Archivado en Revision Salarial, Salario

Revisi贸n Salarial 2007 2008 Oficinas y despachos de Pontevedra


Publ铆canse as revisi贸ns das tablas salariais correspondentes 贸s anos 2007 e 2008:


pdf
print
pmail
Delegaci贸n Provincial Pontevedra
BO. Pontevedra 9 mayo 2008, n煤m. 89, [p谩g. 24]
 

Visto o texto do acordo de mediaci贸n en relaci贸n ao conflicto xurdido no sector de OFICINAS E DESPACHOS, motivado por discrepancias relativas 谩 negociaci贸n do convenio colectivo provincial, e de conformidade co disposto no art. 90, 2 e 3, do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, artigo 2.f) do Real decreto 1040/81, do 22 de maio, sobre rexistro e dep贸sito de convenios colectivos de traballo, artigo 17 a) do Acordo interprofesional galego sobre procedementos extraxudiciais de soluci贸n de conflictos de traballo (AGA), e Real decreto 2412/82, do 24 de xullo, sobre traspaso de funci贸ns e servizos da Administraci贸n do Estado 谩 Comunidade Aut贸noma de Galicia, en materia de traballo, esta delegaci贸n provincial, acorda:

 

Primeiro.

 

Ordenar a s煤a inscrici贸n no libro rexistro de convenios colectivos de traballo, obrante nesta delegaci贸n provincial, e notificaci贸n 谩s representaci贸ns econ贸mica e social da comisi贸n negociadora.

 

Segundo.

 

Ordenar o seu dep贸sito no Servicio de Relaci贸ns Laborais, Secci贸n de Mediaci贸n, Arbitraxe e Conciliaci贸n.

 

Terceiro.

 

Dispo帽er a s煤a publicaci贸n, no "Bolet铆n Oficial" da provincia.

 

En relaci贸n co conflicto xurdido no sector de oficinas e despachos da provincia de Pontevedra, motivado por discrepancias relativas na negociaci贸n do convenio colectivo provincial, reuniuse en data 2 de abril de 2008 a comisi贸n de mediaci贸n en procedemento do Acordo Galego para a soluci贸n extraxudicial de conflictos colectivos de traballo, da que forman parte, por unha banda a representaci贸n empresarial, integrada por D. Camilo Castro Silva, D陋 Miriam Bl谩zquez Astorga, D. Manuel Su谩rez V谩zquez; e por outra a representaci贸n social integrada polos representantes sociais D. Seraf铆n Otero Fern谩ndez de C.I.G., D. Enrique Iglesias Crespo e D陋 Teresa Lago R煤a de CC.OO. e D陋 Rosa Acu帽a Salgado de U.G.T. , actuando Jos茅 M陋 Casas de Ron como mediador, nomeado en acta de constituci贸n da comisi贸n de conciliaci贸n e mediaci贸n de data 6 de Setembro de 2006 para intentar a avinza entre as partes no conflicto reflictido, sendo posible acadala neste intre tras diversas reuni贸ns entre as partes, e chegando o compromiso seguinte, no procedemento do AGA co seguinte ACORDO :

1.聴Publ铆canse as revisi贸ns das tablas salariais correspondentes 贸s anos 2007 e 2008:

ANO 2007

CATEGOR脥AS Salario base mensual Remun. anual 聙 16 pagas
GRUPO I 聳 TITULADOS    
Titulado de Grao Superior 970,60 15.529,60
Titulado de Grao Medio 876,25 14.020,00
GRUPO II 聳 ADMINISTRATIVOS    
Xefe Superior 876,25 14.020,00
Xefe de Primeira 聳 1陋 863,93 13.822,88
Xefe de Segunda 聳 2陋, Caixeiro con firma, Xefe de reporteiros, Traductor e Int茅rprete xurado de m谩is dun idioma 836,05 13.376,80
Oficial de 1陋, Caixeiro sin firma, Int茅rprete xurado dun idioma, Operador de m谩quinas contables, Taquimecan贸grafo, Telefonista e recepcionista con m谩is de dous idiomas, Inspector de zona 769,60 12.313,60
Oficial de 2陋, Telefonista e Recepcionista cun idioma, Reporteiro de axencia de informaci贸n, Traductor e Int茅rprete non xurado, Xefe de visitadores 731,04 11.696,64
Auxiliar con antig眉idade superior a tres anos 662,94 10.607,04
Auxiliar, Telefonista, Visitador, Cobrador, Pagador 635,04 10.160,64
Aspirante 522,05 8.352,80

ANO 2007

CATEGOR脥AS Salario base mensual Remun. anual 聙 16 pagas
GRUPO III 聳 T脡CNICOS DE OFICINA    
Xefe Superior 876,25 14.020,00
Xefe de 1陋, Xefe de equipo de inform谩tica, Analista, Programador de ordenadores 863,93 13.822,88
Xefe de 2陋, Xefe de delineaci贸n, Xefe de explotaci贸n, Programador de m谩quinas auxiliares, Administrador de test, Coordinador de tratamento de cuestionarios 836,05 13.376,80
Xefe de equipo de enquisas, Coordinador de estudios 823,75 13.180,00
Delineante proxectista 776,17 12.418,72
Dibuxante proxectista, Controlador, Operador de ordenadores 769,60 12.313,60
Delineante 731,04 11.696,64
GRUPO IV 聳 ESPECIALISTAS DE OFICINA    
Xefe de m谩quinas b谩sicas 836,05 13.376,80
Operador de tabuladores, Inspector de entrevistadores, Encargado dpto. de reprograf铆a 769,60 12.313,60
Operador de m谩quinas b谩sicas, Dibuxante, Entrevistador-Enquisador 731,04 11.696,64
Calcador, Perforista, Verificador, Clasificador 676,06 10.816,96
Auxiliar 635,04 10.160,64
Aspirante 522,05 8.352,80
GRUPO V 聳 SUBALTERNOS    
Conserxe maior 676,06 10.816,96
Conserxe 649,00 10.384,00
Ordenanza, Vixilante 635,04 10.160,64
Botones 522,05 8.352,80
GRUPO VI 聳 OFICIOS VARIOS    
Encargado almacenero 731,04 11.696,64
Oficial 1陋, Conductor 1陋 703,97 11.263,52
Oficial 2陋, Conductor 2陋 676,06 10.816,96
Axudante, Operador reproductor de planos, Operador multicopista e xerocopista 649,00 10.384,00
Pe贸n, Mozo, Persoal de limpeza xornada completa 635,04 10.160,64

ANO 2008

CATEGOR脥AS Salario base mensual Remun. anual 聙 16 pagas
GRUPO I 聳 TITULADOS    
Titulado de Grao Superior 1.011,37 16.181,92
Titulado de Grao Medio 913,05 14.608,80
GRUPO II 聳 ADMINISTRATIVOS    
Xefe Superior 913,05 14.608,80
Xefe de Primeira 聳 1陋 900,22 14.403,52
Xefe de Segunda 聳 2陋, Caixeiro con firma, Xefe de reporteiros, Traductor e Int茅rprete xurado de m谩is dun idioma 871,16 13.938,56
Oficial de 1陋, Caixeiro sin firma, Int茅rprete xurado dun idioma, Operador de m谩quinas contables, Taquimecan贸grafo, Telefonista e recepcionista con m谩is de dous idiomas, Inspector de zona 801,92 12.830,72
Oficial de 2陋, Telefonista e Recepcionista cun idioma, Reporteiro de axencia de informaci贸n, Traductor e Int茅rprete non xurado, Xefe de visitadores 761,74 12.187,84
Auxiliar con antig眉idade superior a tres anos 690,78 11.052,48
Auxiliar, Telefonista, Visitador, Cobrador, Pagador 661,71 10.587,36
Aspirante 543,98 8.703,68
GRUPO III 聳 T脡CNICOS DE OFICINA    
Xefe Superior 913,05 14.608,80
Xefe de 1陋, Xefe de equipo de inform谩tica, Analista, Programador de ordenadores 900,22 14.403,52
Xefe de 2陋, Xefe de delineaci贸n, Xefe de explotaci贸n, Programador de m谩quinas auxiliares, Administrador de test, Coordinador de tratamento de cuestionarios 871,16 13.938,56

ANO 2008

CATEGOR脥AS Salario base mensual Remun. anual 聙 16 pagas
GRUPO III 聳 T脡CNICOS DE OFICINA    
Xefe de equipo de enquisas, Coordinador de estudios 858,35 13.733,60
Delineante proxectista 808,77 12.940,32
Dibuxante proxectista, Controlador, Operador de ordenadores 801,92 12.830,72
Delineante 761,74 12.187,84
GRUPO IV 聳 ESPECIALISTAS DE OFICINA    
Xefe de m谩quinas b谩sicas 871,16 13.938,56
Operador de tabuladores, Inspector de entrevistadores, Encargado dpto. de reprograf铆a 801,92 12.830,72
Operador de m谩quinas b谩sicas, Dibuxante, Entrevistador-Enquisador 761,74 12.187,84
Calcador, Perforista, Verificador, Clasificador 704,45 11.271,20
Auxiliar 661,71 10.587,36
Aspirante 543,98 8.703,68
GRUPO V 聳 SUBALTERNOS    
Conserxe maior 704,45 11.271,20
Conserxe 676,26 10.820,16
Ordenanza, Vixilante 661,71 10.587,36
Botones 543,98 8.703,68
GRUPO VI 聳 OFICIOS VARIOS    
Encargado almacenero 761,74 12.187,84
Oficial 1陋, Conductor 1陋 733,54 11.736,64
Oficial 2陋, Conductor 2陋 704,45 11.271,20
Axudante, Operador reproductor de planos, Operador multicopista e xerocopista 676,26 10.820,16
Pe贸n, Mozo, Persoal de limpeza xornada completa 661,71 10.587,36

2. As partes, as铆mesmo acordan que o mediador no conflicto acadado o anterior compromiso presente o m茅rcores d铆a 1 de outubro de 2008, en reuni贸n con todas as partes que se celebrar谩 as 10 horas, un documento de traballo para a actualizaci贸n do convenio colectivo provincial, para o cal ser谩n consultadas e escoitadas todas as sensibilidades que figuran no presente acordo.

En proba de conformidade asinan todos, conxuntamente co mediador, a presente acta de acordo, en Vigo, sendo as 12 h. do d铆a 2 de abril de 2008.