Archivado en Comunicats, socio economic

[PRESENTADA LA NOSTRA PLATAFORMA] També hem sol•licitat un increment a compte

En la reunió d'avui, CCOO hem presentat la nostra plataforma de negociació, que es resumeix en els apartats que figuren a continuació. Els nostres plantejaments pressuposen una negociació en profunditat amb el que, en previsió que s'allargui en el temps, hem sol•licitat a l’ACARL que s'apliqui un augment salarial provisional a compte, superior a l'increment de l'IPC previst pel govern per a aquest any.


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

JORNADA: Més temps lliure, la millor mesura de conciliació

·          Jornada: Tardes de dijous festa, aplicant també aquesta reducció de jornada a tots els horaris existents (jornades singulars i horaris especials).

·          Vacances: Garantir al màxim la lliure elecció i comprometre a les empreses en la substitució del personal absent per vacances.

·          Altres permisos: Definir les causes que permetin gaudir dels permisos establerts en l'art. 38.2 perquè deixin de ser discrecionals.

BENEFICIS SOCIALS: La millora és capital

·          Préstecs habitatge:

·         Increment de l'import fins a 7 anualitats, mínim 250.000 €; ampliant el termini d'amortització a 40 anys; prenent en consideració les rendes conjuntes en els casos de matrimonis i parelles de fet; reducció de tipus: variable, 50% del Euríbor (mínim 1,50% i màxim 4,50%) i fix, 2,50%.

·          Préstec Social Atencions Diverses:

·         Import: 25.000 € i ampliació a 10 anys del termini d'amortització.

·          Bestretes: Nou mensualitats sense justificació.

·          Ajudes d'estudis:

·         Increment substancial de l'ajuda guarderia (750 €) i revisió i millora de les condicions de l'ajuda d'estudis.

CONTRACTACIÓ: Més i millor ocupació

·          Computar com antiguitat la suma de tots els períodes treballats amb contractes temporals.

·          Selecció: Realització de proves objectives d'accés.

·          Creació d'equips de suport per substituir vacances, baixes, absències i suspensions de contracte.

·          Promoció de la contractació indefinida i de fórmules de relleu generacional: jubilacions parcials i prejubilacions.

·          Equiparació de drets laborals dels contractats mitjançant ETTs (Antiguitat, IT,…).

·          Incorporació al conveni dels drets sindicals d'informació i representació de contrates i subcontrates.

SALUT LABORAL: La Salut és el que importa

·          Violència: Adopció de mesures preventives sobre atracaments, furts, violència verbal…

·          Adopció de protocols de prevenció de l'assetjament psicològic i sexual.

·          Reconeixement de la condició d'usuaris de PVDs (pantalles de visualització de dades) per  desenvolupar la prevenció dels riscos laborals associats.

FALTES I SANCIONS: Aquest “codi penal” ja no ens val

·          Revisió del sistema en profunditat.

DRETS SINDICALS: Són els teus drets

·          Reconeixement de la funció sindical establint garanties d'igualtat d'oportunitats professionals i salarials per als qui s'incorporin a aquesta funció.

·          Desenvolupament de sistemes de comunicació a través del correu electrònic, intranet i internet.

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es