Archivado en Comunicats, Salari

EL SALARI EN ESPÈCIE EN LA DECLARACIÓ DE RENDA 2005 (2)

Seguint amb la informació sobre el salari en espècie del nostre darrer full, us adjuntem un supòsit pràctic.


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

 

EL SALARI EN ESPÈCIE EN LA DECLARACIÓ DE RENDA 2005 (2)

 

Seguint amb la informació sobre el salari en espècie del nostre darrer full, us adjuntem un supòsit pràctic.

Supòsit pràctic treballador o treballadora d’una caixa

 

CERTIFICAT DE RETENCIONS:

 

Rendiments del Treball

Rendiments corresponents a l’exercici

Retencions

Import íntegre satisfet

Retribucions dineràries.........................................................

5.410

27.040

 

Valoració

Ingressos a compte efectuats

Ingressos a compte repercutits

Retribucions en espècie.....................................

920

184

184

Per la bestreta  social

200

40

40

Pel préstec d’habitatge

720

144

144

Despeses fiscalment deduïbles per Cotitzacions a la Seguretat Social

1.800

 

QUOTES D’AFILIACIÓ

El treballador o treballadora està afiliat a CCOO, i el 2005 va abonar 111,60 euros per aquest concepte1.

 

PLA DE PENSIONS EXTERN

Si la previsió social  a l’empresa està articulada a través d’un pla de pensions extern cal anotar en aquesta casella les aportacions fetes per l’empresa, que caldrà repetir a la casella 524 de l’apartat  “Reduccions per aportacions a plans de pensions i a mutualitats de previsió social”,  tot sumant-li, si és el cas, les aportacions particulars fetes a plans de pensions.

PRÉSTEC HABITATGE HABITUAL:

Capital amortitzat:                                                           1.200

Interessos pagats:                                                          3.600

 

Valor cadastral habitatge (només a efectes epígraf 735):      1.200

I.B.I. (només a efectes epígraf 735):                                    150

Assegurança amortització del préstec:                                  280

 

Càlcul de la deducció per habitatge habitual (adquirida amb préstec habitatge)

Capital amortitzat

1.200

 

20% primeres 4.507,59

901,52

Interessos pagats2

3.600

 

15% excés fins a 9.015,18

193,86

Retribució en espècie pel préstec habitatge3

720

 

TOTAL DEDUCCIÓ4

1.095,38

Assegurança d’amortització préstec

280

 

 

 

QUANTITATS INVERTIDES (TOTAL)

5.800

 

 

 

HABITATGE HABITUAL ADQUIRIT ABANS DEL 4.5.1998:  Compensació fiscal

Si consideréssim, que aquest habitatge va ser adquirit abans del 4/05/1998, però després de l’1/01/1992 (no es considera retribució en espècie en els préstecs constituïts abans d’aquesta data), es podria accedir, com indicàvem en el primer full a una compensació en el cas que el nou tractament fiscal de la deducció per habitatge sigui més desfavorable que l’anterior.

Si es fa la declaració amb el programa PADRE, en l’epígraf 735 s’obrirà la finestra de l’esquerra, on cal indicar:

Interessos satisfets el 2005:

Interessos pagats

3.600

Retribució en espècie préstec habitatge

720

  TOTAL

4.320

Inversió en habitatge el 2005:

Capital amortitzat

1.200

Valor cadastral de l’habitatge

12.000

Impost sobre bens immobles

150

En el supòsit, en trobar-nos amb una base liquidable mitjanament elevada, i amb un préstec encara en la seva primera fase (molts més interessos pagats que capital amortitzat), hi ha, efectivament,  un pitjor tractament fiscal amb la nova regulació que amb l’antiga, per la qual cosa s’inclou una compensació en l’epígraf 735:

Aquí apareixen les retencions (5.410) i els ingressos a compte (144 pel préstec d’habitatge i 40 per la bestreta social).

Artículos más leídos hoy

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es