Archivado en Comunicats, Ocupacio

Recomanen a la plantilla que reclami que les comunicacions de canvi de centres de treball siguin per escrit

La Unitat d聮Aplicaci贸 Interna


18-02-2009 Des del mes de desembre s'est脿 informant a una part de la plantilla (o se n'assabenten a trav茅s de la Intranet) del seu trasp脿s a l'Unitat d'Aplicaci贸 Interna, la UAPI. Donada la preocupaci贸 que aquest tema est脿 creant, hem demanat, per escrit, alguns aclariments a Recursos Humans (PDF:Cat)


pdf
print
pmail
Untitled Document

La Unitat d'Aplicaci贸 Interna

Des del mes de desembre s'est脿 informant a una part de la plantilla (o se n'assabenten a trav茅s de la Intranet) del seu trasp脿s a l'Unitat d'Aplicaci贸 Interna, la UAPI.

Donada la preocupaci贸 que aquest tema est脿 creant, hem demanat, per escrit, alguns aclariments a Recursos Humans. A continuaci贸 extractem la contesta del Sr. Xavier Vela:

"'L'objectiu 茅s guanyar en agilitat de resposta en el moment de donar cobertura de necessitats identificades, sigui per increment de volums operatius o de negoci, a l'obertura de noves oficines, a la cobertura de baixes que es puguin produir en la plantilla o a la internalitzaci贸 de procesos que actualment puguin estar contractats externament.

En funci贸 de la plantilla homologada per Organitzaci贸 per a cada Centre de Treball (en la qu猫 s'identifica tant el nombre de persones necess脿ries com la seva funci贸) es determina el perfil sobrant. Els Directors de Recursos, conjuntament amb la Direcci贸 de Zona i de l'oficina, determinen l'empleat que podria 茅sser assignat a un altre Centre de Treball amb el menor impacte organitzatiu, de servei i/o de gesti贸 de clients.

L'assignaci贸 a la UAPI no est脿 limitada ni 茅s exclusiva a cap funci贸. Es podr脿 assignar a aquesta Unitat qualsevol empleat o empleada sota els criteris descrits anteriorment.

Depenen de cada una de les Direccions de Recursos, per貌 en cap cas modifica l'adscripci贸 de cada un dels empleats als centres en els que estiguin desenvolupant la seva feina di脿ria, la creaci贸 de les UAPI no modifica gens el cumpliment per part del Banc d'all貌 indicat en el Conveni."

El Sr. Xavier Vela s'ha comprom茅s a enviar un comunicat a les persones assignades a les UAPI confirmant les circunst脿ncies i les caracter铆stiques de l'esmentada assignaci贸.

 

Ja sigui per les escases o nul路les explicacions i per les presions a les qu猫 es troba sotmesa la plantilla d'algunes territorials -com les de Llevant i Balears, en les quals s'arriba a amena莽ar als empleats a fer supl猫ncies per tota la Direcci贸 si no s'accepta l'assignaci贸 a la UAPI (en total contradicci贸 amb les afirmacions del Director de Recursos Humans)-, us volem recordar que el centre de treball de cada empleat i empleada 茅s all脿 on presta els seus serveis i no on figura el departament al qual pertany, per la qual cosa cada vegada que es produeixi qualsevol canvi de la prestaci贸 de servei haurem de tenir em compte els drets que tenim i que es troben recollits en el nostre Conveni Col路lectiu:

Art. 30 Vacants en la pr貌pia pla莽a o properes: els canvis de llocs de treball no tindr谩n la consideraci贸 de trasllat ni de mobilitat geogr脿fica dintre d'una mateixa pla莽a o d'un radi de 25 km a comptar des del municipi on l'empleat o l'empleada presta els seus serveis, per tal que no es produeixi l'efecte d貌mino i s'acabi traslladant la plantilla a m茅s dels 25 km. L'aplicaci贸 del radi de 25 km no implicar脿 el canvi entre les illes.
Quan el canvi de lloc es faci a una pla莽a diferent d'on s'estava prestant el servei dintre del radi dels 25 km, l'empresa haur脿 de pagar el transport.

Art. 28 Trasllats m茅s enll脿 del l铆mit dels 25 km establerts a l'art. 30: per manca d'acord amb l'empresa, el Banc podr脿 fer el trasllat del 5 per cent m茅s modern de la plantilla atenent uns criteris i requisits, com per exemple la notificaci贸 a la persona afectada i a la representaci贸 sindical amb una antelaci贸 m铆nima de 30 dies.

Art. 29 Comissions de servei, que estableix el pagament de dietes i, en alguns casos, dies de llic猫ncia.

A m茅s a m茅s, l'Acord sobre les Mesures de Concil路liaci贸 de la Vida Familiar i Personal amb la Laboral, especifica que el Banc portar脿 a terme una pol铆tica d'acostament del lloc de treball als empleats i les empleades i, molt especialment, en els casos de la plantilla amb fills menors de set anys o b茅 que tinguin al seu c脿rrec persones per motiu d'edat, discapacitat, accident o malaltia.

El Banc tamb茅 haur脿 de considerar a aquella part de la plantilla que tingui reconegut un Expedient d'Especial Sensibilitat, que en cada un dels casos ha de tenir definits els riscos i les accions correctores que corresponguin.

Recomanen a la plantilla que reclami que les comunicacions de canvi de centres de treball (i els seus condicionants) siguin per escrit i davant la posible negativa de l'empresa, que sigui el propi afectat que faci constar de manera fefaent que el canvi no 茅s voluntari. Us recordem que qualsevol situaci贸 diferent a les descrites anteriorment est脿 subjecta a la voluntarietat del treballador.

Els delegats i les delegades d'aquesta Secci贸 Sindical estem a la vostra disposici贸 per a l'aclariment de quasevol dubte sobre aquesta q眉esti贸.

Febrer de 2009