CCOO Federaci贸n Servicios

Logo 1

CCOO MOSTRA EL SEU REBUIG FRONTAL DEL TEXT

CCOO MOSTRA EL SEU REBUIG FRONTAL DEL TEXT


La Secci贸 Sindical de CC.OO. en Fraternitat-Muprespa elabora un Informe en el que expressa el seu rebuig m茅s absolut al contingut de l'Esborrador|Esborrany de Reial Decret, elaborat pel Ministeri de Treball|Feina, pel que es regulen les activitats de les Mutuas d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social com a Servei de Prevenci贸 Ali猫 en considerar que, l'aplicaci贸 del mateix, posaria en perill els llocs de treball d'un col路lectiu de gaireb茅 8.000 treballadors al sector i suposaria una mercantilizaci贸n de la prevenci贸, en la qual prevaldria l'obtenci贸 de beneficis i el repartiment de dividends sobre la reducci贸 de la sinistralitat laboral.

SECCION SINDICAL FRATERNIDAD MUPRESPA

VISITANOS SI QUIERES ESTAR INFORMADO

www.comfia.net/fraternidad

INFORME SOBRE L'ESBORRANY DE REIAL DECRET QUE PRET脡N SEGREGAR L'ACTIVITAT QUE REALITZEN ACTUALMENT LES M脷TUES D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT SOCIAL COM A SERVEI DE PREVENCI脫 ALI脠

INDICE

 

1. An脿lisi del document.

2. Elements q眉estionables.

3. Conclusions.

4. Propostes d'actuaci贸.

 

1. An脿lisi del document.

Els principals elements que es pot destacar s贸n:

I. Segregaci贸 absoluta de les activitats del SPA de les del PGAP o c脿rrec a quotes.

II. La Mutua, haur脿 d'optar per continuar amb l'activitat o cessar en la mateixa. Si opta per la primera opci贸, haur脿 de crear una nova empresa que haur脿 de tenir la forma jur铆dica de Societat An貌nima o Societat Limitada i denominar-se Societat de Prevenci贸. La seva capital social haur脿 de pert脿nyer 铆ntegrament a la Mutua. S'han de regir, per a la seva constituci贸 i funcionament, per les normes mercantils (RDL 1564/1989, de 22 de desembre Llei de Societats An貌nimes i Llei 2/1995, de 23 de mar莽, modificada per la Llei 7/2003, d'1 d'abril sobre Societats de Responsabilitat Limitada.

III. Tenen terminantment prohibit que figuri en la seva denominaci贸 el terme "M煤tua", "M煤tua d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social" o "MATEPSS".

IV. La seva constituci贸, o cessaci贸, haur脿 de ser aprovada per la Junta General i estaran subjectes a l'autoritzaci贸 administrativa del Ministeri de Treball|Feina, al control financer de la Intervenci贸 General de la Seguretat Social i al Tribunal de Comptes.

V. Igualment, la participaci贸 de la Mutua com a soci de la Societat de Prevenci贸 ser脿 controlada per la Comissi贸 de Control i Seguiment a la que fa referencia l'art. 37 del RD 1993/1995 Reglament de Col路laboraci贸 de les Mutuas.

VAIG VEURE. Hauran de disposar de l'organitzaci贸, instal路lacions, personal propi i equip necessaris per a l'acompliment de la seva activitat. Per a aix貌, les m煤tues podran realitzar aportacions en forma de capital o per qualsevol altre t铆tol amb c脿rrec al Patrimoni hist貌ric i els actius rebuts per les Mutuas en virtut de les esmentades aportacions passaran a formar part del Patrimoni hist貌ric.

VII. Si tinguessin beneficis, una vegada cobertes les atencions previstes per la legislaci贸 mercantil, el romanent dels mateixos es podr脿 destinar a cobrir reserves volunt脿ries o al repartiment de beneficis.

Res no es diu del cas en el qual hi hagi p猫rdues per貌, en estar sotmesa a la legislaci贸 mercantil, suposem que s'iniciar脿 la suspensi贸 de pagaments i posteriorment un proc茅s concursal.

VIII. Fins que conclogui el proc茅s de segregaci贸 i aportaci贸 a la Societat de Prevenci贸, les Mutuas podran continuar utilitzant els mitjans|medis humans i materials adscrits al programa d'activitats de prevenci贸 amb c脿rrec a quotes imputant el cost d'utilitzaci贸 que descriu l'OM de 22-4-1997.

IX. Finalment, per貌 per a nosaltres el m茅s important, fa una remissi贸|tramesa expressa a l'afectaci贸 de les relacions laborals del personal afecte a l'activitat com|com a SPA, indicant que estar脿 afectat pel regit a l'art. 44 ET.- "Successi贸 d'Empresa".

2. Elements q眉estionables.

a. El primer que ens q眉estionem 茅s el motiu pel qual el Ministeri de Treball|Feina i Assumptes Socials elabora l'esborrador|esborrany de Reial Decret en aquests termes.

Coneixem les pressions, que durant anys, han exercit les patronals del sector de la prevenci贸 privada ANEPA i ASPA en considerar com a "deslleial" la compet猫ncia realitzada per les Mutuas.

Aix铆 mateix, a trav茅s d'un informe del Tribunal de Comptes, hem conegut que, en alguna Mutua, s'han detectat desviacions irregulars de recursos p煤blics cap a l'activitat de Servei de Prevenci贸 Ali猫.

Tanmateix, potser no disposa el Ministeri de Treball|Feina i Assumptes Socials dels mecanismes necessaris per detectar, reparar|solucionar i sancionar, en cas necessari, les actuacions irregulars de les Mutuas i dels seus Gerents

b. El document ofereix la possibilitat de qu猫 les MATEPSS, en el moment de l'entrada en vigor del RD, puguin optar entre continuar desenvolupant les activitats pr貌pies del Servei de Prevenci贸 Ali猫, mitjan莽ant la creaci贸 d'una S.A. o una S.L. denominada "Societat de Prevenci贸" el capital social de la qual ha de pert脿nyer 铆ntegrament a la Mutua i amb c脿rrec al Patrimoni Hist貌ric, o b茅, cessar en l'esmentada activitat obrint, despr茅s d'obtenir l'autoritzaci贸 corresponent, el proc茅s liquidatori establert al Cap铆tol V del T铆tol I del Reglament de Col路laboraci贸.

Les Mutuas que optin per no continuar amb l'activitat del SPA o aquelles que no disposin de Patrimoni Hist貌ric es veurien acostades a la cessaci贸 i liquidaci贸 de l'activitat. En ambd贸s casos, els treballadors s'enfrontarien a una greu situaci贸 d'inseguretat laboral que podria acabar amb l'extinci贸 dels seus contractes.

Podria vendre la Mutua la cartera de clients a un SPA privat i operar l'art. 44 ET respecte als treballadors?

c. Si la Mutua opta per continuar amb l'activitat i crea una "Societat de Prevenci贸" el capital social de la qual pertanyi 铆ntegrament a la Mutua.

Ja que a partir d'aquell moment est脿 sotmesa a la legislaci贸 mercantil, podria incorporar nous socis i incrementar el capital social?

d. Ja que, segons el Reglament de Col路laboraci贸, el patrimoni hist貌ric s'ha de dedicar estrictament al final|finalitat social de l'entitat, sense que de la seva dedicaci贸 als finals|finalitats socials de la Mutua puguin derivar-se rendiments o increments patrimonials

Com pot entendre's que part d'aquest patrimoni hist貌ric s'aporti a una activitat estrictament mercantil o que al reverteixin els possibles dividends que llanci la "Societat de Prevenci贸"

e. En estar la "Societat de Prevenci贸" sotmesa a la legislaci贸 mercantil, Qu猫 ocorreria en cas que el compte de resultats doni un saldo negatiu?

Hem de suposar que l'empresa entraria en suspensi贸 de pagaments, posteriorment en fallida i, finalment, en un procediment concursal i, per tant, els treballadors en un expedient de regulaci贸 d'ocupaci贸|煤s?

f. Ja que, tant en les Societats An貌nimes com en les Societats de Responsabilitat limitada, hi ha d'haver una Junta General d'Accionistes i en el cas de les "Sociedades de Prevenci贸" el capital social pertany 铆ntegrament a la Mutua

Hem d'entendre que la Junta General d'Accionistes estar脿 integrada per tots els membres de la Junta General de la Mutua, de la seva Junta Directiva o de la Comissi贸 de Control i Seguiment?

3. Conclusions.

La secci贸 sindical de Comissions Obreres en Fraternitat-Muprespa ha d'expressar el seu rebuig absolut del contingut de l'Esborrador|Esborrany de Reial Decret pel qual es regulen les activitats de les Mutuas d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social com a Servei de Prevenci贸 Ali猫 degut, fonamentalment, a les seg眉ents circumst脿ncies:

q Impacte sobre l'ocupaci贸|煤s

En cas que es dugu茅s a terme la reforma en els termes descrits a l'esborrador|esborrany, els treballadors i treballadores de Fraternitat-Muprespa que, actualment, es troben adscrits a les activitats pr貌pies del Servei de Prevenci贸 Ali猫 es trobarien davant d'una greu inseguretat laboral.

D'optar, la Mutua, per la cessaci贸 de l'activitat s'haurien d'enfrontar amb l'extinci贸 de la seva relaci贸 laboral, al contrari, si opta per continuar amb el desenvolupament de l'activitat, els treballadors conservaran les seves condicions laborals i salarials, almenys, fins al venciment del Conveni Col路lectiu General d'脌mbit Estatal per a les Empreses d'Assegurances, Reassegurances i M煤tues. Una vegada ven莽ut, s'inclourien al Conveni que resulti d'aplicaci贸 a la nova empresa.

D'altra banda, i encara que el Cap铆tol V, del T铆tol I del Reglament de Col路laboraci贸 de les MATEPSS estableix el procediment per a la liquidaci贸 i dissoluci贸 de les Mutuas, la hist貌ria i l'experi猫ncia ens demostra que, davant d'una situaci贸 d'incertesa econ貌mica, les Mutuas sempre opten per negociar una fusi贸 o una absorci贸 abans d'enfrontar-se a la seva dissoluci贸.

q Mercantilizaci贸n de la Prevenci贸 d'Accidents Laborals.

La legislaci贸 espanyola en mat猫ria de prevenci贸 de riscs laborals (Llei 31/1995 LPRL i RD39/1997 Reglament dels Serveis de Prevenci贸), va establir un sistema dual per al desenvolupament de les activitats pr貌pies dels Serveis de Prevenci贸 Aliens.

D'una banda, va obrir la possibilitat al sector privat de constituir entitats especialitzades, subjectes a la legislaci贸 mercantil, per a l'acompliment d'aquestes funcions.

Per altre, es va assegurar comptar amb unes entitats, amb una s貌lida experi猫ncia en mat猫ria preventiva, sotmeses a l'estreta supervisi贸 del Ministeri de Treball|Feina i Assumptes Socials col路laboradores en la gesti贸 de la seguretat social, i sota el control dels agents socials (sindicats i empresaris) a trav茅s de les Comissions de Control i Seguiment, que garantien el final|finalitat social que ha de regir la prevenci贸 d'accidents de treball.

L'activitat de les Mutuas forma una cadena que provoca una estreta relaci贸 de depend猫ncia entre la prevenci贸 dels riscs laborals i la gesti贸 de les prestacions d'Incapacitat Temporal, Invalidesa, Mort i Superviv猫ncia i Incapacitat Permanent. D'aquesta forma, la tend猫ncia cap a un compliment formal, i no real, de la legislaci贸 en mat猫ria preventiva suposa una incid猫ncia directa en les prestacions d'IT, IMS i IP i, al seu torn, l'increment d'aquestes prestacions 茅s un signe inequ铆voc del frac脿s en les pol铆tiques preventives de les Mutuas.

Aquesta estreta relaci贸 de depend猫ncia, aix铆 com el control exercit per les Comissions de Control i Seguiment, una cosa de qu猫 manquen els Serveis de Prevenci贸 Aliens del sector privat, suposa un benefici directe per als treballadors.

Aquest esborrador|esborrany de Reial Decret suposa un gir inesperat en la filosofia descrita anteriorment desvirtuant aquest final|finalitat social. En dirigir la gesti贸 de la prevenci贸 cap al mercantilisme, s'est脿 prioritzant l'obtenci贸 de beneficis i el repartiment de dividends (finals|finalitats 煤ltims de les SA o SL), davant la reducci贸 de la sinistralitat laboral, el que suposa un flac favor tant als treballadors i treballadores d'aquest pa铆s com a la societat en el seu conjunt.

4. Propostes.

Suggerim realitzar actuacions en tres 脿mbits diferents: a nivell confederal (com|com a interlocutors, del govern, en mat猫ria de salut laboral), a nivell federal (com a organitzaci贸 que engloba tots els treballadors del sector de m煤tues) i, finalment, en l'脿mbit d'empresa (assolit acords entre la representaci贸 legal dels treballadors i la Direcci贸|Adre莽a de les Mutuas).

q Nivell Confederal

Instant a la Secretaria Confederal de Salut Laboral perqu猫 expressi, davant del Director General d'Ordenaci贸 de la Seguretat Social, el rebuig de Comissions Obreres al text de l'esborrador|esborrany.

Iniciar un proc茅s de negociaci贸, d'un nou document, que garanteixi la segregaci贸 dels recursos econ貌mics (capital mobiliari i immobiliari), t猫cnics i humans dedicats a l'activitat com a Servei de Prevenci贸 Ali猫 dels dedicats a la col路laboraci贸 amb la seguretat social, sense desvirtuar la naturalesa jur铆dica de la Mutua.

Fomentar el control en el compliment dels finals|finalitats de cada activitat i la utilitzaci贸 dels recursos deguts a trav茅s de les Comissions de Control i Seguiment.

Disposar quantes mesures siguin precises per preservar el manteniment de l'ocupaci贸|煤s en els sup貌sits en els quals l'activitat generi p猫rdues, b茅 a trav茅s de la transmissi贸 de l'activitat a una altra entitat, etc.

Establir que les persones f铆siques o jur铆diques que ostentin algun c脿rrec a qualsevol dels 貌rgans|orgues de govern i participaci贸 de la Mutua o exerceixin la direcci贸|adre莽a executiva, no podran tenir vinculaci贸 laboral, mercantil o d'alta direcci贸|adre莽a dins de l'organitzaci贸 del servei de prevenci贸 ali猫.

La denominaci贸 de l'entitat dedicada al desenvolupament de les activitats pr貌pies del Servei de Prevenci贸 Ali猫 haur脿 de ser constitu茂da pel nom de la Mutua, sense els termes "Mutua", "Mutua d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social" o la seva abreviatura MATEPSS, seguit dels vocables "Servei de Prevenci贸 Ali猫"

Establir un per铆ode transitori per adaptar-se al disposat en la corresponent norma, establint uns c脿nons per la utilitzaci贸 dels recursos dedicats a la col路laboraci贸 en la gesti贸 de la seguretat social mentre duri el per铆ode d'adaptaci贸.

q Nivell Federal

Comunicar a la Direcci贸 General d'Ordenaci贸 del Ministeri de Treball|Feina i Assumptes Socials la posici贸 ferma de rebuig, dels treballadors del sector, del text de l'esborrador|esborrany de Reial Decret.

Informar tots els treballadors del sector, a trav茅s de comunicats als diferents territoris i del butllet铆 D铆a a D铆a.net, de la posici贸 contr脿ria de la Federaci贸 al text de l'esborrador|esborrany de RD.

Instar a AMAT, en compliment de la Disposici贸 Addicional Tercera, punt 2 del Conveni Col路lectiu General d'脌mbit Estatal per a les empreses d'assegurances, reassegurances i m煤tues d'accidents de treball i malalties professionals, per modificar l'脿mbit funcional i personal del conveni citat de manera que l'entitat responsable del desenvolupament de les activitats del Servei de Prevenci贸 Ali猫, quedi inclosa en l'esmentat 脿mbit sigui cual fos la forma jur铆dica de la mateixa.

Proposar i coordinar quantes mesures, de car脿cter col路lectiu, s'hagin de dur a terme al si de les diferents Mutuas per a la consecuci贸 dels nostres objectius.

q Nivel d'Empresa

Constituir comissions parit脿ries que realitzin un seguiment detallat de quantes accions es pretenguin dur a terme relacionades amb la segregaci贸.

Obrir canals de di脿leg i intercanvi d'informaci贸 entre les seccions sindicals i els representants de CC.OO. en les comissions de control i seguiment. Mantenir un estret contacte entre les seccions sindicals i la federaci贸.

Sol路licitar c貌pia del balan莽 i compte de resultats de l'activitat del servei de prevenci贸 ali猫 corresponents a 2.002 i 2.003.

Sol路licitar relaci贸 nominal del personal adscrit a l'activitat de Servei de Prevenci贸 Ali猫 i d'aquell adscrit a l'activitat preventiva amb c脿rrec a primes i PGAP, amb indicaci贸 de les seves funcions, centre de treball, etc.

Instar la firma d'acords que garanteixin el manteniment de les condicions laborals i salarials, obtingudes a trav茅s de pactes o acords d'empresa, per al personal afectat per la segregaci贸 sigui cual fos la naturalesa jur铆dica que adopti la nova entitat.

Promoure l'obertura de per铆odes d'adscripci贸 volunt脿ria incentivada previs a l'adscripci贸 obligat貌ria.

 

 

Madrid, 4 d'Octubre de 2.004