Archivado en Comunicados, Jornada, plan de igualdad

Signem el I Pla d´Igualtat a Perfumeries Julia

Des del maig passat hem treballat CCOO, amb l'empresa a la comissió negociadora que ha arribat a un acord amb unanimitat sobre el contingut i abast del primer Pla d'Igualtat de Perfumeries Julia, en el que es recull nous permisos retribuits.

Firmamos el I Plan de Igualdad en Perfumerías Julia

Desde el pasado mayo hemos trabajado CCOO, con la empresa en la comisión negociadora que ha llegado a un acuerdo con unanimidad sobre el contenido y alcance del primer Plan de Igualdad de Perfumerías Julia, en el que se recogen nuevos permisos retribuidos.


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) , GIRONA (Sindicat Intercomarcal de CCOO Serveis Comarques Gironines) , TARRAGONA (Serveis CCOO Tarragona) , LLEIDA (Serveis CCOO Terres de Lleida) , VOCC-CATC (Serveis CCOO Vallès Occidental - Catalunya Central) , VORMAROS (Serveis CCOO Vallès Oriental - Maresme - Osona) , BLLAPAG (Serveis CCOO Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf) ,


pdf print pmail

Per arribar al Pla d´Igualtat la comissió va partir d´una radiografia de la situació de l´empresa que s´ha reflectit en el diagnòstic de situació, després d´haver analitzat amb perspectiva de gènere matèries com l´accés al´ocupació i la selecció, la formació, la promoció professional, les condicions laborals retribució, inclosa l'auditoria salarial i la salut laboral.

Durant el procés de diagnòstic s'han identificat certes desigualtats entre dones i homes a l'empresa, per la qual cosa s'han establert mesures en diferents àmbits encaminades a corregir-les durant l'execució del pla.

El pla recull unes mesures per afavorir l'accés de les dones a l'empresa, avançar-ne la promoció professional, facilitar la conciliació i la coresponsabilitat a través de les mesures de flexibilitat, tractant d'evitar que les dones tinguin a veure minvades la seva retribució amb reduccions de jornada o amb excedències i vetllar perquè la retribució no sigui discriminatòria entre dones i hòmens. També es recullen mesures per protegir i garantir l'ocupació de les dones víctimes de violència de gènere, el protocol per a la prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe que faci de perfumeries Julia un entorn segur per a totes les persones que desenvolupen la seva activitat a la empresa.

Cal destacar que el nostre pla recull mesures que amplia quatre permisos retributius que responen a necessitats específiques que han estat manifestades per la plantilla situant-se en un dels plans digualtat que amplia drets concrets per al conjunt del personal.

Els nous permisos retributius són:

Ampliació fins als 16 anys (per conveni és fins a 14) per al permís pel temps precís per a l'assistència a consultori mèdic acompanyant fills/es o familiars de discapacitats fins a segon grau de consanguinitat.

Punt Nou: les treballadores comptaran amb quaranta hores anuals de llicència retribuïda no acumulable d'any en any per anar al metge per acompanyar familiars de primer grau de consanguinitat per a intervencions sense ingrés consultes i tractaments mèdics.

Punt Nou: Quan la jornada diària sigui superior a sis hores continuades, les persones treballadores tindran dret dins la jornada a un descans de 15 minuts deixen d'anar a càrrec de la plantilla i passen a ser càrrec de l'empresa.

Punt Nou: Quan la treballadora/or per conveni regulador o sentència judicial tingui el gaudi dels menors en determinat mes de vacances, tindrà el dret, que el gaudi de les vacances coincideixi amb aquest mes acreditant-ho amb la còpia que estableix el règim de vacances.

A CCOO estem satisfetes i satisfets amb el resultat d'aquest pla d'igualtat i des del nostre lideratge a la comissió de seguiment serem especialment exigents amb el compliment del pla així com amb l'avaluació dels resultats per assegurar que es compleix l'objectiu d'avançar cap a la igualtat entre les dones i els homes a Perfumeries Julia.

 

Firmamos el I Plan de Igualdad en Perfumerías Julia

Desde el pasado mayo hemos trabajado CCOO, con la empresa en la comisión negociadora que ha llegado a un acuerdo con unanimidad sobre el contenido y alcance del primer Plan de Igualdad de Perfumerías Julia, en el que se recogen nuevos permisos retribuidos.

Para llegar al Plan de Igualdad la comisión partió de una radiografía de la situación de la empresa que se ha reflejado en el diagnóstico de situación, tras haber analizado con perspectiva de género materias como el acceso al empleo y la selección, la formación, la promoción profesional, las condiciones laborales retribución, incluida la auditoría salarial y la salud laboral.

Durante el proceso de diagnóstico se han identificado ciertas desigualdades entre mujeres y hombres en la empresa por lo que se han establecido medidas en distintos ámbitos encaminadas a corregirlas durante la ejecución del plan.

El plan recoge unas medidas para favorecer el acceso de las mujeres a la empresa, avanzar su promoción profesional, facilitar la conciliación y la corresponsabilidad a través de las medidas de flexibilidad, tratando de evitar que las mujeres tengan que ver mermadas su retribución con reducciones de jornada o con excedencias y velar para que la retribución no sea discriminatoria entre mujeres y hombres. También se recogen medidas para proteger y garantizar el empleo de las mujeres víctimas de violencia de género, el protocolo para la prevención del acoso sexual y por razón de sexo que haga de perfumerías Julia un entorno seguro para todas las personas que desarrollan su actividad en la empresa.

Es de destacar que nuestro plan recoge medidas que amplía cuatro permisos retributivos que responden a necesidades específicas que han sido manifestadas por la plantilla situándose en uno de los planes de igualdad que amplía derechos concretos para el conjunto del personal.

Los nuevos permisos retributivos son :

Ampliación hasta los 16 años (por convenio es hasta 14) para el permiso por el tiempo preciso para la asistencia a consultorio médico acompañando a hijas/os o a familiares de discapacitados hasta segundo grado de consanguinidad.

Punto Nuevo: las trabajadoras/ es contarán con cuarenta horas anuales de licencia retribuida no acumulable de año en año para ir al médico para acompañar a familiares de primer grado de consanguinidad para intervenciones sin ingreso consultas y tratamientos médicos.

Punto Nuevo: Cuando la jornada diaria sea superior a seis horas continuadas las personas trabajadoras tendrán derecho dentro de la jornada a un descanso de 15 minutos dejan de ir a cargo de la plantilla y pasan a ser cargo de la empresa.

Punto Nuevo: Cuando la trabajadora/or por convenio regulador o sentencia judicial tenga el disfrute de los menores en determinado mes de vacaciones, tendrá el derecho, a que el disfrute de sus vacaciones coincida con dicho mes acreditándolo con la copia que establece el régimen de vacaciones.

En CCOO estamos satisfechas y satisfechos con el resultado de este plan de igualdad y de desde nuestro liderazgo en la comisión de seguimiento seremos especialmente exigentes con el cumplimiento del plan así como con la evaluación de los resultados para asegurar que se cumple el objetivo de avanzar hacia la igualdad entre las mujeres y los hombres en Perfumerías Julia.

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
Ramírez de Arellano, 19
28043 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es