Mediació Assegurances Privades      Comunicat 7              23/05/2023

Conveni de Mediació d´Assegurances Privades Resum de Temes de les Reunions Anteriors


El dia d'avui s'ha reunit la Comissió Negociadora del Conveni de Mediació d'Assegurances Privades per intercanviar entre totes les parts, un resum de les diferents matèries proposades a les reunions anteriors, per així valorar en quins punts d'acord hi ha la negociació.

- - - - - - -

 

Convenio de Mediación de Seguros Privados Resumen de Temas de las Reuniones Anteriores

En el día de hoy se ha reunido la Comisión Negociadora del Convenio de Mediación de Seguros Privados para intercambiar entre todas las partes, un resumen de las distintas materias propuestas en las reuniones anteriores, para así valorar en que puntos de acuerdo se encuentra la negociación.


Des de CCOO hem exposat a la Patronal el següent:

Teletreball - Art. 8bis

• Adaptació de l’article de teletreball a la Llei 10/2021.

• Incorporar una quantia compensatòria diària d'1,50€ amb la corresponent revaloració en el mateix percentatge que ho facin les taules salarials i definir quan seria aplicable. Per part seva, la Patronal planteja abonar només 1€/dia, a més han fet al·lusió a voler excloure de l'aplicació de les condicions de teletreball quan se sol·liciti per motiu de conciliació conforme a l'art. 34.8 de l’Estatut dels Treballadors.

• Facilitar per part de l'empresa tots els mitjans, equips i eines necessaris per poder fer

el Teletreball de manera adequada, entre els quals s'inclourà com a mínim un ordinador, podent optar per compensar-los econòmicament, prèvia presentació del justificant de compra, en els termes que s'acordin amb la RLPT o amb les persones afectades.

Hem exposat respecte al Teletreball, que s'haurà de fer sempre d'una forma voluntària i reversible, consensuada amb l'empresa, bé al domicili de la persona treballadora o en lloc elegit per aquesta.

La Patronal, respecte a aquest assumpte, planteja que en principi sigui al domicili de la persona treballadora i que, si la persona opta per fer el teletreball en un altre lloc, haurà de ser sempre amb acceptació de l'empresa i mantenint-ho un mínim de 6 mesos abans de fer un altre canvi.

Capítol VII – Temps de Treball

S'ha decidit elaborar un document comú amb les propostes de cadascun dels sindicats representats a la mesa de negociació per enviar-lo a la Patronal i sobre aquest document tractar els punts d'acord o distanciament entre les parts (jornada anual, vacances i permisos) .

Capítol XIII – Faltes i Sancions

La Patronal pretén incorporar al capítol de Faltes Molt Greus la disminució del rendiment del treball. Hem manifestat que no estem d'acord amb això, que no hi ha cap motiu per incorporar-lo, ja que ja està tipificat al mateix Estatut dels Treballadors. Entenem que el que ha de ser un incentiu comercial per assolir un objectiu de vendes, no es pot convertir en una sanció que derivi en un acomiadament improcedent i així ho hem manifestat a la Patronal.

Capítol IV - Política d'ocupació

La Patronal segueix demanant una ampliació de 12 mesos per als contractes per circumstàncies de la producció, a la qual cosa hem respost, que no veiem aquesta proposta encertada ja que la nostra idea és mantenir sempre que sigui possible la contractació indefinida, com s'ha fet sempre al Sector. Per tant, ara mateix és un punt de discrepància entre les parts, que cal continuar negociant.

Les properes reunions han quedat fixades per als dies 12 i 22 de juny. Seguirem informant.

És el moment que defensis les teves condicions laborals

Afília-t a CCOO

 

Mediació Assegurances Privades      Comunicat 7              23/05/2023

 

Convenio de Mediación de Seguros Privados Resumen de Temas de las Reuniones Anteriores

En el día de hoy se ha reunido la Comisión Negociadora del Convenio de Mediación de Seguros Privados para intercambiar entre todas las partes, un resumen de las distintas materias propuestas en las reuniones anteriores, para así valorar en que puntos de acuerdo se encuentra la negociación.

Desde CCOO hemos expuesto a la Patronal lo siguiente:

Teletrabajo - Art. 8bis

  • Adaptación del artículo de teletrabajo a la Ley 10/2021.
  • Incorporar una cuantía compensatoria diaria de 1,50€ con su correspondiente revalorización en el mismo porcentaje que lo hagan las tablas salariales y definir cuándo sería de aplicación. Por su parte, la Patronal plantea abonar solamente 1€/día, además han hecho alusión a querer excluir de la aplicación de las condiciones de teletrabajo cuando se solicite por motivo de conciliación conforme al art. 34.8 del Estatuto de los Trabajadores.
  • Facilitar por parte de la empresa todos los medios, equipos y herramientas necesarios para poder realizar

el Teletrabajo de manera adecuada, entre los que se incluirá como mínimo un ordenador, pudiendo optar por compensarlos económicamente, previa presentación del justificante de compra, en los términos que se acuerden con la RLPT o con las propias personas afectadas.

Hemos expuesto respecto al Teletrabajo, que deberá realizarse siempre de una forma voluntaria y reversible, consensuada con la empresa, bien en el domicilio de la persona trabajadora o en lugar elegido por esta.

La Patronal, respecto a este asunto, plantea que en principio sea en el domicilio de la persona trabajadora y que, si la persona opta por realizar el teletrabajo en otro lugar, deberá ser siempre con aceptación de la empresa y manteniéndolo un mínimo de 6 meses antes de hacer otro cambio.

Capítulo VII – Tiempo de Trabajo

Se ha decidido, elaborar un documento común con las propuestas de cada uno de los sindicatos representados en la mesa de negociación para enviarlo a la Patronal y sobre dicho documento tratar los puntos de acuerdo o distanciamiento entre las partes (jornada anual, vacaciones y permisos).

Capítulo XIII – Faltas y Sanciones

La Patronal pretende incorporar en el capítulo de Faltas Muy Graves la disminución del rendimiento del trabajo. Hemos manifestado que no estamos de acuerdo con ello, que no existe motivo alguno para incorporarlo, pues ya está tipificado en el propio Estatuto de los Trabajadores. Entendemos que lo que debe ser un incentivo comercial para alcanzar un objetivo de ventas, no puede convertirse en una sanción que derive en un despido improcedente y así se lo hemos manifestado a la Patronal.

Capítulo IV – Política de Empleo

La Patronal sigue pidiendo una ampliación de 12 meses para los contratos por circunstancias de la producción, a lo que hemos respondido, que no vemos dicha propuesta acertada ya que nuestra idea es mantener siempre que sea posible la contratación indefinida, como se ha venido haciendo siempre en el Sector. Por lo tanto, ahora mismo es un punto de discrepancia entre las partes, que debemos seguir negociando.

Las próximas reuniones han quedado fijadas para los días 12 y 22 de Junio. Seguiremos informando.

Es el momento de que defiendas tus condiciones laborales

Afíliate a CCOO