Archivado en Negociacion Colectiva, Salario, Comunicados convenio

Per obrir la Mesa negociadora per assolir acords que compensin la inflació i la pujada de tipus d´interès

CCOO SOL.LICITA PER ESCRIT LA CONVOCATORIA IMMEDIATA DE L´OBSERVATORI D´ESTALVI

Reproduïm Escrit del Secr. General de CCOO Serveis al Director Gral. de CECA (28/11/22):

- - - - - - -

Para abrir la Mesa negociadora con el objetivo de alcanzar acuerdos que compensen la inflación y la subida de tipos de interés

CCOO SOLICITA POR ESCRITO LA CONVOCATORIA INMEDIATA DEL OBSERVATORIO DE AHORRO

Reproducimos Escrito del Secr. General de CCOO Servicios al Director Gral. de CECA (28/11/22):


pdf print pmail

Com sabeu, la darrera reunió d'Observatori del Conveni col·lectiu sectorial d'Estalvi es va produir el passat 20 d'octubre, sol·licitant per part vostra “més temps per a l'anàlisi i reflexió sobre la situació i la seva evolució, abans de concretar conclusions compartides que puguin ser traslladades a l'àmbit de la mesa negociadora del conveni”.

En paral·lel, però, el 18/11 passat, després d'un procés de reunions coetani en el temps, s'han aconseguit assolir les conclusions compartides següents a l'Observatori de Banca:

L'existència d'una situació econòmica excepcional que no era previsible en el moment de la signatura del Conveni de Banca i que difereix molt de la que existia a la seva negociació.

  • L'impacte persistent de la inflació, les diferents variables, així com la incertesa sobre la seva evolució fins a la finalització de la vigència del conveni (31/12/23).
  • La desviació produïda entre l'IPC i els increments del Conveni de Banca des de mitjans de 2021, així com la necessitat d'emprendre una primera fase d'actuacions respecte a aquesta desviació, a més de les que siguin procedents en funció de la seva evolució futura.
  • “La gran excepcionalitat de la situació i, per això, la necessitat de convocar la Comissió negociadora del Conveni (convocatòria ja fixada per al dimarts 29/11), amb el propòsit de negociar i, si escau, adoptar acords en matèria salarial, que puguin contribuir a atenuar la pressió que la inflació està exercint sobre els treballadors i les treballadores del sector en el marc de la vigència del XXIV Conveni Col·lectiu de Banca”.

 

Al costat de l'evident disparitat de la situació dels dos Observatoris, en el cas del Conveni col·lectiu d'Estalvi es dóna a més la circumstància diferencial que en el seu cos normatiu s'inclou la regulació sobre Préstecs a la plantilla, aspecte aquest que també s'està veient afectat en els equilibris negocials originals per l'evolució dels tipus d'interès.

En aquest context, i davant de la convocatòria de Mesa a Banca, des de CCOO Serveis sol·licitem reunió immediata de l'Observatori d'Estalvi per assolir conclusions sobre l'evolució de la inflació i els tipus d'interès, en base a les quals es convoqui la Mesa negociadora del Conveni d'Estalvi per negociar i concretar acords en matèria d'increment salarial i en matèria de tipus d'interès aplicables als préstecs a la plantilla.”

Des de CCOO Servicios considerem urgent procedir a aquesta convocatòria, i esperem que es produeixi una propera resposta en aquest sentit. Seguirem informant.

- - - - -

Para abrir la Mesa negociadora con el objetivo de alcanzar acuerdos que compensen la inflación y la subida de tipos de interés

CCOO SOLICITA POR ESCRITO LA CONVOCATORIA INMEDIATA DEL OBSERVATORIO DE AHORRO

Reproducimos Escrito del Secr. General de CCOO Servicios al Director Gral. de CECA (28/11/22):

“Como sabes, la última reunión de Observatorio del Convenio colectivo sectorial de Ahorro se produjo el pasado 20 de Octubre, solicitando por vuestra parte “más tiempo para el análisis y reflexión sobre la situación y su evolución, antes de concretar conclusiones compartidas que puedan ser trasladadas al ámbito de la mesa negociadora del convenio”.

En paralelo, sin embargo, el pasado 18/11, tras un proceso de reuniones coetaneo en el tiempo, se han conseguido alcanzar las siguientes conclusiones compartidas en el Observatorio de Banca:

  • La existencia de una situación económica excepcional que no era previsible en el momento de la firma del Convenio de Banca y que difiere mucho de la que existía en su negociación.
  • El impacto persistente de la inflación, sus diferentes variables, así como la incertidumbre sobre su evolución hasta la finalización de la vigencia del convenio (31/12/23).
  • La desviación producida entre el IPC y los incrementos del Convenio de Banca desde mediados de 2021, así como la necesidad de acometer una primera fase de actuaciones respecto a esta desviación, además de las que procedan en función de su evolución futura.
  • “La gran excepcionalidad de la situación y, por ello, la necesidad de convocar a la Comisión negociadora del Convenio (convocatoria ya fijada para el martes 29/11), con el propósito de negociar y, en su caso, adoptar acuerdos en materia salarial, que puedan contribuir a atenuar la presión que la inflación está ejerciendo sobre los trabajadores y trabajadoras del sector en el marco de la vigencia del XXIV Convenio Colectivo de Banca”.

 

Junto a la evidente disparidad de la situación de ambos Observatorios, en el caso del Convenio colectivo de Ahorro se da además la circunstancia diferencial de que en su cuerpo normativo se incluye la regulación sobre Préstamos a la plantilla, aspecto éste que también se está viendo afectado en sus equilibrios negociales originales por la evolución de los tipos de interés.

En este contexto, y ante la convocatoria de Mesa en Banca, desde CCOO Servicios solicitamos reunión inmediata del Observatorio de Ahorro para alcanzar conclusiones sobre la evolución de la inflación y los tipos de interés, en base a las cuales se convoque la Mesa negociadora del Convenio de Ahorro para negociar y concretar acuerdos en materia de incremento salarial y en materia de tipos de interés aplicables a los préstamos a la plantilla.”

Desde CCOO Servicios consideramos urgente proceder a esta convocatoria, y esperamos que se produzca una próxima respuesta en este sentido. Seguiremos informando.

CCOO Serveis Catalunya


Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
Ramírez de Arellano, 19
28043 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es