Archivado en socio economic

CONTRACTE DE TREBALL

informaci贸 al treballador sobre els elements essencials del contracte de treball


Reial decret 1659/1998, de 24 de juliol, pel qual es desenvolupa l'article 8, apartat 5, de la Llei d'Estatut dels Treballadors en mat猫ria d'informaci贸 al treballador sobre els elements essencials del contracte de treball


pdf
print
pmail

聽DOCUMENTO APORTADO POR


SECCI脫 SINDICAL FRATERNIDAD

MUPRESPA

www.comfia.net/fraternidad
19580 Reial decret1659/1998, de 24 de juliol, pel qual es desenvolupa
l'article8, apartat 5, de la
Llei de l'Estatut dels Treballadors enmat猫ria d'informaci贸 al treballador sobre
els elements essencialsdel contracte de treball.

L'article 8, apartat 5, de la
Llei de l'Estatut dels Treballadors, text ref贸s
aprovat pelreial decret legislatiu 1/1995, de 24 de mar莽, estableix
que quan larelaci贸 laboral sigui de durada superior a quatre
setmanes l'empresarideur脿 informar per escrit al treballador
sobre els elements
essencials delcontracte i les principals
condicions d'execuci贸 de la
prestaci贸laboral, sempre que tals
elements i condicions no
figurin
en el contractede treball formalitzat per
escrit
.

Aquest precepte, la redacci贸 del qualprocedeix de les
modificacions introdu茂des en l'Estatut delsTreballadors per la
Llei 11/1994, de 19 de maig, va incorporar en el seu moment alDret espanyol la
Directiva del Consell 91/533/CEE, de 14 d'octubre,
relativa a l'obligaci贸 de l'empresari d'informar al
treballador sobreles condicions
aplicables al contracte de treball o a
la relaci贸 laboral.

El mateix precepte disposa
que
reglament脿riament s'establiran els termes i
terminis que l'empresarideur脿 informar al treballador, el
que constitueix l'objecte
delpresent Reial decret. D'aquesta
forma es possibilita
un millor informaci贸 altreballador sobre els
drets i obligacions assumits en el
contracte de treball
alhora que s'introdueix
una major claredat en el
desenvolupament
de larelaci贸 laboral.

En virtut d'aix貌, de conformitatamb l'article 8, apartat 5, de
la Llei de l'Estatut dels
Treballadors
, a propostadel Ministre de Treball i Assumptes Socials,
consultades lesorganitzacions empresarials i sindicals m茅s
representatives, d'acordamb el Consell de Ministres en la seva reuni贸 del dia 24 de juliol de 1998,Disposo:Article 1 . Objecte i 脿mbitd'aplicaci贸1 . La informaci贸 sobre
elselements essencials del contracte de treball i
les principals
condicionsd'execuci贸 de la prestaci贸 laboral
que l'empresari deu
facilitar altreballador de conformitat amb el
previst en l'article 8,
apartat
5, deltext ref贸s de la Llei de l'Estatut dels
Treballadors, aprovat
pelreial decret legislatiu 1/1995, de 24 de mar莽, s'ajustar脿 als termesi terminis establerts en el present Reial decret.


2 . El previst enel present Reial decret ser脿 d'aplicaci贸 a
les relacions laboralsregulades per la Llei de l'Estatut dels
Treballadors la durada dels quals
siguisuperior a quatre setmanes, a exclusi贸 de les
relacions laboralsespecials del servei de la llar familiar, i dels penats enles institucions penitenci脿ries.

Article 2 . Informaci贸general

1 . En les relacions
laborals incloses en l'脿mbit d'aplicaci贸 del present Reial decret, l'empresari
deur脿 informar per escrit al treballador
sobre els elementsessencials del contracte de treball i
les principals
condicions d'execuci贸de la prestaci贸 laboral.

Tal obligaci贸 s'entendr脿complerta quan tals elements i
condicions figurin ja
en el contracte de treball
formalitzat per escrit que
obri en poder del
treballador. Quan el contractede treball formalitzat per
escrit
contingui sol
parcialment lainformaci贸 relativa als citats elements i condicions,
l'empresarideur脿 facilitar per escrit al treballador
la informaci贸 restant,
enels termes i terminis establerts en el
present Reial decret.

2 . La informaci贸 que es
refereix
l'apartat anterior inclour脿, almenys,
els seg眉ents extrems:
a) Laidentitat de les parts del contracte de
treball.

b) La datade comen莽ament de la
relaci贸 laboral i, en cas que es tracti d'una
relaci贸 laboral temporal, la durada previsible de
la mateixa.c) El domicilisocial de l'empresa o, si escau, el
domicili de l'empresarii el centre de treball
on el treballador presti
els seus serveishabitualment. Quan el treballador
presti els seus serveis de
forma
habitualen diferents centres de treball o en centres de
treball m貌bils oitinerants es faran constar aquestes circumst脿ncies.


d) Lacategoria o el grup professional del lloc de
treball que ocupi el
treballadoro la caracteritzaci贸 o la
descripci贸 resumida del mateix, entermes que permetin
con猫ixer amb suficient precisi贸 el contingutespec铆fic del treball.

i) Laquantia del salari base inicial i dels complements
salarials, aix铆com la periodicitat
del seu pagament.

f) Ladurada i la distribuci贸 de la
jornada ordin脿ria de treball.

g) Ladurada de les vacances i, si escau,
les modalitats d'atribuci贸 ide determinaci贸 d'aquestes vacances.h) Elsterminis de preav铆s que, si escau,
estiguin obligats a respectar l'empresarii el treballador en el
sup貌sit
d'extinci贸 del contracte o, sino 茅s possible facilitar aquesta
dada en el moment del lliurament de
lainformaci贸, les modalitats de determinaci贸 d'aquests
terminis depreav铆s.
*i
) Elconveni col路lectiu aplicable a
la relaci贸 laboral, precisant
les
dadesconcretes que permetin
la seva identificaci贸.3 . La informaci贸 sobre
elsextrems que es refereixen els
par脿grafs i), f), g) i h) de l'apartatanterior podr脿 derivar-se d'una
refer猫ncia a les
disposicions legals oreglament脿ries o als convenis col路lectius
d'aplicaci贸 que regulin
ditesextremes, sempre que
tal refer猫ncia
sigui precisa i
concreta per a
permetre altreballador l'acc茅s a la informaci贸 corresponent.


Article 3 . Informaci贸 addicional enels sup貌sits de
prestaci贸 de serveis en l'estranger1 . Quan un treballadorhagi de prestar normalment els seus serveis en l'estranger
la informaci贸que es refereix l'article 2 d'aquest
Reial decret deur脿 ser completadaamb els seg眉ents extrems:
a) Ladurada del treball que vagi
a prestar-se en l'estranger.b) Lamoneda que es pagar脿 el salari.c) Lesretribucions en diners o en esp猫cie, tals
com dietes, compensacionsper despeses o despeses de viatge, i
els avantatges vinculats a la
circumst脿nciade la prestaci贸 de serveis en l'estranger.
d) Si escau, les condicions de
repatriaci贸 del treballador.

2 . La informaci贸 sobre
elsextrems que es refereixen els
par脿grafs b) i c) de l'apartat anterior podr脿derivar-se d'una refer猫ncia
a les disposicions legals o reglament脿ries o als
convenis col路lectius d'aplicaci贸
que regulin
dites extremes, sempre
que tal
refer猫ncia sigui
precisa i concreta
per a permetre al treballador l'acc茅sa la informaci贸 corresponent.3 . El disposat enels apartats anteriors
no ser脿 d'aplicaci贸 en cas que la durada deltreball en l'estranger no
depassi
les quatre setmanes.Article 4 . Informaci贸 sobre
la
modificaci贸 de les condicions de
la relaci贸 laboralL'empresari deur脿 informarper escrit al treballador
sobre
qualsevol modificaci贸 dels elements icondicions als quals es refereixen
els articles 2.2 i 3.1 del present Reial decretAquesta informaci贸 per escrit
no ser脿 necess脿ria quan, d'acord amb els articles
2.3 i 3.2 lainformaci贸 es derivi d'una
refer猫ncia a les
disposicions legals oreglament脿ries o als convenis col路lectius
que siguin d'aplicaci贸
i es produeixiuna modificaci贸 dels mateixos.Article 5 . Mitjans d'informaci贸La informaci贸 sobre
elsextrems que es refereixen els
articles 2, 3 i 4 del present Reial decretdeur脿 facilitar-se per l'empresari al treballador, quan no
consti
enel contracte de treball
formalitzat per escrit que
obri en poder d'aquest,
a trav茅sde qualsevol d'aquests
mitjans:

a) Unadeclaraci贸 escrita signada per l'empresari, o

b) Uno m茅s documents escrits
sempre que algun d'aquests
documents incloguialmenys el conjunt dels
extrems
que es refereixen els par脿grafs a),
b), c), d), i) i f) de l'article 2.2 del present Reial decret.

Article 6 . Terminis d'informaci贸

1 . La informaci贸 general
quees refereix l'article 2 deur脿
ser
facilitada per l'empresari altreballador en el termini de dos mesos a contar des de la
data de comen莽ament de la
relaci贸 laboral.

2 . La informaci贸 addicionalque es refereix l'article 3 deur脿
ser facilitada per l'empresari altreballador abans de la seva partida a
l'estranger.

3 . La informaci贸 sobre
lesmodificacions que es refereix l'article 4 deur脿
ser lliurada perl'empresari al treballador en el termini d'un mes a contar des de
la data quela modificaci贸 sigui
efectiva.4 . No obstant el disposat
en els apartats
anteriors, si la relaci贸 laboral s'exting铆s abans
deltranscurs dels terminis indicats, l'empresari deur脿 facilitar
lainformaci贸 al treballador abans de la data
d'extinci贸 del contracte de treball

Article 7 . No afectaci贸 d'altresdisposicions de la Llei de l'Estatut dels
Treballadors

El disposat en el
presentReial decret s'ent茅n sense perjudici de
les obligacions en mat猫ria deformalitzaci贸 per escrit del contracte de
treball i dels drets
d'informaci贸dels representants dels treballadors en mat猫ria de
contractaci贸 establerts en l'article 8 de la Llei
de l'Estatut delsTreballadors, aix铆
com del compliment de les
obligacions, requisits iprocediments establerts en la Llei citada en
mat猫ria de modificaci贸 delcontracte de treball.De la mateixa manera, elcompliment de les obligacions establertes en
l'Estatut delsTreballadors que es refereix
el par脿graf anterior no eximeix del deureinformar al treballador sobre
els
elements essencials del contracte de treball
i les principals
condicions d'execuci贸 de la
prestaci贸 laboralen els termes i terminis establerts en el
present Reial decret.

Disposici贸 transit貌ria

*Unica


Informaci贸 sobre les
relacionslaborals en vigorEn les relacions
laboralsincloses en l'脿mbit d'aplicaci贸 del present Reial decret, vigents enla data de la seva
entrada en vigor, l'empresari deur脿 facilitar al
treballador que ho
sol路liciti, en el termini de dos mesos a partir de
larecepci贸 de la sol路licitud,
la
informaci贸 que es refereix el
present Reial decret, sempre que la
mateixa no obr茅s ja en poder del treballador.Disposici贸 final

*Unica


Facultats d'aplicaci贸 idesenvolupament i entrada
en vigor

S'autoritza al Ministre de
Treball
i Assumptes Socials a dictar quantes disposicions siguin
necess脿riesper a l'aplicaci贸 i
desenvolupament del disposat en el
present Reial decret,que entrar脿 en vigor als vint dies de la seva
publicaci贸 en el 芦Butllet铆Oficial de l'Estat禄.


Dau a Palma de Mallorca a24 de juliol de 1998.

Juan Carlos R.El Ministre de Treball iAssumptes SocialsJavier Sorres Bocanegra