Archivado en Comunicats, socio economic

Comunicat numero 6

Conveni d'Assegurances

Comissions Obreres signa un principi d'acord sobre el Conveni Col·lectiu del Sector d'Entitats d'Assegurances i Mútues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals.


Este artículo se publicó originalmente en Fraternidad (Servicios CCOO en Fraternidad Muprespa) ,


pdf print pmail
SECCION SINDICAL FRATERNIDAD MUPRESPA


VISITANOS SI QUIERES ESTAR INFORMADO


www.comfia.net/fraternidadCCOO signa un principi d'acord del Conveni Col•lectiu del
Sector d'Entitats d'Assegurances i Mútues d'Accidents de Treball i Malalties
Professionals.Des que es va produir la constitució de la taula de
negociació, en la qual Comissions Obreres participa amb un 57% de
representativitat, i després d'una negociació curta però intensa, els Sindicats
i la Patronal hem signat, el dia 27 de juliol, un principi d'acord del Conveni
General de Companyies d'Assegurances i Mútues.


Devem ressaltar el canvi de postura de la Patronal que a
l'inici de les negociacions, escudant-se en els continus canvis organitzatius
que sofreix el sector, tenia la intenció de negociar un conveni de transició,
amb una durada màxima de dos anys, el qual servís per a consolidar les reformes
dels convenis anteriors i aglutinar les distintes realitats empresarials, sense
incorporar al mateix canvis importants, excepte l'ampliació de l'horari,
pretenent també limitar alguns dels assoliments aconseguits en convenis
anteriors com el concurs oposició.


Entenent que això podia desencadenar situacions complicades i
de difícil sortida, estàvem disposats a rebutjar qualsevol acord que suposés una
reculada de les condicions laborals.


Després de diverses reunions i després de l'actuació dels
diferents grups de treball, va haver un canvi de postura en la Patronal, - tal
com s'ha anat informant als treballadors del sector mitjançant anteriors
comunicats -, el qual va produir un acostament entre ambdues parts arribant a
punts de trobada, de tal manera que estem en disposició de signar un principi
d'acord.


Com aspectes més importants d'aquest principi d'acord podem
destacar:
 • Durada del Conveni: 4 anys.

 • Classificació Professional: Eliminació del Nivell 10 del Grup IV,
  i un màxim de permanència de dos anys en el Nivell 9 del Grup IV. Creació
  d'una Disposició Transitòria per als treballadors que actualment estiguin en
  el Nivell 10 del Grup IV.

 • Jornada Laboral: festa imperativa dels divendres a la tarda,
  essent a partir del 01/01/2007 d'obligat compliment. Augment de les vacances a
  23 dies laborables, sense perjudici del còmput anual de la jornada. L'horari
  de referència per a la jornada partida serà de 08.00 a 17.30 i una
  flexibilitat horària a partir de l'hora d'entrada i sortida de fins 60 minuts.

 • Retribucions: Increment salarial de l'IPC amb clàusula de revisió.
  Compensació per menjar per a l'any 2004: 7,50 €, per a l'any 2005: 7,81 €. i
  essent la Comissió Mixta qui estableixi cada mes de gener, i amb els mateixos
  criteris, les quantitats mínimes per a cadascun dels anys que resten de
  vigència del conveni. Dietes i despeses de locomoció vindran determinats en
  funció de l'evolució dels índexs de preus d’hostalatge i restauració marcats
  per l'I.N.I. i l'evolució dels preus dels carburants.

 • Processos de treball a torns (serveis 24 hores): Planings
  comunicats al treballador amb un mínim de 90 dies d'antelació, i a partir del
  01/01/2007, amb 120 dies d'antelació mínim. Increment d'un 40% del salari base
  mensual (actualment el 30%), per al plus de nocturnitat en les nits especials
  de 24 i 31 de Desembre, així com en els festius especials els dies 25 de
  Desembre i 1 de Gener. Abonament en vacances dels plus de torn i nocturnitat
  als treballadors adscrits als mateixos i que vinguessin percebent-los de forma
  habitual.

 • Conciliació de la vida laboral i familiar: El mínim de la reducció
  de jornada per guarda legal serà del 25%, en comptes del 33% actual. Per al
  Permís de lactància reducció d'una hora amb la possibilitat, a opció de la
  treballadora, de substituir aquest dret per un permís de 15 dies laborables a
  gaudir a continuació de l'alta per maternitat. Possibilitat de gaudir les 10
  últimes setmanes de la baixa maternal/paternal a temps parcial, sense reducció
  salarial.

 • Drets Sindicals: Principi d'igualtat i no discriminació dels
  representants dels treballadors. Acumulació de crèdits horaris de la
  representació legal dels treballadors i comunicació trimestral a l'empresa.
  Utilització d'eines telemàtiques per la Representació Legal dels Treballadors
  concretant-se a nivell d'empresa l'operativa utilitzable, vetllant per a què
  no es vegin alterats els processos de comunicació i treball existents en
  l'empresa.

 • Beneficis Socials: Nou capital per a l'Assegurança de Vida de
  16.500 € per als anys 2004 i 2005, i 17.500 € per als anys 2006 i 2007, (doble
  capital per al cas de mort per accident). Possibilitat d'ampliar a nivell
  d'empresa els casos i imports per a la sol·licitud de bestretes, així com el
  temps mínim de permanència en l'empresa per a generar el dret.

 • Diàleg Social: Creació d'un Observatori Sectorial com a fòrum
  estable de diàleg sobre matèries d'interès comú (principis d'igualtat i no
  discriminació en l'ocupació, Responsabilitat Social de les Empreses, etc.),
  format per 4 membres per cada representació, la representació sindical seran:
  2 CCOO i 2 U.G.T., amb una dotació de 200 hores/mes, distribuïdes segons la
  representativitat de cada sindicat. Creació d'una Comissió Paritària Sectorial
  de Seguretat i Salut. Possibilitat de creació en l'àmbit de l'empresa d'una
  Comissió Mixta de Formació. Manteniment dels crèdits horaris establerts en
  l'anterior Conveni per a la Comissió de Seguretat i Salut, la Comissió Mixta
  d'Interpretació, la Comissió Paritària de Formació i la Comissió d'Igualtat i
  Ocupació.

 • Mútues: Integració dels monitors ocupacionals a partir de l’1 de
  gener del 2005 en el Grup II Nivell 6. Contractació a càrrec de les Mútues
  d'una pòlissa de Responsabilitat Civil per als tècnics de prevenció dels
  serveis de prevenció aliens.
 • Temes Varis: Incorporació al Conveni d'un protocol d'actuació a
  nivell d'empresa per a les conductes que puguin suposar un assetjament sexual.
  Tipificar com a falta en el règim disciplinari, l'assetjament moral o Mobbing,
  essent falta "greu" l'assetjament moral entre persones sense relació de poder
  o dependència, i "molt greu" l'acte abusiu de les funcions de comandament.
  Tipificar com falta "greu" l'abús en la utilització dels mitjans electrònics,
  i falta "molt greu" la utilització fraudulenta dels mateixos. En el
  procediment sancionador, en els supòsits que per les seves especials
  característiques requereixin un període previ d'investigació, es podrà
  disposar la suspensió d'ocupació, que no de sou, de la persona afectada per un
  període de 4 dies. Augment del Permís per paternitat a dos dies laborables per
  naixement de fill. En mobilitat geogràfica, quan l'origen sigui la sol·licitud
  voluntària del treballador expressada formalment i acceptada per l'empresa,
  s'estarà als pactes per escrit entre les parts, (aquests trasllats es
  comunicaran amb cinc dies d'antelació a la representació legal dels
  treballadors). En els trasllats, augment a quatre mensualitats la
  indemnització en metàl·lic com "compensació per despeses". Modificar el
  redactat del complement per experiència perquè cada 1º de Gener es generi un
  nou multiplicador encara que es produeixi un canvi de nivell retributiu.


Comissions Obreres valora molt positivament aquest principi
d'acord ja que els punts estratègics de la nostra plataforma, llevat de la
Classificació, s'han vist reflectits en el mateix: Conveni a 4 anys, durada que
ens permet abordar els processos de fusió i absorció amb suficients garanties.
Consecució d'una clàusula de revisió salarial a llarg termini, (tenint garantit
el poder adquisitiu per 4 anys, ja que el canvi polític experimentat i la seva
major projecció social, pot variar a l'alça la inflació). Festa obligatòria dels
divendres tarda. Inclusió d'un Protocol d'Assetjament Sexual i graduació com
"falta" l'assetjament laboral (mobbing). Inclusió del dret a la no-discriminació
per realitzar funcions de representació laboral. La creació d'un Observatori
Sectorial - compost per membres de la Patronal i Sindicats -, el qual estudiarà
temes tan importants com la Responsabilitat Social de les Empreses.


Respecte a la Classificació Professional, creiem un gran
assoliment l'eliminació del nivell 10 del Grup IV ja que això suposa que
l'entrada al Sector es produirà en un nivell superior. No obstant això, la
negativa sistemàtica de la Patronal a complir els compromisos acceptats en
l'anterior Conveni per a definir els nivells, no va a produir, ni de bon tros,
una retirada d'aquesta reivindicació sinó que usarem les eines que ens
proporciona el Conveni per a continuar abordant classificacions en l'àmbit de
les empreses.


En aquest preacord es millora també el relacionat amb la
Conciliació de la Vida Laboral i Familiar, processos de treball a torns, diàleg
social, jornada, etc., suposant tot això un gran avanç en un Conveni que ja de
per si mateix és d'alt contingut.


Respecte a les Mútues, la seva reticència a acceptar canvis
laborals ens ha limitat per a poder arribar a les reivindicacions plantejades
per CCOO.


Aquest principi d'acord signat avui, queda pendent de la
posterior redacció del Conveni, la qual es realitzarà durant el mes de setembre..  


Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es