Archivado en Revision Salarial, Salario

Revisión Salarial 2007 Oficinas y despachos de Lugo


O incremento inicial da táboa salarial do ano 2006 fou dun 3%, mentres que o incremento final da mesma táboa, trala revisión salarial pactada, é dun 3,7%.


pdf
print
pmail
Delegación Provincial Lugo
BO. Lugo 21 julio 2007, n√ļm. 168, [p√°g. 1]
 

Visto o acordo para a revisi√≥n das t√°boas salariais para o ano 2006 e a actualizaci√≥n das mesmas para o 2007 do convenio colectivo para o sector "OFICINAS E DESPACHOS DA PROVINCIA DE LUGO", asinado o d√≠a 28 de xu√Īo de 2007, pola representaci√≥n da Asociaci√≥n de Asesores e Xestores da Provincia de Lugo, e das centrais sindicais CIG (45.5%), UGT (27.3%), CCOO (27,3%) e de conformidade co disposto no artigo 90 apartados 2 e 3 do Real Decreto Lexislativo 1/95, do 24 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, e no Real Decreto 1.040/81, do 22 de maio, sobre rexistro e dep√≥sito de convenios colectivos de traballo.

ESTA DELEGACI√ďN PROVINCIAL, ACORDA:

 

PRIMEIRO.

 

Ordena-la inscrición da revisión para o ano 2006 e as táboas para o 2007 do citado convenio colectivo no rexistro de convenios desta Delegación, así como o seu depósito.

 

SEGUNDO.

 

Remiti-lo texto da revisión do mentado convenio á Dirección Xeral de Relacións Laborais da Xunta de Galicia.

 

TERCEIRO.

 

Dispo√Īe-la s√ļa publicaci√≥n no Bolet√≠n Oficial da Provincia.

 

ACTA.

 

ASISTENTES

(Siguen los nombres)

En Lugo, sendo as 17:00 horas do d√≠a 28 de xu√Īo de 2007, re√ļnense nos locais da Confederaci√≥n de Empresarios de Lugo [Pz. Santo Domingo, n¬ļ. 6-8, 2¬ļ] as persoas √° marxe relacionadas, integrantes todas elas da Comisi√≥n Negociadora do convenio colectivo para o sector de oficinas e despachos da Provincia de Lugo, co obxeto de elaborar a t√°boa salarial revisada do ano 2006 e a t√°boa do ano 2007.

Logo dos debates oportunos, adóptanse os seguintes

ACORDOS:

Primeiro.¬Ė Aprobar a t√°boa salarial revisada do ano 2006 do convenio colectivo para o sector de oficinas e despachos da provincia de Lugo conforme o previsto no artigo 11 do convenio en v√≠gor. Tendo en conta o contido de tal artigo o incremento inicial da t√°boa salarial do ano 2006 fou dun 3%, mentres que o incremento final da mesma t√°boa, trala revisi√≥n salarial pactada, √© dun 3,7%.

Segundo.¬Ė Aproba-la t√°boa salarial do ano 2007 do convenio colectivo para o sector de oficinas e despachos da provincia de Lugo conforme √≥ previsto no artigo 11 do convenio en vigor, o que sup√≥n un incremento salarial dun 3% sobre a t√°boa salarial revisada do ano 2006.

Terceiro.¬Ė O importe revisado do plus de transporte para o ano 2006 √© de 40,40 euros mensuais.

Cuarto.¬Ė O importe do plus de transporte para o ano 2007 √© de 41,61 euros mensuais.

Quinto.¬Ė Os atrasos por diferencias de salarios consecuencia da aprobaci√≥n das t√°boas salariais √°s que se fai referencia nos acordos anteriores aboar√°nse √≥s traballadores no prazo dun mes dende a publicaci√≥n das mesmas no Bolet√≠n Oficial da Provincia de Lugo.

Sexto.¬Ė Remiti-la presente acta, xunto coas t√°boas salariais aprobadas, √° autoridade laboral competente √≥s efectos legais oportunos.

E en proba de conformidade, firman a presente acta as persoas √° marxe relacionadas en lugar e data indicados no encabezamento.

T√°boa salarial revisada convenio de oficinas e despachos de Lugo 2006

Vixencia: 01/01/06 ó 31/12/06

CATEGOR√ćA PROFESIONAL Soldo mensual Retribuc. (16 pagas) anual
GRUPO I.¬Ė TITULADOS/AS:    
Titulado/a Grado Superior 984,10 15.745,60
Titulado/a Grado Medio 888,39 14.214,24
GRUPO II.¬Ė ADMINISTRATIVOS/AS:    
Xefe/a Superior 888,39 14.214,24
Xefe/a de 1ª 875,47 14.007,52
Xefe/a de 2ª, caixeiro/a con firma, xefe/a de reporteiros 848,58 13.577,28
Traductor/a e intérprete xurado de máis de un idioma 848,58 13.577,28
Oficial de 1ª, caixeiro/a sen firma, intérprete xurado un idioma 779,77 12.476,32
Operador/a máquinas contables, Taquimecanógrafo/a 779,77 12.476,32
Telefonista-recepcionista con dous ou mais idiomas, inspector/a de zona 779,77 12.476,32
Oficial de 2ª, telefonista e recepcionista con un idioma 741,02 11.856,32
Reporteiro/a de axencia de información 741,02 11.856,32
Traductor/a e intérprete non xurado, xefe/a de visitadores 741,02 11.856,32
Auxiliar administrativo, telefonista, visitador/a, cobrador/a, pagador/a 644,25 10.308,00
Aspirante 545,11 8.721,76
GRUPO III.¬Ė T√ČCNICOS DE OFICINA:    
Xefe/a superior 888,39 14.214,24
Xefe/a de 1ª, xefe/a de equipo de informática 875,47 14.007,52
Analista, programador/a de ordenadores 875,47 14.007,52
Xefe/a de 2ª, xefe/a de delineación, xefe/a de explotación 848,58 13.577,28
Programador/a de M√°quinas Auxiliares, Administrador/a de Test 848,58 13.577,28
Coordinador/a de Tratamento de Cuestionarios 848,58 13.577,28
Xefe/a de Equipo de Enquisas, Coordinador/a de Estudios 835,68 13.370,88
Delineante proxectista 787,30 12.596,80
Debuxante proxectista, Controlador/a, Operador/a de Ordenadores 779,77 12.476,32
Delineante 741,02 11.856,32
GRUPO IV.¬Ė ESPECIALISTAS DE OFICINA:    
Xefe/a de M√°quinas B√°sicas 821,67 13.146,72
Operador/a de Tabuladores, Inspector/a de Entrevistadores 779,77 12.476,32
Encargado/a Departamento de Reprografías 779,77 12.476,32
Operador/a de M√°quinas B√°sicas, Debuxante 741,02 11.856,32
Entrevistador/a, Enquisador/a 741,02 11.856,32
Calcador/a, Perforista, Verificador/a, Clasificador/a 685,13 10.962,08
Auxiliar Especialista de Oficina 644,25 10.308,00
Aspirante 545,11 8.721,76
GRUPO V.¬Ė SUBALTERNOS:    
Conserxe Maior 685,13 10.962,08
Conserxe 658,22 10.531,52
Ordeanza 644,25 10.308,00
GRUPO VI.¬Ė OFICIOS VARIOS:    
Encargado/a Almaceneiro/a 741,02 11.856,32
Oficial de 1ª, Conductor/a de 1ª 714,16 11.426,56
Oficial de 2ª, Conductor/a de 2ª 685,13 10.962,08
Axudante, Operador/a reproductor de planos 658,22 10.531,52
Operador/a Multicopista e Serocopista 658,22 10.531,52
Peón, Mozo/a, Limpador/a, Limpador/a de xornada completa 644,25 10.308,00

O importe revisado do plus de transporte para o ano 2006 é de 40,40 euros mensuais.

T√°boa Salarial Convenio de Oficinas e Despachos de Lugo 2007

Vixencia: 01/01/07 ó 31/12/07

CATEGOR√ćA PROFESIONAL Soldo Mensual Retribuc. (16 pagas) Anual
GRUPO I.¬Ė TITULADOS/AS:    
Titulado/a Grado Superior 1.013,62 16.217,92
Titulado/a Grado Medio 915,04 14.640,64
GRUPO II.¬Ė ADMINISTRATIVOS/AS:    
Xefe/a Superior 915,04 14.640,64
Xefe/a de 1ª 901,73 14.427,68
Xefe/a de 2ª, Caixeiro/a con firma, Xefe/a de Reporteiros 874,04 13.984,64
Traductor/a e Intérprete Xurado de máis de un idioma 874,04 13.984,64
Oficial de 1ª, Caixeiro/a sen firma, Intérprete Xurado un idioma 803,16 12.850,56
Operador/a máquinas contables, Taquimecanógrafo/a 803,16 12.850,56
Telefonista-Recepcionista con dous ou mais idiomas, Inspector/a de Zona 803,16 12.850,56
Oficial de 2ª, Telefonista e Recepcionista con un idioma 763,25 12.212,00
Reporteiro/a de Axencia de Información 763,25 12.212,00
Traductor/a e Intérprete non Xurado, Xefe/a de Visitadores 763,25 12.212,00
Auxiliar Administrativo, Telefonista, Visitador/a, Cobrador/a, Pagador/a 663,58 10.617,28
Aspirante 561,46 8.983,36
GRUPO III.¬Ė T√ČCNICOS DE OFICINA:    
Xefe/a Superior 915,04 14.640,64
Xefe/a de 1ª, Xefe/a de Equipo de Informática 901,73 14.427,68
Analista, Programador/a de Ordenadores 901,73 14.427,68
Xefe/a de 2ª, Xefe/a de Delineación, Xefe/a de Explotación 874,04 13.984,64
Programador/a de M√°quinas Auxiliares, Administrador/a de Test 874,04 13.984,64
Coordinador/a de Tratamento de Cuestionarios 874,04 13.984,64
Xefe/a de Equipo de Enquisas, Coordinador/a de Estudios 860,75 13.772,00
Delineante proxectista 810,92 12.974,72
Debuxante proxectista, Controlador/a, Operador/a de Ordenadores 803,16 12.850,56
Delineante 763,25 12.212,00
GRUPO IV.¬Ė ESPECIALISTAS DE OFICINA:    
Xefe/a de M√°quinas B√°sicas 846,32 13.541,12
Operador/a de Tabuladores, Inspector/a de Entrevistadores 803,16 12.850,56
Encargado/a Departamento de Reprografías 803,16 12.850,56
Operador/a de M√°quinas B√°sicas, Debuxante 763,25 12.212,00
Entrevistador/a, Enquisador/a 763,25 12.212,00
Calcador/a, Perforista, Verificador/a, Clasificador/a 705,68 11.290,88
Auxiliar Especialista de Oficina 663,58 10.617,28
Aspirante 561,46 8.983,36
GRUPO V.¬Ė SUBALTERNOS:    
Conserxe Maior 705,68 11.290,88
Conserxe 677,97 10.847,52
Ordeanza 663,58 10.617,28
GRUPO VI.¬Ė OFICIOS VARIOS:    
Encargado/a Almaceneiro/a 763,25 12.212,00
Oficial de 1ª, Conductor/a de 1ª 735,58 11.769,28
Oficial de 2ª, Conductor/a de 2ª 705,68 11.290,88
Axudante, Operador/a reproductor de planos 677,97 10.847,52
Operador/a Multicopista e Serocopista 677,97 10.847,52
Peón, Mozo/a, Limpador/a, Limpador/a de xornada completa 663,58 10.617,28

O importe do plus de transporte para o ano 2007 é de 41,61 euros mensuais.