Archivado en Comunicats, beneficis socials

INFORME COMITÉ INTERCENTROS (traducció automatica)

INFORME DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ INTERCENTROS CON LOS REPRESENTANTES DE RRHH

INFORME DE LA REUNIÓ DEL COMITÈ INTERCENTROS AMB ELS REPRESENTANTS DE RRHH

El passat dia 16 de Juny es va celebrar una nova reunió del Comitè *Intercentros amb el Sotsdirector General i el Director del Departament de Recursos Humans, en la qual es van abordar els següents temes:


Este artículo se publicó originalmente en Fraternidad (Servicios CCOO en Fraternidad Muprespa) ,


pdf print pmail

ENQUESTA DEL CLIMA LABORAL

L'empresa va adquirir el compromís de mantenir una reunió amb la Comissió Permanent del Comitè *Intercentros a fi d'analitzar els resultats de l'enquesta del clima laboral que es va realitzar en 2.003 i estudiar mesures correctores. Fins la data, aquesta reunió no s'ha celebrat.Per als representants de l'empresa, aquesta reunió ja no és necessària ja que ens han facilitat informació en cada reunió amb el Comitè. Ens informen que han engegat uns cursos de reciclatge per a Directors Provincials sobre estils d'adreça i ens lliuren un informe, elaborat per Hi ha *Group, en el qual comparen els nostres resultats amb els d'altres empreses del sector i de la resta del món.Per a CC.OO., modificar el clima laboral i la percepció dels treballadors es realitza elaborant i aplicant un pla especifico i no amb accions aïllades. Sol·licitem informació sobre el nombre i identificació de les empreses amb les quals s'han comparat els nostres resultats.• ESTUDI DE LLOCS DE TREBALL

Ens informen que el projecte serà aprovat per la Gerència, en breu. L'estudi comporta un treball de camp d'uns 6 mesos de durada.Recordem l'obligació legal d'informació i emissió d'informe previ de la *RLT i ens emplacen per a mantenir una reunió monogràfica, el pròxim 23 de Juny, en la qual els representants d'Hi ha *Group ens realitzaran una presentació detallada.• DRETS D'INFORMACIÓ *RLT

La informació regulada en l'art. 64 del *ET no arriba o ho fa de forma deficient als Delegats de Personal i membres de Comitès d'Empresa en les províncies.L'empresa es compromet a centralitzar l'enviament d'informació però, per a CC.OO. és fonamental que es fomenti, des de *RRHH, la cultura de les relacions laborals Director Provincial-*RLT.Ens informen que, els cursos sobre reciclatge d'estils d'adreça, s'han modificat per a incloure un mòdul sobre relacions laborals i esperen que es vagin normalitzant aquestes situacions.• *TABLON D'ANUNCIS COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT

Després d'haver estat reclamat en diverses ocasions i en distints fòrums, s'habilitarà en *Fraternet un tauler d'anuncis específic per al Comitè de Seguretat i Salut. La seva posada en funcionament està arracada que informem que companys tindran accés a la publicació de notícies.• SITUACIÓ DE CENTRES SANITARIS DE MADRID

Amb la reestructuració, en una sola unitat organitzativa, dels centres del Pº de la *Habana i de Mare de Déu s'han produït una sèrie de modificacions en les condicions de treball de treballadors adscrits a aquests centres.Els representants de l'empresa es van comprometre, al març, a mantenir una reunió conjunta amb els Comitès d'Empresa d'ambdós centres, reunió que no s'ha celebrat.Entre els problemes detectats es troben una sèrie de vacants que no s'han cobert, contractes en els quals no figura el centre de treball, canvis de centre de treball, etc.L'empresa manifesta que les vacants, una vegada realitzats els processos de selecció, estan pendents del vistiplau de la Dra. Elena López. El qual no figuri el centre en les còpies bàsiques dels contractes es deu a un error que corregiran i ens informen que estan ultimant una aplicació informàtica per a presentar els contractes en l'INEM per via telemàtica remetent les còpia bàsiques als *RLT per correu electrònic i de forma automatitzada.Així mateix ens informen que, pròximament, se celebrarà una reunió d'ambdós Comitès amb el Sotsdirector General de Serveis Mèdics.• INCENTIUS

En relació amb les propostes de modificació del *IGRD ens manifesten el següent:

Reducció de grups: Han realitzat una simulació del que suposaria unificar els grups d'ATS/*DUE amb la resta de treballadors del Nivell 4. Els primers veurien incrementat el valor del punt en uns 2€ mentre que els segons ho veurien disminuït en uns 7€. Amb aquestes dades, realitzar la modificació tindria un impacte molt important en la resta de treballadors del Nivell 4, per tant, no ho van a realitzar.

Sistema de reclamacions automatitzat: Depenen per a poder realitzar-lo de l'àrea informàtica i és impossible que estigui per a aquest any.Pel que fa als Incentius de *IT, ens fan lliurament d'una relació de províncies amb el grau de compliment dels objectius (ANNEX I) i ens informen que la taula de valors (Imports) per a aquest any es troba publicada en *Fraternet.• FORMACIÓ

Justifiquen recepció de la proposta d'acord de creació d'una comissió paritària de formació i de la nostra proposta de modificació de les condicions d'accés a la formació.Per a *RRHH, la formació realitzada fora de la jornada laboral no deu ser compensada amb temps de descans i hi ha altres aspectes, en els nostres documents, que deuen ser objecte de negociació, pel que es convocarà una reunió de la comissió.Per a CC.OO., no compensar el temps lliure utilitzat per a la formació amb temps de descans, dintre de la jornada laboral, és inadmissible i ens farà qüestionar-nos el sentit dels informes preceptius per a sufragar el cost econòmic de les accions formatives.Responent a les peticions realitzades en l'anterior reunió del Comitè *Intercentros, ens informen que es van a iniciar uns cursos bàsics d'ofimàtica per al personal dels Hospitals de Madrid.• ACCIÓ SOCIAL

Justifiquen recepció de la nostra proposta de regulació i normes d'aplicació per a 2.004 i es convoca una reunió de la comissió, per al dia 29 de Juny, amb la finalitat d'ultimar els detalls.• PACTE INTERN

Ens manifesten la seva posició pel que fa a les propostes realitzades per la *RLT:

Ampliació del concurs oposició al Nivell 4: Ja que és una reivindicació sindical en el conveni del sector, esperaran a veure com se signa el conveni per a plantejar-se el seu estudi.

Reducció dels percentatges que donen accés als dies de lliure disposició addicionals, per resultats: Consideren que els percentatges fixats actualment són realistes i assequibles pel que no es plantegen modificar-los.

Modificacions vàries al redactat: Estan d'acord amb totes elles i les realitzaran.Per a CC.OO., esperar a la signatura del conveni del sector per a plantejar-se l'ampliació del concurs-oposició al Nivell 4 és dilatar innecessàriament aquesta qüestió.El que tenim absolutament clar, és que no anem a signar un nou Pacte Intern que no suposi una millora substancial pel que fa a l'actual.

• SEGUR COL·LECTIU D'ACCIDENTS

Sol·licitem el criteri establert per l'empresa per a incloure al personal, o no, en l'assegurança col·lectiva d'accidents.L'empresa manifesta que està inclòs tot el personal que realitza el seu treball, habitualment, fora del centre de treball i, en particular, el personal comercial, els tècnics de prevenció i el personal que integra les Unitats Bàsiques de Salut.Indiquen que aquells casos concrets, en els quals existeixin dubtes, s'estudiessin particularment.Lliurem una relació de companys que han acudit a nosaltres sol·licitant la seva inclusió.• VACANCES I DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ

Hem detectat un increment dels conflictes relacionats amb el règim de gaudi de les vacances i dels dies de lliure disposició, a causa de l'obstinació d'alguns Directors Provincials en l'aplicació de la Instrucció de Gerència I (3) 2/1999.Per a nosaltres, aquesta Instrucció no està en vigor doncs és anterior al Conveni Col·lectiu del Sector, amb vigència 2000-2003, i contravé bastants aspectes dels quals allí s'indiquen.Per a *RRHH, la instrucció està vigent encara que deu aplicar-se amb flexibilitat. Deu ser el responsable de la unitat qui autoritzi les casos que se surtin de la norma.CC.OO. ha sol·licitat a l'empresa que modifiqui aquesta Instrucció per a adequar-la al regulat en el Conveni, o bé, que iniciï un procés de negociació amb el Comitè. Si no ho fan, estudiarem la possibilitat de sol·licitar judicialment la nul·litat de la Instrucció.• PLA DE CARRERA

Després d'haver estat sol·licitat reiteradament, ens fan lliurament d'un document que indica els diferents grups que es divideix el pla de carrera dels Tècnics de Prevenció. Aquest document no recull ni imports econòmics, ni conceptes, pel que ho considerarem insuficient.

• INCENTIUS DE *IT

Se'ns fa lliurament de la relació de províncies amb el grau de compliment dels objectius de *IT.• INCENTIUS *TECNICOS DE PREVENCIÓ

Sol·licitem informació sobre l'estat de la modificació de la regulació dels Incentius per als Tècnics de Prevenció, que va realitzar l'empresa *Boston Assessors, a la qual es van comprometre l'any passat.Ens comuniquen que, encara que la seva intenció és ajustar aquest incentiu a la totalitat dels Tècnics i companys de Medicina del Treball, fins la data no han realitzat modificació alguna i que haurien d'utilitzar un sistema similar al de l'any passat per a poder abonar aquest incentiu.Donaran un *ultimátum a la consultora encarregada de parir aquest sistema d'incentius i, si no ho compleixen, estudiaran com actuar.• VARIS

o Còpies Bàsiques de Contractes

Després d'haver exigit, en l'anterior reunió del Comitè, que les còpies bàsiques dels contractes continguessin tots les dades del contracte de treball, d'acord amb quant disposa l'Estatut dels Treballadors, hem observat que es van corregint les deficiències encara que, encara, en els contractes per a personal sanitari dels Hospitals de Madrid no figura el lloc de prestació de serveis.

*RRHH atribueix aquesta deficiència a un error del programa, es comprometen a revisar-lo i ens informen que estan ultimant una aplicació informàtica que permetrà remetre els contractes a l'INEM, per via telemàtica i la còpia bàsica als delegats de personal, per correu electrònic.o Format expedient de Barcelona

L'any passat, un company va ser sancionat i, posteriorment, un Jutjat social va anul·lar la sanció al considerar els fets prescrits. No va cobrar incentius i vam sol·licitar que els coure.

*RRHH es reafirma en la seva posició i es nega a abonar-li els incentius de l'any passat.o Vacants

Sol·licitem una explicació al fet que, en algunes províncies o departaments, les vacants no es publiquin en *Fraternet, tal com teníem acordat.*RRHH respon que, segons les seves dades, sol deixen de publicar-se aquelles vacants que tenen per objecte substitucions o treballs temporals.Posem com exemple el departament d'informàtica, on s'estan incorporant treballadors les vacants dels quals no han estat publicades.Prenen nota per a veure la causa.o CADIS

Fem lliurament de còpia de l'escrit d'al·legacions, realitzat pel comitè *Intercentros, a l'ampliació de càrrecs de l'expedient disciplinari obert contra el President del Comitè de Cadis.Considerem inadmissible i intolerable que Fraternitat-*Muprespa ordeni investigar a un treballador sense les garanties mínimes establertes en el *ET. Ampliar aquesta investigació, a més, a l'àmbit privat pot vulnerar el dret a la intimitat personal.

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es