tot el salari; volem una jornada i uns permisos que estiguin en consonància amb la jornada mitja del sector. Volem un conveni amb Ultractivitat indefinida (duració de la vigència mentre es negocia), per no haver de patir a la negociació per que el conveni perdi la seva vigència.

 

VOLEM EL CONVENI QUE ES MEREIXEN LES TREBALLADORES I TREBALLADORS DEL SECTOR DE LA RECERCA A CATALUNYA

 

Després d’un any tenim alguns consensos… també molts desacords. Els desacords afecten a totes les matèries, però on més diferències hi ha és en la matèria retributiva:

? Volen pagar el mínim possible al personal predoctoral. No volen parlar de millorar les condicions econòmiques del col·lectiu més nombrós i pitjor pagat del sector.

? No volen crear complements objectius i que afectin a tothom. El que volen és crear molts complements salarials arbitraris per poder seguir pagant més a qui ells volen.

? No volen aplicar, als treballadors i treballadores actuals del sector, l’estructura salarial que es pacti en el conveni. Només aplicaria al personal de nova contractació.

? Volen que els complements personals puguin absorbir els possibles increments salarials, fent que el salari real no pugi.

? No volen garantir actualitzacions salarials per a tothom, una altra vegada més, volen deixar aquest tema en mans dels criteris desigualitaris de cada centre.

? VOLEN PAGAR POC A LA MAJORIA, PER PAGAR MÉS A QUI ELLS VULGUIN.

Altres desacords: volen una jornada anual de 1764 hores, molt per sobre de qualsevol jornada actual als centres de recerca; pràcticament sense millora en els permisos legals; la creació d’un R-0 a l’àrea funcional d’investigació (una etapa anterior al personal investigador predoctoral, allargant la precarietat del col·lectiu), etc. Volen un conveni que perpetuï les desigualtats existents sense millorar les condicions.

 

LA PATRONAL VOL UN CONVENI PER NO CANVIAR RES

 

NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO SECTORIAL DE LA INVESTIGACIÓN DE CATALUNYA COMUNICADO CONJUNTO DE CCOO Y UGT 25 MAYO 2023 

Hace unas semanas se ha cumplido el primer año de la constitución de la mesa de negociación del 1er Convenio Sectorial del Sector de la Investigación de Cataluña. A pesar de venimos de un proceso de 10 años luchando por tener un convenio en el sector. El convenio sectorial regulará unas bases universales para las condiciones de trabajo en el sector de la investigación, ordenará aspectos comunes de organización del trabajo y establecerá una estructura de negociación colectiva para su implementación en los centros de trabajo. Además, fijará unas condiciones de competencia comunes a todas las entidades de Investigación de Catalunya.

 

Nosotros queremos un convenio con una estructura de 4 áreas funcionales, con 9 grupos profesionales, con un mínimo de dos niveles en cada grupo profesional. En materia de salarios queremos un convenio que reduzca la arbitrariedad salarial, queremos un convenio con salarios justos; queremos unos complementos acordados con los representantes de las personas trabajadoras; queremos establecer instrumentos objetivos de carrera profesional; queremos incrementos salariales que afecten a todo el salario; queremos una jornada y unos permisos que estén en consonancia con la jornada media del sector. Queremos un convenio con Ultractividad indefinida (duración de la vigencia mientras se negocia), por no tener que sufrir en la negociación para que el convenio pierda su vigencia.

 

QUEREMOS EL CONVENIO QUE SE MERECEN LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL SECTOR DE LA INVESTIGACIÓN EN CATALUÑA

 

Después de un año tenemos algunos consensos… también muchos desacuerdos. Los desacuerdos afectan a todas las materias, pero donde más diferencias existen es en la materia retributiva:

• Quieren pagar lo menos posible al personal predoctoral. No quieren hablar de mejorar las condiciones económicas del colectivo más numeroso y peor pagado del sector.

• No quieren crear complementos objetivos y que afecten a todo el mundo. Lo que quieren es crear muchos complementos salariales arbitrarios para seguir pagando más a quien ellos quieren.

• No quieren aplicar, a los trabajadores y trabajadoras actuales del sector, la estructura salarial que se pacte en el convenio. Sólo aplicaría al personal de nueva contratación.

• Quieren que los complementos personales puedan absorber los posibles incrementos salariales, haciendo que el salario real no suba.

• No quieren garantizar actualizaciones salariales para todos, otra vez más, quieren dejar este tema en manos de los criterios desigualitarios de cada centro.

• QUIEREN PAGAR POCO A LA MAYORÍA, PARA PAGAR MÁS A QUIENES QUIEREN.

Otros desacuerdos: quieren una jornada anual de 1764 horas, muy por encima de cualquier jornada actual en los centros de investigación; prácticamente sin mejora en los permisos legales; la creación de un R-0 en el área funcional de investigación (una etapa anterior al personal investigador predoctoral, alargando la precariedad del colectivo), etc. Quieren un convenio que perpetúe las desigualdades existentes sin mejorar las condiciones.

 

LA PATRONAL QUIERE UN CONVENIO PARA NO CAMBIAR NADA