Archivado en Comunicats, Previsio Social

Comunicació del P.E.

12 12 03 Breu explicació de l´origen del P.E. i de quina manera repercuteix en la nostra pensió de jubilació. (PDF:Cat. / Cast.)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail


Comunicació del P.E. Col.lectius A i A1 del pla de pensions


La Comissió de Control del Pla de Pensions ha comunicat a tots els empleats dels col·lectius A i A1 el percentatge (P.E.) que pagarà com a prestació econòmica quan s’arribi a la jubilació als 65 anys.

El P.E. o percentatge econòmic és una xifra FIXA per a cada treballador de banca que va ingressar abans del 8 de març de 1980 per a complementar la pensió de la Seguretat Social (S.S.). Si es té dret a jubilar-se anticipadament, és a dir, abans dels 65 anys (actualment qui va cotitzar a la S.S. abans de l’1 de gener de 1967 i, la resta, si es troba en la situació d’atur), tindrà fixades sis xifres de P.E., que s’aplicaran en funció de l’edat de jubilació sigui als 60, 61, 62, 63, 64 o 65. La Comissió de Control només ens informa del P.E. dels 65 anys, perquè és el que està dotat en el pla de pensions. Per dotar la resta dels P.E. en cas de jubilació anticipada el banc té subscrita una pòlissa d’assegurances amb BanSabadell Vida.

Aquest percentatge es va fixar mitjançant una fórmula en el conveni. La seva filosofia és bàsicament la següent:

 El 31 de desembre de 1987 es va simular la jubilació hipotètica de tots i cada un dels treballadors com si en aquesta data tinguessin 65 anys, tenint en compte tots els increments que per conveni haguessin obtingut. D’aquesta manera es va calcular la pensió hipotètica que en aquell moment hagués pagat la S.S. per exemple 12 mil euros.

 Una vegada es va tenir calculada la pensió (12.000 euros), es va calcular un complement per la diferència entre el salari de conveni hipotètic i la pensió de jubilació hipotètica que li correspondria en aquell moment. Seguint amb l´exemple, 15.000 euros de salari menys 12.000 igual a 3.000 euros.

 A partir d’aquest resultat es va obtenir el percentatge que implicava aquest complement (3.000 euros) sobre el salari de conveni hipotètic (15.000 euros). Aquest percentatge és el P.E., en el cas de l´exemple són 3.000 euros sobre 15.000, el que suposa un P.E. del 20%.

L’any 2002 CCOO vam detectar errors i vam forçar que es tornessin a calcular tots els P.E.. El càlcul nou va permetre el reconeixement d’un dèficit de 1.300 milions de pessetes en el pla de pensions. Aquest càlcul nou va ser repassat i contrastat, d’una banda, pels actuaris del pla de pensions i, de l’altra, pels actuaris que va nomenar CCOO, sense que es trobessin diferències significatives.

Pot crear dubtes entre els companys que els P.E. puguin diferir entre els treballadors que, aparentment, tenen la mateixa casuística. Aquestes diferències són produïdes fonamentalment perquè el 31 de desembre de 1987 es pertanyia al grup d´administratius, al de tècnics o de subalterns. Aquests grups es diferen-ciaven molt en el màxim que es permetia cotitzar a la S.S. -1.840.000 pessetes anuals per a administratius i 3.120.000 pessetes per a tècnics-. Això vol dir que la pensió de jubilació dels administratius seria més baixa percentualment respecte al seu sou que la dels tècnics i, per tant, el banc havia de complementar més percentatge. Altres factors que poden crear diferències són els triennis d´antiguitat, els triennis de cap, la categoria…

Per calcular a quina quantitat puja el complement de pensió en cas de jubilació als 65 anys, es fa servir aquest percentatge de la manera següent: s’aplicarà aquest percentatge als conceptes de conveni que es cobra durant l’any en la nòmina; s’ha de tenir present que el sou base, l’antiguitat i el plus de residència també es cobren en les pagues extres i la resta de conceptes de conveni únicament en dotze vegades. A més a més, el grup administratiu també ha d’aplicar dotze vegades el P.E. al “B05 Complement salarial” i al “E07 Complement voluntari als plusos conveni”. El grup tècnic té assegurats aquests dos conceptes mitjançant un contracte que va signar el juliol de 2001. D’aquest càlcul resten exclosos els conceptes voluntaris que es paguen al Banc Sabadell com són el “B06 Complement d’exclusivitat” i “B50 Millora voluntària”, entre altres.


Sabadell, desembre de 2003

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es