Archivado en Comunicats

ESBORRANY DE RD SEGREGACION SERVEI DE PREVENÇIO ALIÈ

CCOO MOSTRA EL SEU REBUIG FRONTAL DEL TEXT

La Secció Sindical de CC.OO. en Fraternitat-Muprespa elabora un Informe en el que expressa el seu rebuig més absolut al contingut de l'Esborrador|Esborrany de Reial Decret, elaborat pel Ministeri de Treball|Feina, pel que es regulen les activitats de les Mutuas d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social com a Servei de Prevenció Aliè en considerar que, l'aplicació del mateix, posaria en perill els llocs de treball d'un col·lectiu de gairebé 8.000 treballadors al sector i suposaria una mercantilización de la prevenció, en la qual prevaldria l'obtenció de beneficis i el repartiment de dividends sobre la reducció de la sinistralitat laboral.


Este artículo se publicó originalmente en Fraternidad (Servicios CCOO en Fraternidad Muprespa) ,


pdf print pmail

SECCION SINDICAL FRATERNIDAD MUPRESPA

VISITANOS SI QUIERES ESTAR INFORMADO

www.comfia.net/fraternidad

INFORME SOBRE L'ESBORRANY DE REIAL DECRET QUE PRETÉN SEGREGAR L'ACTIVITAT QUE REALITZEN ACTUALMENT LES MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT SOCIAL COM A SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ

INDICE

 

1. Anàlisi del document.

2. Elements qüestionables.

3. Conclusions.

4. Propostes d'actuació.

 

1. Anàlisi del document.

Els principals elements que es pot destacar són:

I. Segregació absoluta de les activitats del SPA de les del PGAP o càrrec a quotes.

II. La Mutua, haurà d'optar per continuar amb l'activitat o cessar en la mateixa. Si opta per la primera opció, haurà de crear una nova empresa que haurà de tenir la forma jurídica de Societat Anònima o Societat Limitada i denominar-se Societat de Prevenció. La seva capital social haurà de pertànyer íntegrament a la Mutua. S'han de regir, per a la seva constitució i funcionament, per les normes mercantils (RDL 1564/1989, de 22 de desembre Llei de Societats Anònimes i Llei 2/1995, de 23 de març, modificada per la Llei 7/2003, d'1 d'abril sobre Societats de Responsabilitat Limitada.

III. Tenen terminantment prohibit que figuri en la seva denominació el terme "Mútua", "Mútua d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social" o "MATEPSS".

IV. La seva constitució, o cessació, haurà de ser aprovada per la Junta General i estaran subjectes a l'autorització administrativa del Ministeri de Treball|Feina, al control financer de la Intervenció General de la Seguretat Social i al Tribunal de Comptes.

V. Igualment, la participació de la Mutua com a soci de la Societat de Prevenció serà controlada per la Comissió de Control i Seguiment a la que fa referencia l'art. 37 del RD 1993/1995 Reglament de Col·laboració de les Mutuas.

VAIG VEURE. Hauran de disposar de l'organització, instal·lacions, personal propi i equip necessaris per a l'acompliment de la seva activitat. Per a això, les mútues podran realitzar aportacions en forma de capital o per qualsevol altre títol amb càrrec al Patrimoni històric i els actius rebuts per les Mutuas en virtut de les esmentades aportacions passaran a formar part del Patrimoni històric.

VII. Si tinguessin beneficis, una vegada cobertes les atencions previstes per la legislació mercantil, el romanent dels mateixos es podrà destinar a cobrir reserves voluntàries o al repartiment de beneficis.

Res no es diu del cas en el qual hi hagi pèrdues però, en estar sotmesa a la legislació mercantil, suposem que s'iniciarà la suspensió de pagaments i posteriorment un procés concursal.

VIII. Fins que conclogui el procés de segregació i aportació a la Societat de Prevenció, les Mutuas podran continuar utilitzant els mitjans|medis humans i materials adscrits al programa d'activitats de prevenció amb càrrec a quotes imputant el cost d'utilització que descriu l'OM de 22-4-1997.

IX. Finalment, però per a nosaltres el més important, fa una remissió|tramesa expressa a l'afectació de les relacions laborals del personal afecte a l'activitat com|com a SPA, indicant que estarà afectat pel regit a l'art. 44 ET.- "Successió d'Empresa".

2. Elements qüestionables.

a. El primer que ens qüestionem és el motiu pel qual el Ministeri de Treball|Feina i Assumptes Socials elabora l'esborrador|esborrany de Reial Decret en aquests termes.

Coneixem les pressions, que durant anys, han exercit les patronals del sector de la prevenció privada ANEPA i ASPA en considerar com a "deslleial" la competència realitzada per les Mutuas.

Així mateix, a través d'un informe del Tribunal de Comptes, hem conegut que, en alguna Mutua, s'han detectat desviacions irregulars de recursos públics cap a l'activitat de Servei de Prevenció Aliè.

Tanmateix, potser no disposa el Ministeri de Treball|Feina i Assumptes Socials dels mecanismes necessaris per detectar, reparar|solucionar i sancionar, en cas necessari, les actuacions irregulars de les Mutuas i dels seus Gerents

b. El document ofereix la possibilitat de què les MATEPSS, en el moment de l'entrada en vigor del RD, puguin optar entre continuar desenvolupant les activitats pròpies del Servei de Prevenció Aliè, mitjançant la creació d'una S.A. o una S.L. denominada "Societat de Prevenció" el capital social de la qual ha de pertànyer íntegrament a la Mutua i amb càrrec al Patrimoni Històric, o bé, cessar en l'esmentada activitat obrint, després d'obtenir l'autorització corresponent, el procés liquidatori establert al Capítol V del Títol I del Reglament de Col·laboració.

Les Mutuas que optin per no continuar amb l'activitat del SPA o aquelles que no disposin de Patrimoni Històric es veurien acostades a la cessació i liquidació de l'activitat. En ambdós casos, els treballadors s'enfrontarien a una greu situació d'inseguretat laboral que podria acabar amb l'extinció dels seus contractes.

Podria vendre la Mutua la cartera de clients a un SPA privat i operar l'art. 44 ET respecte als treballadors?

c. Si la Mutua opta per continuar amb l'activitat i crea una "Societat de Prevenció" el capital social de la qual pertanyi íntegrament a la Mutua.

Ja que a partir d'aquell moment està sotmesa a la legislació mercantil, podria incorporar nous socis i incrementar el capital social?

d. Ja que, segons el Reglament de Col·laboració, el patrimoni històric s'ha de dedicar estrictament al final|finalitat social de l'entitat, sense que de la seva dedicació als finals|finalitats socials de la Mutua puguin derivar-se rendiments o increments patrimonials

Com pot entendre's que part d'aquest patrimoni històric s'aporti a una activitat estrictament mercantil o que al reverteixin els possibles dividends que llanci la "Societat de Prevenció"

e. En estar la "Societat de Prevenció" sotmesa a la legislació mercantil, Què ocorreria en cas que el compte de resultats doni un saldo negatiu?

Hem de suposar que l'empresa entraria en suspensió de pagaments, posteriorment en fallida i, finalment, en un procediment concursal i, per tant, els treballadors en un expedient de regulació d'ocupació|ús?

f. Ja que, tant en les Societats Anònimes com en les Societats de Responsabilitat limitada, hi ha d'haver una Junta General d'Accionistes i en el cas de les "Sociedades de Prevenció" el capital social pertany íntegrament a la Mutua

Hem d'entendre que la Junta General d'Accionistes estarà integrada per tots els membres de la Junta General de la Mutua, de la seva Junta Directiva o de la Comissió de Control i Seguiment?

3. Conclusions.

La secció sindical de Comissions Obreres en Fraternitat-Muprespa ha d'expressar el seu rebuig absolut del contingut de l'Esborrador|Esborrany de Reial Decret pel qual es regulen les activitats de les Mutuas d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social com a Servei de Prevenció Aliè degut, fonamentalment, a les següents circumstàncies:

q Impacte sobre l'ocupació|ús

En cas que es dugués a terme la reforma en els termes descrits a l'esborrador|esborrany, els treballadors i treballadores de Fraternitat-Muprespa que, actualment, es troben adscrits a les activitats pròpies del Servei de Prevenció Aliè es trobarien davant d'una greu inseguretat laboral.

D'optar, la Mutua, per la cessació de l'activitat s'haurien d'enfrontar amb l'extinció de la seva relació laboral, al contrari, si opta per continuar amb el desenvolupament de l'activitat, els treballadors conservaran les seves condicions laborals i salarials, almenys, fins al venciment del Conveni Col·lectiu General d'Àmbit Estatal per a les Empreses d'Assegurances, Reassegurances i Mútues. Una vegada vençut, s'inclourien al Conveni que resulti d'aplicació a la nova empresa.

D'altra banda, i encara que el Capítol V, del Títol I del Reglament de Col·laboració de les MATEPSS estableix el procediment per a la liquidació i dissolució de les Mutuas, la història i l'experiència ens demostra que, davant d'una situació d'incertesa econòmica, les Mutuas sempre opten per negociar una fusió o una absorció abans d'enfrontar-se a la seva dissolució.

q Mercantilización de la Prevenció d'Accidents Laborals.

La legislació espanyola en matèria de prevenció de riscs laborals (Llei 31/1995 LPRL i RD39/1997 Reglament dels Serveis de Prevenció), va establir un sistema dual per al desenvolupament de les activitats pròpies dels Serveis de Prevenció Aliens.

D'una banda, va obrir la possibilitat al sector privat de constituir entitats especialitzades, subjectes a la legislació mercantil, per a l'acompliment d'aquestes funcions.

Per altre, es va assegurar comptar amb unes entitats, amb una sòlida experiència en matèria preventiva, sotmeses a l'estreta supervisió del Ministeri de Treball|Feina i Assumptes Socials col·laboradores en la gestió de la seguretat social, i sota el control dels agents socials (sindicats i empresaris) a través de les Comissions de Control i Seguiment, que garantien el final|finalitat social que ha de regir la prevenció d'accidents de treball.

L'activitat de les Mutuas forma una cadena que provoca una estreta relació de dependència entre la prevenció dels riscs laborals i la gestió de les prestacions d'Incapacitat Temporal, Invalidesa, Mort i Supervivència i Incapacitat Permanent. D'aquesta forma, la tendència cap a un compliment formal, i no real, de la legislació en matèria preventiva suposa una incidència directa en les prestacions d'IT, IMS i IP i, al seu torn, l'increment d'aquestes prestacions és un signe inequívoc del fracàs en les polítiques preventives de les Mutuas.

Aquesta estreta relació de dependència, així com el control exercit per les Comissions de Control i Seguiment, una cosa de què manquen els Serveis de Prevenció Aliens del sector privat, suposa un benefici directe per als treballadors.

Aquest esborrador|esborrany de Reial Decret suposa un gir inesperat en la filosofia descrita anteriorment desvirtuant aquest final|finalitat social. En dirigir la gestió de la prevenció cap al mercantilisme, s'està prioritzant l'obtenció de beneficis i el repartiment de dividends (finals|finalitats últims de les SA o SL), davant la reducció de la sinistralitat laboral, el que suposa un flac favor tant als treballadors i treballadores d'aquest país com a la societat en el seu conjunt.

4. Propostes.

Suggerim realitzar actuacions en tres àmbits diferents: a nivell confederal (com|com a interlocutors, del govern, en matèria de salut laboral), a nivell federal (com a organització que engloba tots els treballadors del sector de mútues) i, finalment, en l'àmbit d'empresa (assolit acords entre la representació legal dels treballadors i la Direcció|Adreça de les Mutuas).

q Nivell Confederal

Instant a la Secretaria Confederal de Salut Laboral perquè expressi, davant del Director General d'Ordenació de la Seguretat Social, el rebuig de Comissions Obreres al text de l'esborrador|esborrany.

Iniciar un procés de negociació, d'un nou document, que garanteixi la segregació dels recursos econòmics (capital mobiliari i immobiliari), tècnics i humans dedicats a l'activitat com a Servei de Prevenció Aliè dels dedicats a la col·laboració amb la seguretat social, sense desvirtuar la naturalesa jurídica de la Mutua.

Fomentar el control en el compliment dels finals|finalitats de cada activitat i la utilització dels recursos deguts a través de les Comissions de Control i Seguiment.

Disposar quantes mesures siguin precises per preservar el manteniment de l'ocupació|ús en els supòsits en els quals l'activitat generi pèrdues, bé a través de la transmissió de l'activitat a una altra entitat, etc.

Establir que les persones físiques o jurídiques que ostentin algun càrrec a qualsevol dels òrgans|orgues de govern i participació de la Mutua o exerceixin la direcció|adreça executiva, no podran tenir vinculació laboral, mercantil o d'alta direcció|adreça dins de l'organització del servei de prevenció aliè.

La denominació de l'entitat dedicada al desenvolupament de les activitats pròpies del Servei de Prevenció Aliè haurà de ser constituïda pel nom de la Mutua, sense els termes "Mutua", "Mutua d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social" o la seva abreviatura MATEPSS, seguit dels vocables "Servei de Prevenció Aliè"

Establir un període transitori per adaptar-se al disposat en la corresponent norma, establint uns cànons per la utilització dels recursos dedicats a la col·laboració en la gestió de la seguretat social mentre duri el període d'adaptació.

q Nivell Federal

Comunicar a la Direcció General d'Ordenació del Ministeri de Treball|Feina i Assumptes Socials la posició ferma de rebuig, dels treballadors del sector, del text de l'esborrador|esborrany de Reial Decret.

Informar tots els treballadors del sector, a través de comunicats als diferents territoris i del butlletí Día a Día.net, de la posició contrària de la Federació al text de l'esborrador|esborrany de RD.

Instar a AMAT, en compliment de la Disposició Addicional Tercera, punt 2 del Conveni Col·lectiu General d'Àmbit Estatal per a les empreses d'assegurances, reassegurances i mútues d'accidents de treball i malalties professionals, per modificar l'àmbit funcional i personal del conveni citat de manera que l'entitat responsable del desenvolupament de les activitats del Servei de Prevenció Aliè, quedi inclosa en l'esmentat àmbit sigui cual fos la forma jurídica de la mateixa.

Proposar i coordinar quantes mesures, de caràcter col·lectiu, s'hagin de dur a terme al si de les diferents Mutuas per a la consecució dels nostres objectius.

q Nivel d'Empresa

Constituir comissions paritàries que realitzin un seguiment detallat de quantes accions es pretenguin dur a terme relacionades amb la segregació.

Obrir canals de diàleg i intercanvi d'informació entre les seccions sindicals i els representants de CC.OO. en les comissions de control i seguiment. Mantenir un estret contacte entre les seccions sindicals i la federació.

Sol·licitar còpia del balanç i compte de resultats de l'activitat del servei de prevenció aliè corresponents a 2.002 i 2.003.

Sol·licitar relació nominal del personal adscrit a l'activitat de Servei de Prevenció Aliè i d'aquell adscrit a l'activitat preventiva amb càrrec a primes i PGAP, amb indicació de les seves funcions, centre de treball, etc.

Instar la firma d'acords que garanteixin el manteniment de les condicions laborals i salarials, obtingudes a través de pactes o acords d'empresa, per al personal afectat per la segregació sigui cual fos la naturalesa jurídica que adopti la nova entitat.

Promoure l'obertura de períodes d'adscripció voluntària incentivada previs a l'adscripció obligatòria.

 

 

Madrid, 4 d'Octubre de 2.004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es