Archivado en Comunicats, socio economic

Conveni Col.lectiu 2007 [presentada la nostra plataforma]

comunicat

També hem sol•licitat un increment a compte En la reunió d'avui, CCOO hem presentat la nostra plataforma de negociació, que es resumeix en els apartats que figuren a continuació. Els nostres plantejaments pressuposen una negociació en profunditat amb la qual cosa, en previsió que s'allargui gaire temps, hem sol•licitat a l’ACARL que s'apliqui un augment salarial provisional a compte, superior a l'increment de l'IPC previst pel govern per a aquest any.


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

En la reunió d'avui, CCOO hem presentat la nostra plataforma de negociació, que es resumeix en els apartats que figuren a continuació. Els nostres plantejaments pressuposen una negociació en profunditat amb la qual cosa, en previsió que s'allargui gaire temps, hem sol•licitat a l’ACARL que s'apliqui un augment salarial provisional a compte, superior a l'increment de l'IPC previst pel govern per a aquest any.
SALARI: Increments avui, d'acord amb els resultats econòmics de les caixes
• Increment salarial inicial del 3%, amb clàusula de revisió a l'alça tot garantint un 1% sobre l'IPC real i amb retroactivitat.
• Increment del Plus Conveni fins a 500 € anuals.
• Reduir el dúmping salarial entre caixes i plantilles: Augmentar a 21 el nombre de pagues de Conveni: 19,5 fixes i 1,5 pagues en salari Variable (pactat, universal i objectiu).
• Previsió Social: Incremento de l'aportació: 6% del salari amb un mínim de 1.000 € anuals.
CARRERA PROFESSIONAL: Increment salarial estructural, en consonància amb els nous requeriments professionals
• Creació de carreres professionals per l’acompliment de funcions comercials, reconeixement professional d'itineraris formatius i ampliació dels percentatges de promoció per capacitació a Nivells IX i VII.
• Millora de la regulació de la promoció per experiència, escurçant el temps de permanència a cada nivell, tot eliminant els Nivells XIII i VIII i equiparant aquest al Nivell VII.
• Millora en la Classificació d'Oficines, reduint a cinc els actuals nivells d'oficines i reduint els períodes de consolidació.
• Crear carreres als serveis centrals, tot contemplant les característiques específiques de les diferents funcions.
CONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL I LABORAL
• Desenvolupament i millora de la Llei d'Igualtat en el Sector i a cada empresa mitjançant plans d'igualtat.

D'ACTUALITAT
Hem plantejat que les caixes, com ja es fa a CEPB, ofereixin la possibilitat que els pares puguin acollir-se al nou permís de paternitat per naixement, adopció o acollida, per a les situacions produïdes abans de l'aprovació de la Llei d'Igualtat, amb efecte retroactiu des de  l’1 de desembre de 2006 .

JORNADA: Més temps lliure, la millor mesura de conciliació
• Jornada: Tardes de dijous festa, aplicant també aquesta reducció de jornada a tots els horaris existents (jornades singulars i horaris especials).
• Vacances: Garantir al màxim la lliure elecció i comprometre a les empreses en la substitució del personal absent per vacances.
• Altres permisos: Definir les causes que permetin gaudir dels permisos establerts en l'art. 38.2 perquè deixin de ser discrecionals.
BENEFICIS SOCIALS: La millora és capital
• Préstecs habitatge:
• Increment de l'import fins a 7 anualitats, mínim 250.000 €; ampliant el termini d'amortització a 40 anys; prenent en consideració les rendes conjuntes en els casos de matrimonis i parelles de fet; reducció de tipus: variable, 50% del Euríbor (mínim 1,50% i màxim 4,50%) i fix, 2,50%.
• Préstec Social Atencions Diverses:
• Import: 25.000 € i ampliació a 10 anys del termini d'amortització.
• Bestretes: Nou mensualitats sense justificació.
• Ajudes d'estudis:
• Increment substancial de l'ajuda guarderia (750 €) i revisió i millora de les condicions de l'ajuda d'estudis.
CONTRACTACIÓ: Més i millor ocupació
• Computar com antiguitat la suma de tots els períodes treballats amb contractes temporals.
• Selecció: Realització de proves objectives d'accés.
• Creació d'equips de suport per substituir vacances, baixes, absències i suspensions de contracte.
• Promoció de la contractació indefinida i de fórmules de relleu generacional: jubilacions parcials i prejubilacions.
• Equiparació de drets laborals dels contractats mitjançant ETTs (Antiguitat, IT,…).
• Incorporació al Conveni dels drets sindicals d'informació i representació de contractes i subcontractes.
SALUT LABORAL: La Salut és el que importa
• Violència: Adopció de mesures preventives sobre atracaments, furts, violència verbal…
• Adopció de protocols de prevenció de l'assetjament psicològic i sexual.
• Reconeixement de la condició d'usuaris de PVDs (pantalles de visualització de dades) per  desenvolupar la prevenció dels riscos laborals associats.
FALTES I SANCIONS: Aquest “codi penal” ja no ens val
• Revisió del sistema en profunditat.
DRETS SINDICALS: Són els teus drets
• Reconeixement de la funció sindical establint garanties d'igualtat d'oportunitats professionals i salarials per als qui s'incorporin a aquesta funció.
• Desenvolupament de sistemes de comunicació a través del correu electrònic, intranet i internet.


29 de març del 2007 - comunicat 15/07
 

 

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es