Archivado en Comunicats

Segregació SPA de les MATEPSS

Criteris de negociació de CCOO

El consell Confederal de CC.OO. del 19 d'octubre, va aprovar una resolució sobre els criteris de negociació del Reial Decret pel qual es regulen les activitats de les Mutuas d'Accidents de Treball i malalties professionals de la seguretat social com a servei de prevenció aliè.


Este artículo se publicó originalmente en Fraternidad (Servicios CCOO en Fraternidad Muprespa) ,


pdf print pmail

SECCION SINDICAL FRATERNIDAD MUPRESPA

VISITANOS SI QUIERES ESTAR INFORMADO

www.comfia.net/fraternidad

CC.OO. considera que tenint en compte l'establert en la Llei de Prevenció de Riscs Laborals quant a l'activitat preventiva de les Mutuas d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social, davant de la necessitat d'establir les millors condicions per a la segregació de l'activitat que realitzen actualment les esmentades entitats com a Servei de Prevenció Aliè i, amb l'objectiu de reforçar el pes del sistema públic en aquesta activitat proposa traslladar a la Direcció General d'Ordenació les línies generals en les quals ha de basar-se l'esmentada segregació.

Per a CC.OO. la segregació es realitzarà mitjançant la constitució d'entitats especialitzades, sense ànim de lucre, dotades d'un ESTATUT ESPECÍFIC, que contindrà els següents punts bàsics:

- Els Òrgans|Orgues de Direcció|Adreça de les Societats de Prevenció resultants han de comptar amb participació sindical en la mateixa proporció que la participació empresarial.
- Les esmentades Societats han d'estar sotmeses al control financer per part de la Intervenció General de la Seguretat Social i al Tribunal de Comptes.
- Es possibilitarà que les Societats de Prevenció puguin estar constituïdes a partir de l'aportació d'una o diverses Mutuas; pensant a facilitar la constitució de Societats d'aquest tipus a Mutuas de petit i mitjana mida que poguessin tenir dificultats per fer-ho en solitari.
- Aquelles MATEPSS que superin una determinada mida es veuran obligades a crear per si soles una Societat de Prevenció.
- El Patrimoni Històric destinat a aquestes Societats de Prevenció ha d'estar afectat estrictament a la fi social de l'entitat. Els excedents resultants es destinaran a la constitució de les reserves que normativamente es determinin.
- La transmissió de la participació d'una Mutua en una Societat de Prevenció, o la cessió de cartera, només podrà realitzar-se a una altra Societat de Prevenció, per decisió de l'òrgan|orgue social competent i prèvia autorització de l'Administració.
- La forma jurídica elegida per a aquestes Societats de Prevenció serà concorde amb aquests principis.

. S'ha d'establir un període transitori suficient que podríem estimar en uns 18 mesos per adequar-se al regulat pel Reial Decret.

. ACTUALITZACIÓ Y MILLORA DELS CRITERIS D'ACREDITACIÓ DELS SPA basats en la qualitat dels serveis prestats i introducció de mecanismes de control periòdics per part de l'Administració que garanteixin el manteniment del compliment de tals criteris.

. La segregació dels recursos humans es realitzarà mitjançant acord entre la representació empresarial i els Sindicats més representatius que es plasmi en el corresponent protocol de segregació i que reculli les condicions laborals i d'ocupació|ús de l'entitat resultant.

. Per garantir que la competència entre els diferents Serveis de Prevenció, tant privats com els derivats d'aquest procés de segregació, es regeixi per criteris de qualitat, i en consideració a l'interès legítim dels treballadors en la defensa de la seva salut i seguretat en el treball|feina, s'han d'introduir els canvis normatius necessaris perquè l'elecció de Servei de Prevenció en cada empresa es faci a través d'acord entre ocupador|patró i els representants legals dels treballadors.

Octubre 2004

Artículos más leídos hoy

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es