Archivado en Comunicados, Socio Economico

JORNADA DEL GRUP DE PAU I SOLIDARITAT. El Masnou, 8 de febrer de 2007

“PAU I SOLIDARITAT A COMFIA: Obrim espais”

El dijous 8 de febrer de 2007 es va realitzar la Jornada de Pau i Solidaritat de COMFIA CCOO Catalunya amb l’objectiu de reflexionar sobre la tasca realitzada pel Grup durant aquests gairebé 15 anys d’existència i alhora projectar una nova etapa plantejant els reptes de futur.


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) ,


pdf print pmail

La Jornada va comptar amb la participació de una trentena de delegats i delegades de diferents entitats financeres. La Jornada va ser inaugurada pel Secretari General de COMFIA Catalunya, Carles Reitg, i pel president de la Fundació de Pau i Solidaritat de CCOO Catalunya., Jordi Ribó, els quals van destacar la importància de la celebració de l’acte, remarcant en Carles Reitg la sintonia existent amb la direcció de la Federació i fent èmfasi que cal concretar les línies d’actuació tot implicant la secretaria d’Acció Sindical i les seccions sindicals. Aquest treball va fer-se present amb el treball en grups i la posterior posada en comú on es van recollir els objectius tan generals com mitjans concrets en què s’ha de dotar el nou Grup de Pau i Solidaritat de COMFIA Catalunya per tal de dotar-se de nous espais de Pau i Solidaritat en els sectors Financers i Administratius.

Tot seguit va intervenir Lupe Moreno, Responsable de Planificació dels Plans Directors de l’Agència de Cooperació i pel Desenvolupament de la Generalitat. Tot destacant el fet que els sindicats catalans, com CCOO, s’han convertit en actors de la Cooperació catalana, la senyora Moreno va presentar el Pla Director aprovat pel Parlament de Catalunya i que disposa d’un pressupost entorn els 120 i 150 milions d’euros. Els objectius d’aquest Pla són entre d’altres promoure el desenvolupament humà sostenible, eradicar la pobresa, disminuir les desigualtats i participar en plans de sensibilització.

El treball de balanç realitzat pel Grup estava dins de la documentació que cada assistent havia rebut a la memòria USB. No obstant això en Ferran Fuguet i en Josep Maria Gil van sintetitzar davant tota l’assistència a la Jornada el contingut del referit balanç, fent èmfasi sobre els objectius i actuacions del Grup i posant exemples de la seva realització.

Després del descans, va començar la tasca per grups. Per la tarda van presentar-se les conclusions després de sintetitzar el treball de cada un dels dels grups. Tant durant els tallers com en la conclusió, es va valorar la tasca que fa la Fundació, destacant que cal donar-la a conèixer ja que pot contribuir a millorar la nostra acció sindical, (un aspecte del Sindicat que molta gent desconeix i que val la pena potenciar). En definitiva, depèn de la nostra Federació que la tasca de Pau i Solidaritat deixi de ser una "Maria" i passi a ser una important arma d'Acció Sindical.

Recull del treball dels dos grups.

Enfocament i propostes de treball:


Objectius generals del Grup PiS COMFIA

Es destaquen aquests aspectes:

a. Centrar-se en els drets laborals, des de la òptica de Pau i Solidaritat.

b. Fer-ho com a tasca pedagògica i formativa entre la gent delegada i les plantilles de les empreses.

c. Cercar els mitjans per a la implicació de la gent.


Objectius específics del GPiS COMFIA:

- Implicació de COMFIA en la part que li correspongui en els projectes de la Fundació Pau i Solidaritat.

- Participar en l’Observatori del Treball, aportant coneixements com recollir-ne del seu interès. Seguiment de les condicions laborals dels sectors de COMFIA en el Món.


Aspectes concrets a tractar des del GPiS COMFIA

- Aprofundir en l’estudi de les REMESES d’immigrants.

(analitzar les repercussions que les pràctiques financeres de les entitats tenen sobre el desenvolupament dels països destinataris )

- Tractar l’apartat dels MICROCRÈDITS.

- Tractar la BANCA ÈTICA.

- Reivindicar la informació sobre la RSE des de les empreses, així com fer un seguiment sobre la utilització i resultats que fan les empreses dels compromisos solidaris.


Mitjans concrets amb els que caldria que el Grup de Pau i Solidaritat es dotés

- cada nivell organitzatiu hauria de tenir un responsable de PiS.

- centrar-nos en una campanya concreta a l’any, com a mínim.

- mantenir espai propi en la web de la Federació

- oferir continguts per les revistes de les seccions sindicals d’empresa.

- planificar les reunions, elaborant prèviament l’Ordre del Dia, publicitar amb antelació els temes a tractar en cada reunió per si hi ha interès explícit en assistir-hi i fer aportacions.


Propostes des de la Fundació Pau i Solidaritat que el seu President ens fa arribar al Grup de COMFIA:

- Millorar revista / web / publicacions... per fer-les més entenedores.

- Plantejar tres campanyes genèriques:

- extensió de la campanya “objectiu del mil·leni: lluita contra la pobresa” fent partícips a les 100 empreses més importants a Barcelona (inclou les de COMFIA).

- Celebració dels 20 anys de la Fundació Pau i Solidaritat amb:

- activitats formatives (cursos Cooperació i RSE des de CEPROM)

- situar la celebració de cara al futur

- cultura per la pau

- Presentació del nou Observatori del treball, proposant que abans del 31 de març es pugui fer una sessió formativa, tot i que és tasca de tot l’any.


La Jornada es va completar amb la conferència de Miguel Pajares “Nexe entre les migracions i el desenvolupament”, que es va realitzar a la tarda.

La cloenda va ser realitzada per en Carles Reitg. Agraeix l’esforç i la implicació dels assistents i remarca que cal anar des dels plantejaments generals cap als concrets. Es compromet a implicar l’Executiva de COMFIA Catalunya en totes les conclusions de la Jornada i destaca que nomenarà un responsable del Grup que representi l’Executiva. Finalment fa un agraïment específic als components del grup de Pau i Solidaritat de COMFIA Catalunya per la seva dedicació i compromís envers els valors de la solidaritat i la cooperació al si de la nostra Federació.

NOTES ESTADÍSTIQUES PER AL RECORD.

Quant a la participació a la Jornada, tot i que es va fer un esforç, institucional i personal, per tal d’assegurar una presència significativa i representativa de tota la Federació de COMFIA-CCOO Catalunya, al final només van assistir persones de les Agrupacions de Banca i Estalvi. De la resta d’Agrupacions no va assistir cap persona, llevat d’una que va enviar la seva justificació per no poder assistir.

Del total de 28 persones assistents en algun moment de la Jornada, 14 eren de Banca, 10 d’Estalvi, 2 de la Fundació, una de l’estructura de la Federació i la representant de la Generalitat.

De les 28 persones, 8 eren dones i 20 eren homes.

GRUP PAU I SOLIDARITAT COMFIA CATALUNYA

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es