Archivado en socio economic

CONTRACTE DE TREBALL

informació al treballador sobre els elements essencials del contracte de treball

Reial decret 1659/1998, de 24 de juliol, pel qual es desenvolupa l'article 8, apartat 5, de la Llei d'Estatut dels Treballadors en matèria d'informació al treballador sobre els elements essencials del contracte de treball


Este artículo se publicó originalmente en Fraternidad (Servicios CCOO en Fraternidad Muprespa) ,


pdf print pmail

 DOCUMENTO APORTADO POR


SECCIÓ SINDICAL FRATERNIDAD

MUPRESPA

www.comfia.net/fraternidad 


19580 Reial decret1659/1998, de 24 de juliol, pel qual es desenvolupa
l'article8, apartat 5, de la
Llei de l'Estatut dels Treballadors enmatèria d'informació al treballador sobre
els elements essencialsdel contracte de treball.

L'article 8, apartat 5, de la
Llei de l'Estatut dels Treballadors, text refós
aprovat pelreial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, estableix
que quan larelació laboral sigui de durada superior a quatre
setmanes l'empresarideurà informar per escrit al treballador
sobre els elements
essencials delcontracte i les principals
condicions d'execució de la
prestaciólaboral, sempre que tals
elements i condicions no
figurin
en el contractede treball formalitzat per
escrit
.

Aquest precepte, la redacció del qualprocedeix de les
modificacions introduïdes en l'Estatut delsTreballadors per la
Llei 11/1994, de 19 de maig, va incorporar en el seu moment alDret espanyol la
Directiva del Consell 91/533/CEE, de 14 d'octubre,
relativa a l'obligació de l'empresari d'informar al
treballador sobreles condicions
aplicables al contracte de treball o a
la relació laboral.

El mateix precepte disposa
que
reglamentàriament s'establiran els termes i
terminis que l'empresarideurà informar al treballador, el
que constitueix l'objecte
delpresent Reial decret. D'aquesta
forma es possibilita
un millor informació altreballador sobre els
drets i obligacions assumits en el
contracte de treball
alhora que s'introdueix
una major claredat en el
desenvolupament
de larelació laboral.

En virtut d'això, de conformitatamb l'article 8, apartat 5, de
la Llei de l'Estatut dels
Treballadors
, a propostadel Ministre de Treball i Assumptes Socials,
consultades lesorganitzacions empresarials i sindicals més
representatives, d'acordamb el Consell de Ministres en la seva reunió del dia 24 de juliol de 1998,Disposo:Article 1 . Objecte i àmbitd'aplicació1 . La informació sobre
elselements essencials del contracte de treball i
les principals
condicionsd'execució de la prestació laboral
que l'empresari deu
facilitar altreballador de conformitat amb el
previst en l'article 8,
apartat
5, deltext refós de la Llei de l'Estatut dels
Treballadors, aprovat
pelreial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, s'ajustarà als termesi terminis establerts en el present Reial decret.


2 . El previst enel present Reial decret serà d'aplicació a
les relacions laboralsregulades per la Llei de l'Estatut dels
Treballadors la durada dels quals
siguisuperior a quatre setmanes, a exclusió de les
relacions laboralsespecials del servei de la llar familiar, i dels penats enles institucions penitenciàries.

Article 2 . Informaciógeneral

1 . En les relacions
laborals incloses en l'àmbit d'aplicació del present Reial decret, l'empresari
deurà informar per escrit al treballador
sobre els elementsessencials del contracte de treball i
les principals
condicions d'execucióde la prestació laboral.

Tal obligació s'entendràcomplerta quan tals elements i
condicions figurin ja
en el contracte de treball
formalitzat per escrit que
obri en poder del
treballador. Quan el contractede treball formalitzat per
escrit
contingui sol
parcialment lainformació relativa als citats elements i condicions,
l'empresarideurà facilitar per escrit al treballador
la informació restant,
enels termes i terminis establerts en el
present Reial decret.

2 . La informació que es
refereix
l'apartat anterior inclourà, almenys,
els següents extrems:
a) Laidentitat de les parts del contracte de
treball.

b) La datade començament de la
relació laboral i, en cas que es tracti d'una
relació laboral temporal, la durada previsible de
la mateixa.c) El domicilisocial de l'empresa o, si escau, el
domicili de l'empresarii el centre de treball
on el treballador presti
els seus serveishabitualment. Quan el treballador
presti els seus serveis de
forma
habitualen diferents centres de treball o en centres de
treball mòbils oitinerants es faran constar aquestes circumstàncies.


d) Lacategoria o el grup professional del lloc de
treball que ocupi el
treballadoro la caracterització o la
descripció resumida del mateix, entermes que permetin
conèixer amb suficient precisió el contingutespecífic del treball.

i) Laquantia del salari base inicial i dels complements
salarials, aixícom la periodicitat
del seu pagament.

f) Ladurada i la distribució de la
jornada ordinària de treball.

g) Ladurada de les vacances i, si escau,
les modalitats d'atribució ide determinació d'aquestes vacances.h) Elsterminis de preavís que, si escau,
estiguin obligats a respectar l'empresarii el treballador en el
supòsit
d'extinció del contracte o, sino és possible facilitar aquesta
dada en el moment del lliurament de
lainformació, les modalitats de determinació d'aquests
terminis depreavís.
*i
) Elconveni col·lectiu aplicable a
la relació laboral, precisant
les
dadesconcretes que permetin
la seva identificació.3 . La informació sobre
elsextrems que es refereixen els
paràgrafs i), f), g) i h) de l'apartatanterior podrà derivar-se d'una
referència a les
disposicions legals oreglamentàries o als convenis col·lectius
d'aplicació que regulin
ditesextremes, sempre que
tal referència
sigui precisa i
concreta per a
permetre altreballador l'accés a la informació corresponent.


Article 3 . Informació addicional enels supòsits de
prestació de serveis en l'estranger1 . Quan un treballadorhagi de prestar normalment els seus serveis en l'estranger
la informacióque es refereix l'article 2 d'aquest
Reial decret deurà ser completadaamb els següents extrems:
a) Ladurada del treball que vagi
a prestar-se en l'estranger.b) Lamoneda que es pagarà el salari.c) Lesretribucions en diners o en espècie, tals
com dietes, compensacionsper despeses o despeses de viatge, i
els avantatges vinculats a la
circumstànciade la prestació de serveis en l'estranger.
d) Si escau, les condicions de
repatriació del treballador.

2 . La informació sobre
elsextrems que es refereixen els
paràgrafs b) i c) de l'apartat anterior podràderivar-se d'una referència
a les disposicions legals o reglamentàries o als
convenis col·lectius d'aplicació
que regulin
dites extremes, sempre
que tal
referència sigui
precisa i concreta
per a permetre al treballador l'accésa la informació corresponent.3 . El disposat enels apartats anteriors
no serà d'aplicació en cas que la durada deltreball en l'estranger no
depassi
les quatre setmanes.Article 4 . Informació sobre
la
modificació de les condicions de
la relació laboralL'empresari deurà informarper escrit al treballador
sobre
qualsevol modificació dels elements icondicions als quals es refereixen
els articles 2.2 i 3.1 del present Reial decretAquesta informació per escrit
no serà necessària quan, d'acord amb els articles
2.3 i 3.2 lainformació es derivi d'una
referència a les
disposicions legals oreglamentàries o als convenis col·lectius
que siguin d'aplicació
i es produeixiuna modificació dels mateixos.Article 5 . Mitjans d'informacióLa informació sobre
elsextrems que es refereixen els
articles 2, 3 i 4 del present Reial decretdeurà facilitar-se per l'empresari al treballador, quan no
consti
enel contracte de treball
formalitzat per escrit que
obri en poder d'aquest,
a travésde qualsevol d'aquests
mitjans:

a) Unadeclaració escrita signada per l'empresari, o

b) Uno més documents escrits
sempre que algun d'aquests
documents incloguialmenys el conjunt dels
extrems
que es refereixen els paràgrafs a),
b), c), d), i) i f) de l'article 2.2 del present Reial decret.

Article 6 . Terminis d'informació

1 . La informació general
quees refereix l'article 2 deurà
ser
facilitada per l'empresari altreballador en el termini de dos mesos a contar des de la
data de començament de la
relació laboral.

2 . La informació addicionalque es refereix l'article 3 deurà
ser facilitada per l'empresari altreballador abans de la seva partida a
l'estranger.

3 . La informació sobre
lesmodificacions que es refereix l'article 4 deurà
ser lliurada perl'empresari al treballador en el termini d'un mes a contar des de
la data quela modificació sigui
efectiva.4 . No obstant el disposat
en els apartats
anteriors, si la relació laboral s'extingís abans
deltranscurs dels terminis indicats, l'empresari deurà facilitar
lainformació al treballador abans de la data
d'extinció del contracte de treball

Article 7 . No afectació d'altresdisposicions de la Llei de l'Estatut dels
Treballadors

El disposat en el
presentReial decret s'entén sense perjudici de
les obligacions en matèria deformalització per escrit del contracte de
treball i dels drets
d'informaciódels representants dels treballadors en matèria de
contractació establerts en l'article 8 de la Llei
de l'Estatut delsTreballadors, així
com del compliment de les
obligacions, requisits iprocediments establerts en la Llei citada en
matèria de modificació delcontracte de treball.De la mateixa manera, elcompliment de les obligacions establertes en
l'Estatut delsTreballadors que es refereix
el paràgraf anterior no eximeix del deureinformar al treballador sobre
els
elements essencials del contracte de treball
i les principals
condicions d'execució de la
prestació laboralen els termes i terminis establerts en el
present Reial decret.

Disposició transitòria

*Unica


Informació sobre les
relacionslaborals en vigorEn les relacions
laboralsincloses en l'àmbit d'aplicació del present Reial decret, vigents enla data de la seva
entrada en vigor, l'empresari deurà facilitar al
treballador que ho
sol·liciti, en el termini de dos mesos a partir de
larecepció de la sol·licitud,
la
informació que es refereix el
present Reial decret, sempre que la
mateixa no obrés ja en poder del treballador.Disposició final

*Unica


Facultats d'aplicació idesenvolupament i entrada
en vigor

S'autoritza al Ministre de
Treball
i Assumptes Socials a dictar quantes disposicions siguin
necessàriesper a l'aplicació i
desenvolupament del disposat en el
present Reial decret,que entrarà en vigor als vint dies de la seva
publicació en el «ButlletíOficial de l'Estat».


Dau a Palma de Mallorca a24 de juliol de 1998.

Juan Carlos R.El Ministre de Treball iAssumptes SocialsJavier Sorres Bocanegra

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es