Archivado en Comunicats, Salari

Prorrateig dels plusos B-05, B-06 i B-50

10 01 03 El banc modificarà el sistema de cobrament dels plusos. (PDF:Cat. / Cast.)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail


030110 PRORRATEIG DELS PLUSOS B-05, B-06 I B-50

En la reunió que vam fer amb els representants de l’empresa el 24 de desembre, l’empresa va plantejar als sindicats presents en aquesta reunió -CCOO, UGT, CGT, CSA i CC- la possibilitat d’acordar una modificació del sistema de cobrament dels plusos B-05, B-06 i B50, passant a l’abonament en 12 pagues en lloc de les 14 actuals. CCOO vam manifestar que aquesta modificació, que únicament respon a un interès d’estalvi administratiu per a l’empresa, només l’acordaríem si ells acceptaven com a contrapartida acordar que la paga d’octubre, prorratejada en el B-50, es definís com a no absorbible. El dia 8 es produeix una nova reunió i els representants de l’empresa ens exigeixen una resposta sense oferir res a canvi. CCOO els vam comunicar que ens oposàvem a la modificació esmentada a canvi de res perquè vam rebre moltes queixes de la plantilla respecte al sistema de pagues acordat el març de 2001 i pel prorrateig de la paga d’octubre que l’empresa va dur a terme unilateralment. Hem de tenir present que els tècnics perceben importants quantitats en els plusos esmentats i que, sens dubte, la percepció de la paga extra d’estiu i Nadal, períodes en què habitualment es tenen més despeses, veurien reduides considerablement. UGT, CSA i CC van manifestar el seu acord amb la mesura i CGT no es va posicionar clarament. L’empresa, malgrat que la majoria de la representació sindical està d’acord, atesa l’actual distribució de representants, considera que no hi ha acord majoritari per la posició dubtosa de CGT. Per això, fa constar en l’acta que no hi ha acord i que procedeixen a l’esmentada modificació per aplicació unilateral de l’article 41 de l’ET CCOO impugnarem aquesta mesura si així ens ho reclamen els treballadors. Només ens resta dir que ens sorprèn que aquesta empresa que ha fet tot el que ha pogut perquè CCOO perdéssim la majoria sindical, ara no accepti l’opinió de la nova majoria. Igualment ens sorprèn que algunes forces sindicals que han proclamat a tort i a dret les maldats de la força de CCOO i que reclamaven per a ells el seu dret a representar més i millor els treballadors, després no sàpiguen assumir la responsabilitat que significa incrementar la seva representativitat i donin una resposta poc clara sobre aquest tema.

Sabadell, gener de 2003

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es