Archivado en Comunicats, Ocupacio

Recomanen a la plantilla que reclami que les comunicacions de canvi de centres de treball siguin per escrit

La Unitat d’Aplicació Interna

18-02-2009 Des del mes de desembre s'està informant a una part de la plantilla (o se n'assabenten a través de la Intranet) del seu traspàs a l'Unitat d'Aplicació Interna, la UAPI. Donada la preocupació que aquest tema està creant, hem demanat, per escrit, alguns aclariments a Recursos Humans (PDF:Cat)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail

Untitled Document

La Unitat d'Aplicació Interna

Des del mes de desembre s'està informant a una part de la plantilla (o se n'assabenten a través de la Intranet) del seu traspàs a l'Unitat d'Aplicació Interna, la UAPI.

Donada la preocupació que aquest tema està creant, hem demanat, per escrit, alguns aclariments a Recursos Humans. A continuació extractem la contesta del Sr. Xavier Vela:

"'L'objectiu és guanyar en agilitat de resposta en el moment de donar cobertura de necessitats identificades, sigui per increment de volums operatius o de negoci, a l'obertura de noves oficines, a la cobertura de baixes que es puguin produir en la plantilla o a la internalització de procesos que actualment puguin estar contractats externament.

En funció de la plantilla homologada per Organització per a cada Centre de Treball (en la què s'identifica tant el nombre de persones necessàries com la seva funció) es determina el perfil sobrant. Els Directors de Recursos, conjuntament amb la Direcció de Zona i de l'oficina, determinen l'empleat que podria ésser assignat a un altre Centre de Treball amb el menor impacte organitzatiu, de servei i/o de gestió de clients.

L'assignació a la UAPI no està limitada ni és exclusiva a cap funció. Es podrà assignar a aquesta Unitat qualsevol empleat o empleada sota els criteris descrits anteriorment.

Depenen de cada una de les Direccions de Recursos, però en cap cas modifica l'adscripció de cada un dels empleats als centres en els que estiguin desenvolupant la seva feina diària, la creació de les UAPI no modifica gens el cumpliment per part del Banc d'allò indicat en el Conveni."

El Sr. Xavier Vela s'ha compromés a enviar un comunicat a les persones assignades a les UAPI confirmant les circunstàncies i les característiques de l'esmentada assignació.

 

Ja sigui per les escases o nul·les explicacions i per les presions a les què es troba sotmesa la plantilla d'algunes territorials -com les de Llevant i Balears, en les quals s'arriba a amenaçar als empleats a fer suplències per tota la Direcció si no s'accepta l'assignació a la UAPI (en total contradicció amb les afirmacions del Director de Recursos Humans)-, us volem recordar que el centre de treball de cada empleat i empleada és allà on presta els seus serveis i no on figura el departament al qual pertany, per la qual cosa cada vegada que es produeixi qualsevol canvi de la prestació de servei haurem de tenir em compte els drets que tenim i que es troben recollits en el nostre Conveni Col·lectiu:

Art. 30 Vacants en la pròpia plaça o properes: els canvis de llocs de treball no tindrán la consideració de trasllat ni de mobilitat geogràfica dintre d'una mateixa plaça o d'un radi de 25 km a comptar des del municipi on l'empleat o l'empleada presta els seus serveis, per tal que no es produeixi l'efecte dòmino i s'acabi traslladant la plantilla a més dels 25 km. L'aplicació del radi de 25 km no implicarà el canvi entre les illes.
Quan el canvi de lloc es faci a una plaça diferent d'on s'estava prestant el servei dintre del radi dels 25 km, l'empresa haurà de pagar el transport.

Art. 28 Trasllats més enllà del límit dels 25 km establerts a l'art. 30: per manca d'acord amb l'empresa, el Banc podrà fer el trasllat del 5 per cent més modern de la plantilla atenent uns criteris i requisits, com per exemple la notificació a la persona afectada i a la representació sindical amb una antelació mínima de 30 dies.

Art. 29 Comissions de servei, que estableix el pagament de dietes i, en alguns casos, dies de llicència.

A més a més, l'Acord sobre les Mesures de Concil·liació de la Vida Familiar i Personal amb la Laboral, especifica que el Banc portarà a terme una política d'acostament del lloc de treball als empleats i les empleades i, molt especialment, en els casos de la plantilla amb fills menors de set anys o bé que tinguin al seu càrrec persones per motiu d'edat, discapacitat, accident o malaltia.

El Banc també haurà de considerar a aquella part de la plantilla que tingui reconegut un Expedient d'Especial Sensibilitat, que en cada un dels casos ha de tenir definits els riscos i les accions correctores que corresponguin.

Recomanen a la plantilla que reclami que les comunicacions de canvi de centres de treball (i els seus condicionants) siguin per escrit i davant la posible negativa de l'empresa, que sigui el propi afectat que faci constar de manera fefaent que el canvi no és voluntari. Us recordem que qualsevol situació diferent a les descrites anteriorment està subjecta a la voluntarietat del treballador.

Els delegats i les delegades d'aquesta Secció Sindical estem a la vostra disposició per a l'aclariment de quasevol dubte sobre aquesta qüestió.

Febrer de 2009

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es