Archivado en Comunicats

Signat un acord sobre Jubilacions Parcials a Caixa de Sabadell

La Direcció de Caixa de Sabadell sembla que ho té molt clar: els seus empleats són el seu millor actiu. I els ho fan saber tenint en consideració les seves necessitats.


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

RESUM DE L’ACORD PER L’ESTABLIMENT D’UN PLA DE JUBILACIONS

PARCIALS AMB CONTRACTE DE RELLEU A

CAIXA D’ESTALVIS DE SABADELL

 

 

ACORDEN

 

Primer.- Àmbit personal

Al present PJP s’hi podrà adherir, voluntàriament, qualsevol empleat que reuneixi els requeriments exigits per la norma legal vigent en cada moment i ho manifesti per escrit a l’Entitat.

 

Segon.- Requisits

Per tal d’acollir-se als beneficis d’aquest acord cal reunir els següents requisits, o els que amb posterioritat a aquest acord determini la norma vigent:

 

·Haver complert els 60 anys d’edat i no superar els 65.

·Tenir 30 anys cotitzats a la Seguretat Social.

·Reunir les condicions exigides per tal de tenir dret a la pensió contributiva de jubilació de la Seguretat Social, amb excepció de l’edat.    

 

Cinquè.- Condicions del PJP.

L’empleat sol·licitarà a la Seguretat Social la jubilació parcial equivalent al 85% de la seva jornada de treball i signarà amb Caixa Sabadell un contracte de treball a temps parcial, amb una jornada anual de treball equivalent al 15% de la jornada establerta per als treballadors a temps complet.

 

Retribució: L’empleat acollit a la jubilació parcial rebrà per part de Caixa Sabadell mentre es mantingui la relació laboral i fins als 65 anys, la diferencia entre la pensió pública anual que rebi de la Seguretat Social i el 87,5% de la retribució bruta anual fixe que li corresponia en el moment de passar a la situació de jubilació parcial. Aquesta diferència estarà integrada pel 15% del seu salari anual, en virtut del contracte de treball a temps parcial, i un complement “jubilació parcial”. L’abonament d’aquest complement es distribuirà en 14 pagaments iguals coincidint amb el pagament de la nòmina. Aquest complement s’actualitzarà cada 1 de gener amb el mateix percentatge fixat pel Salari Base en el conveni col·lectiu.

 

L’empleat continuarà gaudint dels beneficis salarials que puguin acordar-se en virtut de successius convenis col·lectius o pactes laborals, sempre en la proporció corresponent a l’esmentat percentatge del 15%.

L’empleat percebrà els incentius de l’any de la seva jubilació parcial en la part proporcional al temps treballat i en funció del grau d’assoliment aconseguit, ponderat en el total anual. Aquests incentius s’abonaran en el període general d’abonament de l’any següent.

 

d) Beneficis Socials: Els empleats que es jubilin a temps parcial mantindran els mateixos drets en matèria de condicions socials que els aplicables en cada moment a la resta de treballadors, com si estiguessin desenvolupant la seva jornada a temps complet. No obstant les sol·licituds de noves operacions d’actiu requeriran l’aprovació específica de l’Entitat.

 

e) Previsió Social: L’empleat jubilat parcialment mantindrà la seva condició de partícip del Pla de Pensions dels Empleats de Caixa Sabadell com personal en actiu, en les condicions previstes al Reglament d’Especificacions del mateix, efectuant-se les mateixes aportacions que li correspondrien si treballés a jornada completa, sempre i quan no assoleixi voluntàriament la condició de beneficiari. Les prestacions de risc també es calcularan tenint en compte el salari corresponent a jornada completa.

 

En cas d’acomiadament de l’empleat la indemnització es calcularà en base al 100% del salari que li correspondria d’estar treballant a jornada completa.

 

 

Nota.- Si algú estigués interessat, li podem fer arribar el pacte sencer.

 

 

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es