Archivado en Comunicats, Dones i Igualtat

Violència de gènere i treball

19 04 05 L´aprovació de la Llei Orgànica de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere suposa un important reconeixement de drets per a la dona treballadora víctima d´aquest problema. (PDF:Cat. / Cast.)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail


Violència de gènere i treball


El 29 de desembre de 2004 el BOE ha publicat la Llei Orgànica 1/2004 de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere (LOMPIVG), que ha entrat en vigor al gener de 2005. La violència contra les dones és un problema social l´eradicació del qual precisa de canvis profunds en les maneres de socialització de les persones, amb actuacions integrals en l´àmbit educatiu, social, sanitari, jurídic i laboral.L´aprovació de la Llei Orgànica de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere suposa un important reconeixement de drets per a la dona treballadora víctima d´aquest problema. Suposa un pas més en la sensibilització i en el reconeixement de la violència cap a les dones com a un problema social. Amb la difusió de la Llei, avancem des de CCOO en la implicació i possibilitats d´actuació, entenent que l´àmbit laboral és un lloc més on promoure canvis en les actituds socials, prevenir, detectar i actuar davant situacions de violència cap a les dones, i contribuir a eliminar aquesta xacra social.En relació amb els aspectes laborals i de seguretat social, aquesta llei introdueix els següents drets a favor de la dona treballadora víctima de la violència de gènere:Reducció de la jornada de treball i reordenació del temps de treball. La treballadora és qui té dret a determinar quan es redueix la seva jornada.Canvi de centre de treball, dins de la mateixa localitat o a una localitat diferent. Dret preferent a ocupar un altre lloc de treball, del mateix grup professional o categoria equivalent. El trasllat o el canvi de centre de treball tindrà una durada inicial de sis mesos, durant els quals l´empresa tindrà l´obligació de reservar el lloc de treball que anteriorment ocupava la dona treballadora.Aquesta mesura és molt eficaç per a protegir la dona enfront l´agressor, i la possibilitat que el trasllat sigui provisional afavoreix la seva utilització per les treballadores, ja que s´estableix com una solució transitòria i no definitiva.Suspensió o extinció del contracte de treball amb dret a percebre la prestació per atur en ambdós supòsits. Es podrà suspendre el contracte de treball durant sis mesos, amb la possibilitat d´un màxim de divuit, i tindrà dret a percebre la prestació d´atur. Si la treballadora es veu obligada a abandonar definitivament el seu treball, encara que es tracti d´una extinció voluntària del contracte, igualment podrà percebre la prestació per atur.Absències o faltes de puntualitat en el treball motivades per la situació física o psicològica derivada de la violència de gènere. Es consideraran justificades si estan avalades pels serveis socials d´atenció o els serveis de salut.Acomiadament nul. Es protegeix amb la declaració de nul·litat l´acomiadament a treballadores víctimes de la violència de gènere.La situació de víctima de violència de gènere que dóna dret al reconeixement d´aquests drets s´acredita mitjançant l´ordre de protecció a favor de la víctima i, excepcionalment, amb l´informe del Ministeri Fiscal que indiqui l´existència d´indicis, en tant no es dicti l´ordre de protecció.La llei també recull algunes mesures específiques per a les dones funcionàries o per a les treballadores per compte propi, ajudes socials i la creació d´un Observatori Estatal de Violència sobre la Dona, adscrit al Ministeri de Treball i Assumptes Socials.A més a més, les empreses tindran dret a una bonificació del 100% en la contractació d´interinatges per a substituir una treballadora víctima de la violència de gènere.


Sabadell, abril de 2005

Secretaria de la dona

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es