Archivado en Acuerdos, Negociacion Colectiva, Jornada, Salario, Empleo

CCOO fa posible amb la seva majoria sindical un acord històric a Inditex: a igual feina, igual salari

Ahir CCOO, com a sindicat majoritari al Grup Inditex, va assolir un acord històric que homologa salarialment totes les marques i territoris, en retribucions fixes i variables, concretant salaris fixos garantits d'entre 18.000 i 24.500 euros, a través d'un complement que es revalorarà a futur sobre la base de l'IPC. A més, s'han aconseguit avenços de molta importància en condicions socials i el compromís de negociar mesures sobre parcialitat i temps de descans en el marc de la negociació del Pla d'Igualtat de Grup.

- - - - - - -

Acuerdo histórico en Inditex: A igual trabajo, igual salario

Ayer CCOO, como sindicato mayoritario en el Grupo Inditex, alcanzó un acuerdo histórico que homologa salarialmente todas las marcas y territorios, en retribuciones fijas y variables, concretando salarios fijos garantizados de entre 18.000 y 24.500 euros, a través de un complemento que se revalorizará a futuro en base al IPC. Además, se han conseguido avances de mucho calado en condiciones sociales y el compromiso de negociar medidas sobre parcialidad y tiempos de descanso en el marco de la negociación del Plan de Igualdad de Grupo.


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) , GIRONA (Sindicat Intercomarcal de CCOO Serveis Comarques Gironines) , TARRAGONA (Serveis CCOO Tarragona) , LLEIDA (Serveis CCOO Terres de Lleida) , VOCC-CATC (Serveis CCOO Vallès Occidental - Catalunya Central) , VORMAROS (Serveis CCOO Vallès Oriental - Maresme - Osona) , BLLAPAG (Serveis CCOO Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf) ,


pdf print pmail

CCOO, des del nostre 53% de representació global a Inditex, venim reivindicant des de fa anys l'equiparació de condicions laborals al Grup. Amb 50 convenis provincials i 7 marques diferents, la situació fins ara era que persones que feien la mateixa feina a la mateixa empresa tenien condicions laborals diferents. Aquesta situació de desequilibri s'ha corregit finalment després d'anys de treball sindical.

A finals de 2019, CCOO va sol·licitar a Inditex la realització de reunions d'àmbit estatal atesa la importància d'iniciar converses sobre matèries comunes a totes les cadenes i territoris, com ara la digitalització, temporalitat, parcialitat o la necessitat d'abordar la negociació del Pla de Igualtat del Grup Inditex.

Aquesta reivindicació de negociar a nivell estatal, impulsada per CCOO i de la qual hem fet bandera, va portar els acords per desescalar després de l'estat d'alarma i, posteriorment, a l'acord marc estatal del procés de transformació digital, signat el 26 d'octubre de 2020, on es regulen les condicions davant del procés de tancament de botigues. Un acord que prioritzava el manteniment de l’ocupació durant la transformació digital de l’empresa.

Aquesta negociació inicia un camí cap a la negociació a nivell estatal, que encara ha anat més enllà amb l'arrencada de la negociació del I Pla d'Igualtat del Grup des del 21/6/2022, amb 9 representants de CCOO d'un total de 13, i amb l'acord de 18/11/2022 en què es recuperava l'incentiu de dependents/es, incrementant-ne la quantia a 1.000€, a més de comprometre la negociació sobre retribucions que ha culminat amb l'acord d'ahir i augmentar la quantia del plus seu de A Coruña.

Gràcies a aquest recorregut, ahir es va signar un acord històric, una aposta per l'homologació salarial Fixa i Variable a totes les Marques de la Cadena ia tot Espanya.

El Salari Fix d'entrada, a temps complet, se situa en l'emblemàtica xifra de 18.000€ (un 19% per sobre de l'SMI), que CCOO està reivindicant com a salari mínim en tots els subsectors de Comerç, al qual se suma l'incentiu de 1.000€ i una forquilla estimada de cobrament de comissions, fins a totalitzar entre 21.500 i 22.500€ anuals. En el cas de les persones dependents amb 4 anys o més de servei, el Salari fix se situa en 22.000€, que sumant els Variables arribarien al Salari Mitjà del conjunt de l'economia espanyola (al voltant de 26.000€).

Aquests salaris fixos es garanteixen per Inditex a través d'un Complement, que s'actualitzarà el 2024 i el 2025 en funció de l'IPC.

 

Des de CCOO hem aconseguit, a més, un avenç substancial en Millores Socials, que ja existien a la part de Producció i Logística, equiparant en la seva aplicació tota la plantilla de Comerç, la qual cosa suposa acabar amb una diferència de condicions històrica.

Inditex també s'ha compromès a abordar en la negociació del Pla d'Igualtat dues qüestions claus per a una plantilla molt feminitzada: avançar en l'eradicació del treball a temps parcial no voluntari i garantir descansos setmanals de qualitat.

CCOO considera aquest acord com un acord històric i de referència, que millora clarament les condicions laborals de les prop de 30.000 persones en plantilla del Grup Inditex, sobre la base de l'aposta per l'equitat retributiva (“igual treball, igual salari”), l'eliminació de bretxes salarials i avenços globals que tindran una segona part amb els acords que s'assoleixin a la negociació del Pla d'Igualtat.

 

 

Acuerdo histórico en Inditex: A igual trabajo, igual salario

 

Ayer CCOO, como sindicato mayoritario en el Grupo Inditex, alcanzó un acuerdo histórico que homologa salarialmente todas las marcas y territorios, en retribuciones fijas y variables, concretando salarios fijos garantizados de entre 18.000 y 24.500 euros, a través de un complemento que se revalorizará a futuro en base al IPC. Además, se han conseguido avances de mucho calado en condiciones sociales y el compromiso de negociar medidas sobre parcialidad y tiempos de descanso en el marco de la negociación del Plan de Igualdad de Grupo.

 

CCOO, desde nuestro 53% de representación global en Inditex, venimos reivindicando desde hace años la equiparación de condiciones laborales en el Grupo. Con 50 convenios provinciales y 7 marcas distintas, la situación hasta ahora era que personas que hacían el mismo trabajo en la misma empresa tenían condiciones laborales distintas. Esta situación de desequilibrio se ha corregido por fin, después de años de trabajo sindical.

A finales de 2019, CCOO solicitó a Inditex la realización de reuniones de ámbito estatal dada la importancia de iniciar conversaciones sobre materias comunes a todas las cadenas y territorios, como eran la digitalización, temporalidad, parcialidad o la necesidad de abordar la negociación del Plan de Igualdad del Grupo Inditex.

Esta reivindicación de negociar a nivel estatal, impulsada por CCOO y de la que hemos hecho bandera, llevó a los acuerdos para la desescalada tras el estado de alarma y, posteriormente, al acuerdo marco estatal del proceso de transformación digital, firmado el 26 de octubre de 2020, donde se regulan las condiciones ante el proceso de cierre de tiendas. Un acuerdo que priorizaba el mantenimiento del empleo durante la transformación digital de la empresa.

Esta negociación inicia un camino hacia la negociación a nivel estatal, que ha ido aún más allá con el arranque de la negociación del I Plan de Igualdad del Grupo desde el 21/6/2022, con 9 representantes de CCOO de un total de 13, y con el acuerdo de 18/11/2022 en el que se recuperaba el incentivo de dependientas/es, incrementando su cuantía a 1.000€, además de comprometer la negociación sobre retribuciones que ha culminado con el acuerdo de ayer y aumentar la cuantía del plus sede de A Coruña.

Gracias a este recorrido, ayer se firmó un acuerdo histórico, una apuesta por la homologación salarial Fija y Variable en todas las Marcas de la Cadena y en toda España.

El Salario Fijo de entrada, a tiempo completo, se sitúa en la emblemática cifra de 18.000€ (un 19% por encima del SMI), que está reivindicando CCOO como salario mínimo en todos los subsectores de Comercio, al que se le suma el incentivo de 1.000€ y una horquilla estimada de cobro de comisiones, hasta totalizar entre 21.500 y 22.500€ anuales. En el caso de las/os Dependientas/es con 4 o más años de servicio, el Salario fijo se sitúa en 22.000€, que sumando los Variables alcanzarían el Salario Medio del conjunto de la economía española (en torno a 26.000€).

Estos salarios fijos se garantizan por Inditex a través de un Complemento, que se actualizará en 2024 y 2025 en función del IPC.

Desde CCOO hemos conseguido, además, un avance sustancial en Mejoras Sociales, que ya existían en la parte de Producción y Logística, equiparando en su aplicación a toda la plantilla de Comercio, lo cual supone acabar con una diferencia de condiciones histórica.

Inditex se ha comprometido también a abordar en la negociación del Plan de Igualdad dos cuestiones claves para una plantilla muy feminizada: avanzar en la erradicación del trabajo a tiempo parcial no voluntario y garantizar descansos semanales de calidad.

CCOO considera este acuerdo como un acuerdo histórico y de referencia, que mejora claramente las condiciones laborales de las cerca de 30.000 personas en plantilla del Grupo Inditex, sobre la base de la apuesta por la equidad retributiva (“igual trabajo, igual salario”), la eliminación de brechas salariales y avances globales que tendrán una segunda parte con los acuerdos que se alcancen en la negociación del Plan de Igualdad.

 

 Podeu accedir al text de l'acord en aquest enllaç

Puedes acceder al texto del acuerdo en este enlace

>> ACORD HISTÒRIC A INDITEX: a igual feina, igual salari


Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
Ramírez de Arellano, 19
28043 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es