CCOO intensifica la seva campanya de contractació indefinida al Contact Center i la Inspecció de Treball ja obliga a no realitzar d´obra i servei

És el fruit de la campanya que va començar CCOO Servicios el desembre del 2020 després de la sentència del Tribunal Suprem que dicta que aquest tipus de contractes han de ser indefinits en empreses l'activitat principal de les quals és la prestació de serveis a tercers.


Signat el Conveni d´Assegurances, Reassegurances i Mútues

Firmado el Convenio de Seguros, Reaseguros y Mutuas

El texto, con una vigencia de 5 años, regula por primera vez cuestiones como el teletrabajo, el derecho a la desconexión digital y el registro de jornada. Asímismo, el convenio introduce significativos avances en materia de igualdad y corresponsabilidad.

---------

El text, amb una vigència de 5 anys, regula per primer cop qüestions com el teletreball, el dret a la desconnexió digital i el registre de jornada. Així mateix, el conveni introdueix avenços significatius en matèria d'igualtat i coresponsabilitat.


Signat el conveni col.lectiu de comerç de peix fresc i congelat de Barcelona i província per als anys 2021-2022

Firmado el convenio colectivo de comercio de pescado fresco y congelado de Barcelona y provincia para los años 2021-2022

El convenio colectivo, de dos años de duración, contiene las siguientes novedades:

--------

El conveni col·lectiu, de dos anys de durada, conté les novetats següents:


Signat el document final de l´ERO a Banc Sabadell

Firmado el documento final del ERE en Banco Sabadell


CONVENI CONSULTORES ? CCOO ES PLANTA: FINS AQUÍ HEM ARRIBAT

Els Fons europeus no poden servir per mantenir la precarietat al sector de les TIC

Com sabem, tenim un conveni col·lectiu sectorial que és en gran part un "retalla i enganxa" de l'Estatut dels Treballadors, i que es troba en el vagó de cua a nivell europeu en termes de salaris i condicions laborals col·lectives al sector TIC, només superat per Grècia. L'actual Conveni compta amb 9 categories professionals per sota del salari mínim interprofessional, que podrien arribar a 11 l'any vinent (d'un total de 26). A més, les empreses del sector utilitzen el Conveni sense complexos per fer dumping en sectors com Contact, Oficines i Despatxos, entre d'altres.


Intervenció de Ramón González en el Parlament de Catalunya sobre l´ocupació del sector turístic