Archivado en Comunicats

Signat un acord sobre Jubilacions Parcials a Caixa de Sabadell


La Direcci贸 de Caixa de Sabadell sembla que ho t茅 molt clar: els seus empleats s贸n el seu millor actiu. I els ho fan saber tenint en consideraci贸 les seves necessitats.


pdf
print
pmail

RESUM DE L聮ACORD PER L聮ESTABLIMENT D聮UN PLA DE JUBILACIONS

PARCIALS AMB CONTRACTE DE RELLEU A

CAIXA D聮ESTALVIS DE SABADELL

ACORDEN

Primer.- 脌mbit personal

Al present PJP s聮hi podr脿 adherir, volunt脿riament, qualsevol empleat que reuneixi els requeriments exigits per la norma legal vigent en cada moment i ho manifesti per escrit a l聮Entitat.

Segon.- Requisits

Per tal d聮acollir-se als beneficis d聮aquest acord cal reunir els seg眉ents requisits, o els que amb posterioritat a aquest acord determini la norma vigent:

路Haver complert els 60 anys d聮edat i no superar els 65.

路Tenir 30 anys cotitzats a la Seguretat Social.

路Reunir les condicions exigides per tal de tenir dret a la pensi贸 contributiva de jubilaci贸 de la Seguretat Social, amb excepci贸 de l聮edat.聽聽聽聽

Cinqu猫.- Condicions del PJP.

L聮empleat sol路licitar脿 a la Seguretat Social la jubilaci贸 parcial equivalent al 85% de la seva jornada de treball i signar脿 amb Caixa Sabadell un contracte de treball a temps parcial, amb una jornada anual de treball equivalent al 15% de la jornada establerta per als treballadors a temps complet.

Retribuci贸: L聮empleat acollit a la jubilaci贸 parcial rebr脿 per part de Caixa Sabadell mentre es mantingui la relaci贸 laboral i fins als 65 anys, la diferencia entre la pensi贸 p煤blica anual que rebi de la Seguretat Social i el 87,5% de la retribuci贸 bruta anual fixe que li corresponia en el moment de passar a la situaci贸 de jubilaci贸 parcial. Aquesta difer猫ncia estar脿 integrada pel 15% del seu salari anual, en virtut del contracte de treball a temps parcial, i un complement 聯jubilaci贸 parcial聰. L聮abonament d聮aquest complement es distribuir脿 en 14 pagaments iguals coincidint amb el pagament de la n貌mina. Aquest complement s聮actualitzar脿 cada 1 de gener amb el mateix percentatge fixat pel Salari Base en el conveni col路lectiu.

L聮empleat continuar脿 gaudint dels beneficis salarials que puguin acordar-se en virtut de successius convenis col路lectius o pactes laborals, sempre en la proporci贸 corresponent a l聮esmentat percentatge del 15%.

L聮empleat percebr脿 els incentius de l聮any de la seva jubilaci贸 parcial en la part proporcional al temps treballat i en funci贸 del grau d聮assoliment aconseguit, ponderat en el total anual. Aquests incentius s聮abonaran en el per铆ode general d聮abonament de l聮any seg眉ent.

d) Beneficis Socials: Els empleats que es jubilin a temps parcial mantindran els mateixos drets en mat猫ria de condicions socials que els aplicables en cada moment a la resta de treballadors, com si estiguessin desenvolupant la seva jornada a temps complet. No obstant les sol路licituds de noves operacions d聮actiu requeriran l聮aprovaci贸 espec铆fica de l聮Entitat.

e) Previsi贸 Social: L聮empleat jubilat parcialment mantindr脿 la seva condici贸 de part铆cip del Pla de Pensions dels Empleats de Caixa Sabadell com personal en actiu, en les condicions previstes al Reglament d聮Especificacions del mateix, efectuant-se les mateixes aportacions que li correspondrien si treball茅s a jornada completa, sempre i quan no assoleixi volunt脿riament la condici贸 de beneficiari. Les prestacions de risc tamb茅 es calcularan tenint en compte el salari corresponent a jornada completa.

En cas d聮acomiadament de l聮empleat la indemnitzaci贸 es calcular脿 en base al 100% del salari que li correspondria d聮estar treballant a jornada completa.

Nota.- Si alg煤 estigu茅s interessat, li podem fer arribar el pacte sencer.