Archivado en Comunicados, Campañas, Mujeres e Igualdad, Jornada, Empleo

Teletreball Teletrabajo Igualtat Igualdad Negociació Col·lectiva Negociación Colectiva

Tornar al passat o mirar cap al futur?

Teletreballar no és conciliar; exigeix recursos per a conciliar. Aposta per la Negociació Col·lectiva. #TeletreballarNoÉsConciliar

Apostem per un #teletrabajo que no ens faci recular en igualtat. No ho permetis. #NegociaciónColectiva #NegociacióCollectiva


pdf print pmail

Teletreball

Tornar al passat o mirar cap al futur?

Reconeixement professional

Igualtat salarial

Trencar sostres de vidre

Les mateixes oportunitats

Teletreballar no és conciliar; exigeix recursos per a conciliar.

Aposta per la Negociació Col·lectiva. #TeletreballarNoÉsConciliar

Teletrabajo

¿Vuelta al pasado o mirada al futuro?

Reconocimiento profesional

Igualdad salarial

Romper techos de cristal

Mismas oportunidades

#Teletreball

Tornar al passat o mirar cap al futur?

Separació treball /vida

Avaluació Riscos laborals

Reforçar drets d'igualtat

Coresponsabilitat

Formació

La negociació col·lectiva és la solución

Apostem per un #teletrabajo que no ens faci recular en igualtat.

No ho permetis.

#NegociaciónColectiva #NegociacióCollectiva

Teletrabajo

¿Vuelta al pasado o mirada al futuro?

Separación trabajo/vida

Evaluación Riesgos laborales

Reforzar derechos de igualdad

Corresponsabilidad

Formación

En la Negociación Colectiva está la solución

Teletreballar no és conciliar; exigeix recursos per a conciliar.

Aposta per la Negociació Col·lectiva. #TeletreballarNoÉsConciliar

Tornar al passat o mirar cap al futur?

Hi ha una equació difícil de resoldre. No és nova i té a veure amb no renunciar als èxits aconseguits per les dones en l'àmbit laboral mentre són el pilar sobre el qual es recolza l'organització i funcionament de les famílies.

La solució a aquesta equació; Recursos per a la conciliació, que socialment no sigui considerat com un assumpte merament particular de les famílies i molt menys només de les dones.

Un sistema de treball que es desenvolupa en l'espai domèstic com és el teletreball, requereix equilibri, disposar de recursos que no augmentin la càrrega de les dones en el terreny de les responsabilitats domèstiques i de cura. Les mesures per a la igualtat de tracte i oportunitats en les empreses, no es construeixen des de la igualtat, sinó des d'un diagnòstic de desigualtat i per tant, més i majors mesures en les empreses, tot això contribueix a resoldre l'equació.

A CCOO Serveis, diem que la solució perquè el teletreball no representi tornar al passat, sinó la mirada al futur en la lluita per la igualtat, és a la Negociació Col·lectiva.

Teletrabajar no es conciliar; exige recursos para conciliar.

Apuesta por la Negociación Colectiva. #TeletrabajarNoEsConciliar

¿Vuelta al pasado o mirada al futur?

Existe una ecuación difícil de resolver.No es nueva y tiene que ver con no renunciar a los logros conseguidos por las mujeres en el ámbito laboral mientras son el pilar sobre el que se apoya la organización y funcionamiento de las familias.

La solución a esta ecuación; Recursos para la conciliación, que socialmente no sea considerado como un asunto meramente particular de las familias y mucho menos sólo de las mujeres.

Un sistema de trabajo que se desarrolla en el espacio doméstico como es el teletrabajo, requiere equilibrio, disponer de recursos que no aumenten la carga de las mujeres en el terreno de las responsabilidades domésticas y de cuidado. Las medidas para la igualdad de trato y oportunidades en las empresas, no se construyen desde la igualdad, sino desde un diagnóstico de desigualdad y por lo tanto, más y mayores medidas en las empresas, todo ello contribuye a resolver la ecuación.

En CCOO Servicios, decimos que la solución para que el teletrabajo no represente la vuelta al pasado, sino la mirada al futuro en la lucha por la igualdad, está en la Negociación Colectiva.

Apostem per un #teletrabajo que no ens faci recular en igualtat. #NegociaciónColectiva #NegociacióCollectiva

No ho permetis.

Tornar al passat o mirar cap al futur?

En l'objectiu d'assolir la igualtat de les dones en l'àmbit laboral, estem encara en un nivell no molt avançat. Fruit de les lluites feministes i en elles, el paper transformador dels sindicats en les empreses i en la societat; els plans d'igualtat, la negociació col•lectiva etc, ens trobem en un procés de canvi en què a penes es deixen veure alguns èxits, que bé mereixen tots els esforços.

A cada moment, cal reconèier en el camí, el que podem anar trobant que ens impedeixi avançar.

El teletreball pot recollir alguns canvis en positiu a més de ser avui una eina fonamental per protegir la salut de les persones. Entendre que també ens pot fer retrocedir sobre els nostres propis passos, no és més que preparar l'equipament necessari per a seguir en el nostre camí.

A CCOO Serveis, mirem a un futur que no posi en risc els drets de les persones treballadores ni els objectius de reparar i superar les discriminacions que afecten les dones.

Apostamos por un #teletrabajo que no nos haga retroceder en igualdad. #NegociaciónColectiva #NegociacióCollectiva

No lo permitas.

¿Vuelta al pasado o mirada al futuro?

En el objetivo de alcanzar la igualdad de las mujeres en el ámbito laboral, estamos aún en un nivel no muy avanzado. Fruto de las luchas feministas y en ellas, del papel transformador de los sindicatos en las empresas y en la sociedad; los planes de igualdad, la negociación colectiva etc nos encontramos en un proceso de cambio en el que apenas se dejan ver algunos logros, que bien merecen todos los esfuerzos.

A cada momento, es preciso reconocer en el camino, lo que podemos ir encontrando que nos impida ese avance.

El teletrabajo puede recoger algunos cambios en positivo además de ser hoy una herramienta fundamental para proteger la salud de las personas. Entender que también nos puede hacer retroceder sobre nuestros propios pasos, no es más que preparar el equipamiento necesario para seguir en nuestro camino.

En CCOO Servicio, miramos a un futuro que no ponga en riesgo los derechos de las personas trabajadoras ni los objetivos de reparar y superar las discriminaciones que afectan a las mujeres.

CCOO Serveis

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
Ramírez de Arellano, 19
28043 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es