Negociació del Conveni d´Oficines i Despatxos de Catalunya 2022

Conveni d´OODD: Estat actual de les negociacions


Després d’haver realitzat ja 12 reunions, hem començat a acostar posicions amb la patronal, sobretot en els temes principals, tot i que encara no hi ha res que s’hagi acordat.

Convenio OODD: Estado actual de las negociaciones

Después de haber realizado ya 12 reuniones, hemos empezado a acercar posiciones con la patronal, sobre todo en los temas principales, aunque todavía no hay nada acordado.


Els temes que estem prioritzant des de CCOO i UGT són:

 • Pujada pels anys 2022-24: estem per sota del nostre objectiu, però ens apropem a les pujades en àmbits similars al nostre. La patronal planteja pujades del 3,75 %, 2,5 % i 2,5 % (un total de 8,75 %), i nosaltres proposem un 5,5 %, 3 % i 3 % (un total d’11,5 %).
 • Incloure una clàusula d’actualització en funció de l’IPC continua sent tabú per a la patronal; no volen ni sentir la paraula “IPC”.
 • Estem intentant trobar una solució a la compensació i absorció, ja que a moltes empreses aquest mecanisme porta a la congelació salarial durant anys. La patronal ho està valorant, però només per a la durada del conveni.
 • Fixació de les condicions bàsiques i d’una compensació mínima diària per al teletreball / treball a distància. Establir un mínim és imprescindible, ja que a moltes empreses del sector s’està donant com a excusa el fet que no s’hagi fixat en conveni per no abonar res. La patronal no vol que s’estableixi cap import.
 • Eliminació dels nivells 3. El nivell 7.3 a la pràctica desapareix per la pròpia pujada de l’SMI; als altres nivells serà complicat, ja que la patronal no ho accepta.
 • Hem proposat una jornada màxima anual de 1.750 hores. La patronal es tanca adduint la rebaixa que es va fer a l’últim conveni (però no diuen que va ser després de molts anys sense tocar-la).
 • Pauses visuals: a més d’incloure-les a l’articulat del conveni, per la seva incidència al sector, plantegem que es fixin uns temps mínims de pausa visual. La patronal no està d’acord a establir uns mínims, i ho deixa en mans del servei de prevenció.
A més del que ja hem comentat, en altres temes, la patronal està reivindicant el següent:
 • L’ampliació per conveni del contracte de durada determinada a un màxim d’un any. La patronal entén que això ja es recollia a l’anterior conveni i que només és un canvi de denominació. Nosaltres entenem que el que ha canviat d’arrel és la manera com funciona la durada del contracte des de la darrera reforma.
 • Incloure el temps parcial en la contractació de fixos discontinus. Nosaltres no hi estem d’acord perquè no es justifica pel tipus d’activitat del sector i augmenta la precarietat.
 • L’ampliació del període de prova.
 • A les excedències voluntàries, establir un preavís de 15 dies per a la sol·licitud i de 30 dies per a la reincorporació.

La resta dels punts segueixen actius, i la gran majoria ja els hem tractat, sense arribar a acords, per la impossibilitat de valorar les contrapartides fins que els que acabem d’explicar no es concretin.

Creiem que anem en la direcció correcta, però les diferències encara són importants i esperem poder donar-les sortida com més aviat millor.

És important entendre, a més, que moltes qüestions estan vinculades al conflicte general entre les nostres organitzacions i les patronals, que ens ajuda a emmarcar les nostres reivindicacions en un front més ampli, i ens ajuda perquè allò que pactem al nostre conveni estigui en concordança amb altres sectors propers.

Continuarem informant.

 

Negociación del Convenio de Oficinas  y Despachos de Catalunya 2022

 

Estado actual de las negociaciones

Después de haber realizado ya 12 reuniones, hemos empezado a acercar posiciones con la patronal, sobre todo en los temas principales, aunque todavía no hay nada acordado.

Los temas que estamos priorizando desde CCOO y UGT son:

 • Subida para los años 2022-24: estamos por debajo de nuestro objetivo, pero nos acercamos a las subidas en ámbitos similares al nuestro. La patronal plantea subidas del 3,75 %, 2,5 % y 2,5 % (un total de 8,75 %), y nosotros estamos en el 5,5 %, 3 % y 3 % (un total de 11,5 %).  
 • Incluir una cláusula de actualización en función del IPC sigue siendo tabú para la patronal; no quieren ni oír la palabra “IPC”.
 • Estamos intentando encontrar una solución a la compensación y absorción, ya que en muchas empresas este mecanismo lleva a la congelación salarial durante años. La patronal lo está valorando, pero solo para la duración de este convenio.
 • Fijación de las condiciones básicas y de una compensación mínima diaria para el teletrabajo/trabajo a distancia. Establecer un mínimo es imprescindible, ya que en muchas empresas del sector se está dando como excusa el que no se haya fijado en convenio para no abonar nada. La patronal no quiere que se establezca ningún importe.
 • Eliminación de los niveles 3. El nivel 7.3 en la práctica desaparece por la propia subida del SMI; en los otros niveles será complicado, ya que la patronal no lo acepta.
 • Hemos propuesto una jornada máxima anual de 1750 horas. La patronal se cierra aduciendo la rebaja que se hizo en el último convenio (pero no dicen que fue después de muchos años sin tocarla).
 • Pausas visuales: además de incluirlas en el articulado del convenio, por su incidencia en el sector, planteamos que se fijen unos tiempos mínimos de pausa visual. La patronal no está de acuerdo en establecer unos mínimos, y lo deja en manos del servicio de prevención.

Además de lo ya comentado, en otros temas, la patronal está reivindicando lo siguiente:

 • La ampliación por convenio del contrato de duración determinada a un máximo de un año. La patronal entiende que esto ya se recogía en el anterior convenio y que solo es un cambio de denominación. Nosotros entendemos que lo que ha cambiado de raíz es el modo en que funciona la duración del contrato desde la última reforma.
 • Incluir el tiempo parcial en la contratación de fijos discontinuos. Nosotros no estamos de acuerdo porque no se justifica por el tipo de actividad del sector y aumenta la precariedad.
 • La ampliación del periodo de prueba.
 • En las excedencias voluntarias, establecer un preaviso de 15 días para la solicitud y de 30 días para la reincorporación.

El resto de los puntos siguen activos, y la gran mayoría ya los hemos tratado, sin llegar a acuerdos, por la imposibilidad de valorar las contrapartidas hasta que los que acabamos de explicar no se concreten.

Creemos que vamos en la dirección correcta, pero las diferencias todavía son importantes y esperamos poder darles salida cuanto antes.

Es importante entender, además, que muchas cuestiones están vinculadas al conflicto general entre nuestras organizaciones y las patronales, que nos ayuda a enmarcar nuestras reivindicaciones en un frente más amplio, y nos ayuda a que lo que pactemos en nuestro convenio esté en concordancia con otros sectores próximos.

Continuaremos informando