Archivado en Comunicats, socio economic

Conveni Col.lectiu 2007 [presentada la nostra plataforma]

comunicat

També hem sol•licitat un increment a compte En la reunió d'avui, CCOO hem presentat la nostra plataforma de negociació, que es resumeix en els apartats que figuren a continuació. Els nostres plantejaments pressuposen una negociació en profunditat amb la qual cosa, en previsió que s'allargui gaire temps, hem sol•licitat a l’ACARL que s'apliqui un augment salarial provisional a compte, superior a l'increment de l'IPC previst pel govern per a aquest any.


pdf print pmail

En la reunió d'avui, CCOO hem presentat la nostra plataforma de negociació, que es resumeix en els apartats que figuren a continuació. Els nostres plantejaments pressuposen una negociació en profunditat amb la qual cosa, en previsió que s'allargui gaire temps, hem sol•licitat a l’ACARL que s'apliqui un augment salarial provisional a compte, superior a l'increment de l'IPC previst pel govern per a aquest any.
SALARI: Increments avui, d'acord amb els resultats econòmics de les caixes
• Increment salarial inicial del 3%, amb clàusula de revisió a l'alça tot garantint un 1% sobre l'IPC real i amb retroactivitat.
• Increment del Plus Conveni fins a 500 € anuals.
• Reduir el dúmping salarial entre caixes i plantilles: Augmentar a 21 el nombre de pagues de Conveni: 19,5 fixes i 1,5 pagues en salari Variable (pactat, universal i objectiu).
• Previsió Social: Incremento de l'aportació: 6% del salari amb un mínim de 1.000 € anuals.
CARRERA PROFESSIONAL: Increment salarial estructural, en consonància amb els nous requeriments professionals
• Creació de carreres professionals per l’acompliment de funcions comercials, reconeixement professional d'itineraris formatius i ampliació dels percentatges de promoció per capacitació a Nivells IX i VII.
• Millora de la regulació de la promoció per experiència, escurçant el temps de permanència a cada nivell, tot eliminant els Nivells XIII i VIII i equiparant aquest al Nivell VII.
• Millora en la Classificació d'Oficines, reduint a cinc els actuals nivells d'oficines i reduint els períodes de consolidació.
• Crear carreres als serveis centrals, tot contemplant les característiques específiques de les diferents funcions.
CONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL I LABORAL
• Desenvolupament i millora de la Llei d'Igualtat en el Sector i a cada empresa mitjançant plans d'igualtat.

D'ACTUALITAT
Hem plantejat que les caixes, com ja es fa a CEPB, ofereixin la possibilitat que els pares puguin acollir-se al nou permís de paternitat per naixement, adopció o acollida, per a les situacions produïdes abans de l'aprovació de la Llei d'Igualtat, amb efecte retroactiu des de  l’1 de desembre de 2006 .

JORNADA: Més temps lliure, la millor mesura de conciliació
• Jornada: Tardes de dijous festa, aplicant també aquesta reducció de jornada a tots els horaris existents (jornades singulars i horaris especials).
• Vacances: Garantir al màxim la lliure elecció i comprometre a les empreses en la substitució del personal absent per vacances.
• Altres permisos: Definir les causes que permetin gaudir dels permisos establerts en l'art. 38.2 perquè deixin de ser discrecionals.
BENEFICIS SOCIALS: La millora és capital
• Préstecs habitatge:
• Increment de l'import fins a 7 anualitats, mínim 250.000 €; ampliant el termini d'amortització a 40 anys; prenent en consideració les rendes conjuntes en els casos de matrimonis i parelles de fet; reducció de tipus: variable, 50% del Euríbor (mínim 1,50% i màxim 4,50%) i fix, 2,50%.
• Préstec Social Atencions Diverses:
• Import: 25.000 € i ampliació a 10 anys del termini d'amortització.
• Bestretes: Nou mensualitats sense justificació.
• Ajudes d'estudis:
• Increment substancial de l'ajuda guarderia (750 €) i revisió i millora de les condicions de l'ajuda d'estudis.
CONTRACTACIÓ: Més i millor ocupació
• Computar com antiguitat la suma de tots els períodes treballats amb contractes temporals.
• Selecció: Realització de proves objectives d'accés.
• Creació d'equips de suport per substituir vacances, baixes, absències i suspensions de contracte.
• Promoció de la contractació indefinida i de fórmules de relleu generacional: jubilacions parcials i prejubilacions.
• Equiparació de drets laborals dels contractats mitjançant ETTs (Antiguitat, IT,…).
• Incorporació al Conveni dels drets sindicals d'informació i representació de contractes i subcontractes.
SALUT LABORAL: La Salut és el que importa
• Violència: Adopció de mesures preventives sobre atracaments, furts, violència verbal…
• Adopció de protocols de prevenció de l'assetjament psicològic i sexual.
• Reconeixement de la condició d'usuaris de PVDs (pantalles de visualització de dades) per  desenvolupar la prevenció dels riscos laborals associats.
FALTES I SANCIONS: Aquest “codi penal” ja no ens val
• Revisió del sistema en profunditat.
DRETS SINDICALS: Són els teus drets
• Reconeixement de la funció sindical establint garanties d'igualtat d'oportunitats professionals i salarials per als qui s'incorporin a aquesta funció.
• Desenvolupament de sistemes de comunicació a través del correu electrònic, intranet i internet.


29 de març del 2007 - comunicat 15/07
 

 

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
Ramírez de Arellano, 19
28043 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es