Archivado en Comunicats, Salari

Comunicat de l'Agrupació d'Estalvi de Catalunya

EL SALARI EN ESPÈCIE EN LA DECLARACIÓ DE RENDA 2005 (1)

Els aspectes més importants a tenir en compte, per a no resultar perjudicats en la declaració que ara hem de realitzar, afecten l'ingrés a compte repercutit que no ha originat un major ingrés salarial i la consideració del salari en espècie i l'ingrés a compte en la deducció per compra de l’habitatge habitual.


pdf print pmail

L'ingrés a compte repercutit

L'ingrés a compte repercutit al treballador no origina un major ingrés salarial. L’imprès de la declaració, com ja és habitual, recull aquest fet. D'aquesta manera, en l'apartat de retribucions en espècie cal omplir la casella Valoració (a), la casella Ingressos a compte (b) i la casella Ingr a compte repercutits (c), sent els Ingressos íntegres el resultat de a+b-c.

Les despeses deduïbles per salari en espècie per la compra d’habitatge habitual.

Amb la llei de l'IRPF de 1998, va haver-hi un canvi important en la tributació de l’habitatge habitual: Mentre que en l’anterior llei de l’IRPF els interessos pagats per préstecs eren considerats com a despeses deduïbles dels rendiments del capital immobiliari i les amortitzacions del capital afectaven a les deduccions de la quota, amb la nova llei d’ençà de l’exercici 99 , tant les amortitzacions de capital com els interessos afecten exclusivament les deduccions de la quota.

Entrant en el terreny pràctic, el salari en espècie per préstecs per a compra d’habitatge habitual consisteix en una major imputació d'interessos, per la qual cosa hem de sumar la retribució en espècie als interessos realment pagats pel préstec per a determinar els interessos per capitals aliens invertits en l'adquisició d’habitatge, al que li sumarem l'amortització de capital efectuada, i totes les despeses que es derivin d’aquest finançament. Sobre el resultat obtingut aplicarem els percentatges que assenyala la llei per a determinar la deducció de la quota pertinent.

Si l’ingrés a compte que es deriva del salari en espècie no ha estat repercutit al treballador o treballadora la Direcció General de Tributs, en diverses consultes (21-6-2002, 11-4-1997 i 13-5-1992)*, ha contestat que es considera com a interessos deduïbles la suma de la valoració de la retribució en espècie i l’ingrés a compte, és a dir la mateixa quantia que constitueix rendiment del treball per al perceptor.

En el cas que hi hagi més d’un titular de l’habitatge i es facin declaracions separades, la retribució en espècie, com ingrés salarial que és, se la imputa el treballador que la percep i la deducció, calculada segons els criteris explicats, s’imputa a cadascun dels titulars de l’habitatge en funció del tant per cent de propietat que tingui.

Les primes d’assegurances a la deducció per habitatge habitual

Les primes d’assegurances de vida o d’incendis vinculades al finançament aliè de l’habitatge habitual són deduïbles en considerar-se com a una despesa derivada d’aquest finançament. (Consulta 292 de 11-5-2001)*.

Habitatges comprats amb un préstec abans del 4 de maig de 1998

Les persones que van comprar el seu habitatge habitual abans del 4 de maig de 1998 i el van finançar amb un préstec, podran comparar l’actual tractament fiscal de la compra d’habitatge amb l'antic i, si l'anterior sistema els resultés més avantatjós, podran realitzar una deducció addicional. El sistema de càlcul, anomenat compensació per habitatge, està incorporat al programa PADRE.

Per a fer aquests càlculs hem d'aplicar el criteri indicat anteriorment: Als interessos realment satisfets s’hi ha de sumar la retribució en espècie que inclou el salari en espècie i, si és el cas, l'ingrés a compte si no ha estat repercutit tot incrementant, d’aquesta manera, els rendiments del treball. En aquest cas no computen les altres despeses derivades del finançament aliè com són les primes d’assegurances vinculades al préstec.

Naturalment, i en tots els casos, és necessari computar l'ingrés a compte en l'apartat corresponent dels Pagaments a compte i quota diferencial al final de la declaració.

Les quotes al sindicat desgraven

Cal recordar que les quotes satisfetes al sindicat es segueixen considerant com a despesa deduïble dels rendiments del treball1. Perquè, efectivament, l'afiliació sindical, i en especial a CCOO, contribueix a millorar les condicions de treball i, també, els rendiments del treball.


26 d’abril de 2006 – com. 11/06

Veure en PDF

Veure l'exemple pràctic "EL SALARI EN ESPÈCIE EN LA DECLARACIÓ DE RENDA 2005 (2)"

---------------------
Notes:
* Les respostes a consultes tributàries tenen un caràcter merament informatiu, i per tant no són vinculants per a l’Administració la qual podria canviar de criteri. De tota manera, si s’actua d’acord amb els criteris exposats per l’Administració en les seves respostes no s’incorrerà en responsabilitat per infracció tributària, segons l’art. 5.2 de la Llei de Drets i Garanties del Contribuent.
1 L’esborrany de declaració que remet Hisenda a qui l’hagi sol•licitat no inclou la quota sindical, per la qual cosa caldrà incloure-la si és el cas.

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es