5a Reunió de l´observatori del sector d´estalvi


EL CONFLICTE ESTÀ SERVIT: CCOO, FINE i UGT anunciem que promourem un calendari de mobilitzacions.

- - - - - -

5ª Reunión del observatorio del sector de ahorro

EL CONFLICTO ESTÁ SERVIDO: CCOO, FINE y UGT anunciamos que vamos promover un calendario de movilizaciones.


A la reunió que hem mantingut avui amb la patronal, tornem a comprovar que fan orelles sordes i no entenen la seva part de responsabilitat a atendre les nostres peticions.

La patronal s'entesta a aprofitar aquesta situació extraordinària per devaluar els nostres salaris mentre les cúpules directives i l'accionariat s'estan enriquint. Tot l?impacte negatiu d?aquest entorn inflacionista descontrolat el patim les plantilles i la societat.

Davant l'immobilisme de la Direcció, CCOO, FINE i UGT farem un pas endavant portant la nostra petició als carrers en defensa de les plantilles del sector d'estalvi.

No més plans de futur per omplir les butxaques, sense abans revisar el salari de treballadors i treballadores.

El dia a dia es consolida dramàticament l'escenari extraordinari.

Us recordem les nostres propostes:

1. Obertura de la mesa negociadora del Conveni.

2. Esquema en matèria salarial:

a. Recuperació de la part variable del plus conveni 2021 i 2022.

b. Recuperació salarial del 2021: mitjançant fórmula a negociar i concretar.

c. Recuperació salarial del 2022:

i. Amb revisió de taules salarials des de gener 2022.

ii. Inclusió d'una clàusula de revisió a final d'any segons l'indicador o amb la fórmula que es decideixi.

d. Clàusula de revisió per al 2023 sobre la base de l'indicador o amb la fórmula que es decideixi.

e. Revisió de dietes, quilometratge, teletreball, etc.

f. En tot cas, aquestes revisions i/o pagaments no seran ni compensables, ni absorbibles, ni subjectes a adequació progressiva.

3. Opció de préstecs de treballadors a tipus fix: noves operacions, novacions, en contracte privat.

Sense reacció, emprendrem mobilitzacions. Ens han abocat al conflicte, si no volen atendre raons a la taula hauran de seguir escoltant els nostres arguments i reivindicacions fora d'ella.

Ben aviat anunciarem el calendari de mobilitzacions. La corda està tensionat al màxim.

Exigim un canvi d'actitud abans de la propera reunió del dia 20 d'octubre.

- - - - - - -

5ª Reunión del observatorio del sector de ahorro

EL CONFLICTO ESTÁ SERVIDO: CCOO, FINE y UGT anunciamos que vamos promover un calendario de movilizaciones.

En la reunión que hemos mantenido hoy con la patronal, volvemos a comprobar que hacen oídos sordos y no entienden su parte de responsabilidad en atender nuestras peticiones.

La patronal se empeña en aprovechar esta situación extraordinaria para devaluar nuestros salarios mientras las cúpulas directivas y el accionariado se están enriqueciendo. Todo el impacto negativo de este entorno inflacionista descontrolado lo sufrimos las plantillas y la sociedad.

Ante el inmovilismo de la Dirección, CCOO, FINE y UGT vamos a dar un paso adelante llevando nuestra petición a las calles en defensa de las plantillas del sector de ahorro.

No más planes de futuro para llenar sus bolsillos, sin antes revisar el salario de trabajadores y trabajadoras.

Día a día se consolida dramáticamente el escenario extraordinario.

Os recordamos nuestras propuestas:

 1. Apertura de la mesa negociadora del Convenio.
 2. Esquema en materia salarial:
  1. Recuperación de la parte variable del plus convenio 2021 y 2022.
  2. Recuperación salarial de 2021: mediante fórmula a negociar y concretar.
  3. Recuperación salarial de 2022:
   1. Con revisión de tablas salariales desde enero 2022.
   2. Inclusión de una cláusula de revisión a final de año en base al indicador o con la fórmula que se decida.
  4. Cláusula de revisión para 2023 en base al indicador o con la fórmula que se decida.
  5. Revisión de dietas, kilometraje, teletrabajo, etc.
  6. En todo caso, estas revisiones y/o pagos no serán ni compensables, ni absorbibles, ni sujetas a adecuación progresiva.
 3. Opción de préstamos de empleados a tipo fijo: nuevas operaciones, novaciones, en contrato privado.

Sin reacción, emprenderemos movilizaciones. Nos han abocado al conflicto, si no quieren atender a razones en la mesa tendrán que seguir escuchando nuestros argumentos y reivindicaciones fuera de ella.

En breve anunciaremos el calendario de movilizaciones. La cuerda está tensionado al máximo.

Exigimos un cambio de actitud antes de la próxima reunión del día 20 de octubre.

CCOO Servicios