Archivado en Comunicats, Dones i Igualtat

Violència de gènere i treball


19 04 05 L´aprovació de la Llei Orgànica de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere suposa un important reconeixement de drets per a la dona treballadora víctima d´aquest problema. (PDF:Cat. / Cast.)


pdf
print
pmail

Violència de gènere i treball


El 29 de desembre de 2004 el BOE ha publicat la Llei Orgànica 1/2004 de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere (LOMPIVG), que ha entrat en vigor al gener de 2005. La violència contra les dones és un problema social l´eradicació del qual precisa de canvis profunds en les maneres de socialització de les persones, amb actuacions integrals en l´àmbit educatiu, social, sanitari, jurídic i laboral.L´aprovació de la Llei Orgànica de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere suposa un important reconeixement de drets per a la dona treballadora víctima d´aquest problema. Suposa un pas més en la sensibilització i en el reconeixement de la violència cap a les dones com a un problema social. Amb la difusió de la Llei, avancem des de CCOO en la implicació i possibilitats d´actuació, entenent que l´àmbit laboral és un lloc més on promoure canvis en les actituds socials, prevenir, detectar i actuar davant situacions de violència cap a les dones, i contribuir a eliminar aquesta xacra social.En relació amb els aspectes laborals i de seguretat social, aquesta llei introdueix els següents drets a favor de la dona treballadora víctima de la violència de gènere:Reducció de la jornada de treball i reordenació del temps de treball. La treballadora és qui té dret a determinar quan es redueix la seva jornada.Canvi de centre de treball, dins de la mateixa localitat o a una localitat diferent. Dret preferent a ocupar un altre lloc de treball, del mateix grup professional o categoria equivalent. El trasllat o el canvi de centre de treball tindrà una durada inicial de sis mesos, durant els quals l´empresa tindrà l´obligació de reservar el lloc de treball que anteriorment ocupava la dona treballadora.Aquesta mesura és molt eficaç per a protegir la dona enfront l´agressor, i la possibilitat que el trasllat sigui provisional afavoreix la seva utilització per les treballadores, ja que s´estableix com una solució transitòria i no definitiva.Suspensió o extinció del contracte de treball amb dret a percebre la prestació per atur en ambdós supòsits. Es podrà suspendre el contracte de treball durant sis mesos, amb la possibilitat d´un màxim de divuit, i tindrà dret a percebre la prestació d´atur. Si la treballadora es veu obligada a abandonar definitivament el seu treball, encara que es tracti d´una extinció voluntària del contracte, igualment podrà percebre la prestació per atur.Absències o faltes de puntualitat en el treball motivades per la situació física o psicològica derivada de la violència de gènere. Es consideraran justificades si estan avalades pels serveis socials d´atenció o els serveis de salut.Acomiadament nul. Es protegeix amb la declaració de nul·litat l´acomiadament a treballadores víctimes de la violència de gènere.La situació de víctima de violència de gènere que dóna dret al reconeixement d´aquests drets s´acredita mitjançant l´ordre de protecció a favor de la víctima i, excepcionalment, amb l´informe del Ministeri Fiscal que indiqui l´existència d´indicis, en tant no es dicti l´ordre de protecció.La llei també recull algunes mesures específiques per a les dones funcionàries o per a les treballadores per compte propi, ajudes socials i la creació d´un Observatori Estatal de Violència sobre la Dona, adscrit al Ministeri de Treball i Assumptes Socials.A més a més, les empreses tindran dret a una bonificació del 100% en la contractació d´interinatges per a substituir una treballadora víctima de la violència de gènere.


Sabadell, abril de 2005

Secretaria de la dona