Archivado en Revision Salarial, Salario

Revisión Salarial 2007 2008 Oficinas y despachos de Pontevedra

Publícanse as revisións das tablas salariais correspondentes ós anos 2007 e 2008:


pdf print pmail

Delegación Provincial Pontevedra
BO. Pontevedra 9 mayo 2008, núm. 89, [pág. 24]
 

Visto o texto do acordo de mediación en relación ao conflicto xurdido no sector de OFICINAS E DESPACHOS, motivado por discrepancias relativas á negociación do convenio colectivo provincial, e de conformidade co disposto no art. 90, 2 e 3, do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, artigo 2.f) do Real decreto 1040/81, do 22 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios colectivos de traballo, artigo 17 a) do Acordo interprofesional galego sobre procedementos extraxudiciais de solución de conflictos de traballo (AGA), e Real decreto 2412/82, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia, en materia de traballo, esta delegación provincial, acorda:

 

Primeiro.

 

Ordenar a súa inscrición no libro rexistro de convenios colectivos de traballo, obrante nesta delegación provincial, e notificación ás representacións económica e social da comisión negociadora.

 

Segundo.

 

Ordenar o seu depósito no Servicio de Relacións Laborais, Sección de Mediación, Arbitraxe e Conciliación.

 

Terceiro.

 

Dispoñer a súa publicación, no "Boletín Oficial" da provincia.

 

En relación co conflicto xurdido no sector de oficinas e despachos da provincia de Pontevedra, motivado por discrepancias relativas na negociación do convenio colectivo provincial, reuniuse en data 2 de abril de 2008 a comisión de mediación en procedemento do Acordo Galego para a solución extraxudicial de conflictos colectivos de traballo, da que forman parte, por unha banda a representación empresarial, integrada por D. Camilo Castro Silva, Dª Miriam Blázquez Astorga, D. Manuel Suárez Vázquez; e por outra a representación social integrada polos representantes sociais D. Serafín Otero Fernández de C.I.G., D. Enrique Iglesias Crespo e Dª Teresa Lago Rúa de CC.OO. e Dª Rosa Acuña Salgado de U.G.T. , actuando José Mª Casas de Ron como mediador, nomeado en acta de constitución da comisión de conciliación e mediación de data 6 de Setembro de 2006 para intentar a avinza entre as partes no conflicto reflictido, sendo posible acadala neste intre tras diversas reunións entre as partes, e chegando o compromiso seguinte, no procedemento do AGA co seguinte ACORDO :

1.—Publícanse as revisións das tablas salariais correspondentes ós anos 2007 e 2008:

ANO 2007

CATEGORÍAS Salario base mensual Remun. anual € 16 pagas
GRUPO I – TITULADOS    
Titulado de Grao Superior 970,60 15.529,60
Titulado de Grao Medio 876,25 14.020,00
GRUPO II – ADMINISTRATIVOS    
Xefe Superior 876,25 14.020,00
Xefe de Primeira – 1ª 863,93 13.822,88
Xefe de Segunda – 2ª, Caixeiro con firma, Xefe de reporteiros, Traductor e Intérprete xurado de máis dun idioma 836,05 13.376,80
Oficial de 1ª, Caixeiro sin firma, Intérprete xurado dun idioma, Operador de máquinas contables, Taquimecanógrafo, Telefonista e recepcionista con máis de dous idiomas, Inspector de zona 769,60 12.313,60
Oficial de 2ª, Telefonista e Recepcionista cun idioma, Reporteiro de axencia de información, Traductor e Intérprete non xurado, Xefe de visitadores 731,04 11.696,64
Auxiliar con antigüidade superior a tres anos 662,94 10.607,04
Auxiliar, Telefonista, Visitador, Cobrador, Pagador 635,04 10.160,64
Aspirante 522,05 8.352,80

ANO 2007

CATEGORÍAS Salario base mensual Remun. anual € 16 pagas
GRUPO III – TÉCNICOS DE OFICINA    
Xefe Superior 876,25 14.020,00
Xefe de 1ª, Xefe de equipo de informática, Analista, Programador de ordenadores 863,93 13.822,88
Xefe de 2ª, Xefe de delineación, Xefe de explotación, Programador de máquinas auxiliares, Administrador de test, Coordinador de tratamento de cuestionarios 836,05 13.376,80
Xefe de equipo de enquisas, Coordinador de estudios 823,75 13.180,00
Delineante proxectista 776,17 12.418,72
Dibuxante proxectista, Controlador, Operador de ordenadores 769,60 12.313,60
Delineante 731,04 11.696,64
GRUPO IV – ESPECIALISTAS DE OFICINA    
Xefe de máquinas básicas 836,05 13.376,80
Operador de tabuladores, Inspector de entrevistadores, Encargado dpto. de reprografía 769,60 12.313,60
Operador de máquinas básicas, Dibuxante, Entrevistador-Enquisador 731,04 11.696,64
Calcador, Perforista, Verificador, Clasificador 676,06 10.816,96
Auxiliar 635,04 10.160,64
Aspirante 522,05 8.352,80
GRUPO V – SUBALTERNOS    
Conserxe maior 676,06 10.816,96
Conserxe 649,00 10.384,00
Ordenanza, Vixilante 635,04 10.160,64
Botones 522,05 8.352,80
GRUPO VI – OFICIOS VARIOS    
Encargado almacenero 731,04 11.696,64
Oficial 1ª, Conductor 1ª 703,97 11.263,52
Oficial 2ª, Conductor 2ª 676,06 10.816,96
Axudante, Operador reproductor de planos, Operador multicopista e xerocopista 649,00 10.384,00
Peón, Mozo, Persoal de limpeza xornada completa 635,04 10.160,64

ANO 2008

CATEGORÍAS Salario base mensual Remun. anual € 16 pagas
GRUPO I – TITULADOS    
Titulado de Grao Superior 1.011,37 16.181,92
Titulado de Grao Medio 913,05 14.608,80
GRUPO II – ADMINISTRATIVOS    
Xefe Superior 913,05 14.608,80
Xefe de Primeira – 1ª 900,22 14.403,52
Xefe de Segunda – 2ª, Caixeiro con firma, Xefe de reporteiros, Traductor e Intérprete xurado de máis dun idioma 871,16 13.938,56
Oficial de 1ª, Caixeiro sin firma, Intérprete xurado dun idioma, Operador de máquinas contables, Taquimecanógrafo, Telefonista e recepcionista con máis de dous idiomas, Inspector de zona 801,92 12.830,72
Oficial de 2ª, Telefonista e Recepcionista cun idioma, Reporteiro de axencia de información, Traductor e Intérprete non xurado, Xefe de visitadores 761,74 12.187,84
Auxiliar con antigüidade superior a tres anos 690,78 11.052,48
Auxiliar, Telefonista, Visitador, Cobrador, Pagador 661,71 10.587,36
Aspirante 543,98 8.703,68
GRUPO III – TÉCNICOS DE OFICINA    
Xefe Superior 913,05 14.608,80
Xefe de 1ª, Xefe de equipo de informática, Analista, Programador de ordenadores 900,22 14.403,52
Xefe de 2ª, Xefe de delineación, Xefe de explotación, Programador de máquinas auxiliares, Administrador de test, Coordinador de tratamento de cuestionarios 871,16 13.938,56

ANO 2008

CATEGORÍAS Salario base mensual Remun. anual € 16 pagas
GRUPO III – TÉCNICOS DE OFICINA    
Xefe de equipo de enquisas, Coordinador de estudios 858,35 13.733,60
Delineante proxectista 808,77 12.940,32
Dibuxante proxectista, Controlador, Operador de ordenadores 801,92 12.830,72
Delineante 761,74 12.187,84
GRUPO IV – ESPECIALISTAS DE OFICINA    
Xefe de máquinas básicas 871,16 13.938,56
Operador de tabuladores, Inspector de entrevistadores, Encargado dpto. de reprografía 801,92 12.830,72
Operador de máquinas básicas, Dibuxante, Entrevistador-Enquisador 761,74 12.187,84
Calcador, Perforista, Verificador, Clasificador 704,45 11.271,20
Auxiliar 661,71 10.587,36
Aspirante 543,98 8.703,68
GRUPO V – SUBALTERNOS    
Conserxe maior 704,45 11.271,20
Conserxe 676,26 10.820,16
Ordenanza, Vixilante 661,71 10.587,36
Botones 543,98 8.703,68
GRUPO VI – OFICIOS VARIOS    
Encargado almacenero 761,74 12.187,84
Oficial 1ª, Conductor 1ª 733,54 11.736,64
Oficial 2ª, Conductor 2ª 704,45 11.271,20
Axudante, Operador reproductor de planos, Operador multicopista e xerocopista 676,26 10.820,16
Peón, Mozo, Persoal de limpeza xornada completa 661,71 10.587,36

2. As partes, asímesmo acordan que o mediador no conflicto acadado o anterior compromiso presente o mércores día 1 de outubro de 2008, en reunión con todas as partes que se celebrará as 10 horas, un documento de traballo para a actualización do convenio colectivo provincial, para o cal serán consultadas e escoitadas todas as sensibilidades que figuran no presente acordo.

En proba de conformidade asinan todos, conxuntamente co mediador, a presente acta de acordo, en Vigo, sendo as 12 h. do día 2 de abril de 2008.

Artículos más leídos hoy

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es