Excedències (I)

Archivado en Comunicats, beneficis socials

comunicat

Excedències (I)


EXCEDÈNCIES per CURA de FILLS o FAMILIARS


pdf
print
pmail

- En el supòsit “per tenir cura de fills”, siguin per naturalesa, adopció o acolliment. La durada
màxima és de 3 anys, a comptar des del naixement o la resolució judicial o administrativa. Durant el
primer any es percebrà l’ajut de guarderia o d’estudi de fills/es, i es tindrà reserva del lloc de
treball.

- En el supòsit “per tenir cura de familiars”, fins al 2n. grau de consanguinitat o afinitat, que per
raons d’ edat, accident o malaltia no puguin valer-se sols i no desenvolupin cap activitat retribuïda. La
durada màxima és de 2 anys.

Segons l’Estatut dels Treballadors i la Llei d’Igualtat, en les excedències per cura de fills o de
familiars,
tenim els següents drets, que el empresari ha de complir:

· Les poden gaudir tan homes com dones.

· No tenen durada mínima i són computables a efectes d’antiguitat.

· Si són inferiors o iguals a 12 mesos, hi ha dret a la reserva del lloc de treball (15
mesos per famílies nombroses de categoria general i 18 mesos per les de categoria
especial)

· Si són superiors, la reserva queda referida a un lloc de treball dins del mateix grup
professional o categoria equivalent.

· També tenim dret a assistir als cursos de formació organitzats per l’empresa.

Recordeu que les excedències són un dret que tenim els treballadors. A la nostra entitat hi ha molta
gent que ha gaudit del seu dret, altres que ho estan fent i altres que ho faran. Per qualsevol dubte o
problema que tingueu, us podeu posar en contacte amb els vostres companys de CCOO.

27 de març del 2008 – com. 14/08

 Afilia't a  COMFIA-CCOO
compromesos amb tu


"Estar al dia@dia.net t'interessa"
Si vols rebre les noticies del sector gratuïtament, suscriu-te.