La patronal de supermercats de Catalunya té a les seves mans la possibilitat d\'arribar a un acord


Divendres passat 21 d'octubre va tenir lloc una nova reunió per a la negociació del conveni col·lectiu.

- - - - - -

La patronal de supermercados de Catalunya tiene en sus manos la posibilidad de llegar a un acuerdo

El pasado viernes 21 de octubre tuvo lugar una nueva reunión para la negociación del convenio colectivo.


La patronal va presentar una proposta d?increment salarial d?un 10% en quatre anys amb una clàusula de revisió salarial de com a màxim un 2%, a afegir en taula salarial al final del període (10%+2%).

Aquesta proposta està un 0,5% per sota de la darrera presentada pels sindicats. És cert que no hi ha gaire diferència; el problema és que ara la patronal vol retirar les 8 hores de reducció de jornada que estava disposada a assumir.

També és cert que hem avançat en la limitació de la compensació i absorció per garantir increments reals per a la majoria de persones treballadores del sector encara que si bé és cert que no en els termes que venim plantejant durant aquests darrers 10 mesos de negociació.

A més del tema econòmic i jornada màxima anual, cal avançar en matèries tals com:

 • Permisos retribuïts.
 • Reconeixement professional.
 • Incorporar al conveni els supermercats que operen a través de plataformes digitals.
 • Treball en diumenges i festius i hores extraordinàries.
 • Descans en dissabtes.
 • Accés a la jubilació parcial.
 • Consolidació d’hores complementàries com a jornada ordinària.
 • Millora de l’assegurança de vida i accidents.
 • Regular el teletreball.
 • Regular l'ordenació i la distribució de la jornada (torns, descans entre torn i torn, etc.).
 • Complements salarials (nocturnitat, plus alçada, plus fred, etc.).
 • Descompte en compres
 • Que es reflecteixi en el text del conveni la realitat dels centres logístics (plusos, llocs de treball, nivells retributius, etc)

CCOO pensem que és possible desbloquejar la negociació del conveni. Dependrà de si accepten el que han proposat els sindicats en la darrera reunió i si no retrocedeixen en els seus plantejaments com ha passat amb la proposta de reducció de jornada.

Assolir un acord passa per avançar en les qüestions plantejades per dignificar el sector, millorant els salaris i les condicions de treball.

En cas contrari també ens veurem obligats a intensificar les mobilitzacions durant els mesos de novembre i de desembre als centres de treball.

La propera reunió serà el proper 2 de novembre.

Continuarem informant!

. . . . . .

La patronal de supermercados de Catalunya tiene en sus manos la posibilidad de llegar a un acuerdo

El pasado viernes 21 de octubre tuvo lugar una nueva reunión para la negociación del convenio colectivo.

La patronal presentó una propuesta de incremento salarial de un 10% en cuatro años con una cláusula de revisión salarial de cómo máximo un 2%, a añadir en tabla salarial al final del periodo (10%+2%).

Dicha propuesta está un 0,5% por debajo de la última presentada por los sindicatos. Es cierto que no hay mucha diferencia, el problema es que ahora la patronal quiere retirar las 8 horas de reducción de jornada que estaba dispuesta a asumir.

También es cierto que hemos avanzado en la limitación de la compensación y absorción para garantizar incrementos reales para la mayoría de personas trabajadoras del sector aunque si bien es cierto que no en los términos que venimos planteando durante estos últimos 10 meses de negociación.

Además del tema económico y jornada máxima anual, es necesario avanzar en materias tales como:

 • Permisos retribuidos.
 • Reconocimiento profesional.
 • Incorporar al convenio a los supermercados que operan a través de plataformas digitales.
 • Trabajo en domingos y festivos y horas extraordinarias.
 • Descanso en sábados.
 • Acceso a la jubilación parcial.
 • Consolidación de horas complementarias como jornada ordinaria.
 • Mejora del seguro de vida y accidentes.
 • Regular el teletrabajo.
 • Regular la ordenación y distribución de la jornada (turnos, descanso entre turno y turno, etc.).
 • Complementos salariales (nocturnidad, plus altura, plus frío, etc.).
 • Descuento en compras
 • Que se refleje en el texto del convenio la realidad de los centros logísticos (pluses, puestos de trabajo, niveles retributivos, etc)

CCOO pensamos que es posible desbloquear la negociación del convenio. Dependerá de si aceptan lo propuesto por los sindicatos en la última reunión y si no retroceden en sus planteamientos como ha ocurrido con la propuesta de reducción de jornada.

Alcanzar un acuerdo pasa por avanzar en las cuestiones planteadas para dignificar el sector, mejorando los salarios y las condiciones de trabajo.

De lo contrario también nos veremos obligados a intensificar las movilizaciones durante los meses de noviembre y de diciembre en los centros de trabajo.

La próxima reunión será el próximo 2 de noviembre.

¡Seguiremos informando!

CCOO Serveis Catalunya