Archivado en Comunicados, Socio Economico

Novetats 2009 - BBVA Catalunya

Rebaixa IRPF - Permís paternitat - Famílies monoparentals

Ja es pot enviar la comunicació a Administració de Personal perquè procedeixi a la baixada de dos punts a les retencions de l'IRPF per a rendes de fins a 33.007,20 euros


Este artículo se publicó originalmente en BBVA (Sección Sindical BBVA) ,


pdf print pmail

El Reial decret 1975/2008, de 28 de novembre (BOE del 2-12-2008), sobre les mesures urgents a adoptar en matèria econòmica, fiscal, d'ocupació i d'accés a l'habitatge, va introduir, entre altres novetats, una reducció de dos enters del tipus de retenció aplicable sobre els rendiments del treball personal dels contribuents que haguessin comunicat al seu pagador que destinen quantitats per a l'adquisició o rehabilitació del seu habitatge habitual (no inclou construcció o ampliació de l'habitatge ni comptes habitatge), utilitzant finançament aliè, per les quals tingui dret a la deducció per inversió en habitatge habitual, regulada a l'article 68.1 de la Llei de l'IRPF, sempre que, a més, la quantia total de les seves retribucions anuals previsibles sigui inferior a 33.007,20 euros.

Per a poder beneficiar-se de la reducció de dos punts (els efectes dels quals es produeixen a partir del 01/01/2009) és necessari comunicar a l'empresa que s'estan efectuant pagaments per l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual utilitzant finançament aliè. Per a poder sol·licitar aquesta deducció s’ha habilitat un formulari a través del Dossier del Empleado en espacio (para ti dRRHH > Procesos de RRHH > Información Personal > Dossier del empleado > Datos IRPF).

Altres novetats per aquest 2009 són:

Ampliació suspensió del contracte de treball per paternitat. La disposició addicional 6ª de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat de 2009, amplia a 20 dies la suspensió de 13 dies establerta per la Llei Orgànica per a la igualtat efectiva d'homes i dones, per als naixements, adopcions o acolliment, que es produeixin a partir del 01/01/2009, en els casos de famílies nombroses o famílies que adquireixen dita condició amb el nou naixement, adopció o acolliment, o quan en la família hi hagi una persona amb discapacitat. La durada s'ampliarà en dos dies en cas de parts múltiples, per cada fill a partir del segon, o si un d'ells té una discapacitat.

A partir de 2009 es consideraran també nombroses les famílies monoparentals amb 2 o més fills, pel que també serà d'aplicació aquesta ampliació en aquests casos, (i igualment si s'adquireix aquesta condició amb el nou naixement, adopció o acolliment), una vegada que es realitzin les modificacions legislatives oportunes.

Seguim treballant, seguirem informant.

Gener 2009

Llegir el Comunicat en pdf

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es