Comunicat Assemblea AFILIACIÓ DEL SECTOR FINANCER 15/05/23


Després del nostre comunicat de data 28.3.2023 en què vam anunciar que estàvem pendents de les novetats que es vagin produint, avui podem concretar que ja l'Agència Tributària està assumint la Sentència del Tribunal Suprem 255/2023 de data 28 de febrer del 2023.

- - - - -

Comunicado Asamblea AFILIACIÓN DEL SECTOR FINANCIERO 15/05/23

Tras nuestro comunicado de fecha 28.3.2023 en que anunciamos que estábamos pendientes de las novedades que se vayan produciendo, hoy podemos concretar que ya la Agencia Tributaria está asumiendo la Sentencia del Tribunal Supremo 255/2023 de fecha 28 de Febrero del 2023.


FOTOGRAFIES DE L'ASSEMBLEA 15/05/23 

 

Les reclamacions les podem anar presentant amb el formulari que se us lliurarà avui i que estarà penjat a la www.ccoo-serveis.cat en >>PDF i en >>DOC.

Aquest model és genèric per als treballadors que tinguin cotitzacions anteriors al 31.12.1978.

Qualsevol variació d'aquest model és convenient que us consulteu, per exemple:

1. Treballadors amb cotitzacions anteriors i posteriors a l'1.1.67

2. Treballadors que ja hagin reclamat les cotitzacions anteriors a l'1.1.67 i ara en puguin reclamar les posteriors.

3. Treballadors que cobrin pensió de viduïtat del seu cònjuge extreballador de Banca.

La documentació per complementar la reclamació:

? Vida laboral completa

? Certificat del Banc

? Certificat de les pensions anuals cobrades de la seguretat social dels anys reclamats.

Fins al 30 de juny de 2023 es pot reclamar el 2018, 2019, 2020 i 2021. Transcorreguda aquesta data es poden reclamar 2022.

Un cop es tinguin les resolucions positives en què costi el percentatge que es pot minorar de la renda és el moment d'incorporar-lo a les declaracions de renda.

S'establirà per la Federació de Serveis, la CONC no ho contempla, uns dies de cites prèvies per a resolució de problemes, només per a afiliats, fins al 30 de juny del 2023. I podrem reprendre'l al setembre.

Per sol·licitar cita prèvia enviar un correu a pensionistes.serveis@ccoo.cat indicant Sol·licito cita per a la reclamació de mutualitats i al missatge poseu el vostre DNI d'afiliació.

Barcelona, 15 de maig de 2023

 

Comunicado Asamblea AFILIACIÓN DEL SECTOR FINANCIERO 15/05/23

Tras nuestro comunicado de fecha 28.3.2023 en que anunciamos que estábamos pendientes de las novedades que se vayan produciendo, hoy podemos concretar que ya la Agencia Tributaria está asumiendo la Sentencia del Tribunal Supremo 255/2023 de fecha 28 de Febrero del 2023.

Las reclamaciones las podemos ir presentando con el formulario que se os entregará hoy y que estará colgado en la www.ccoo-serveis.cat en >>PDF y en >>DOC.

Este modelo es genérico para los trabajadores que tengan cotizaciones anteriores al 31.12.1978.

Cualquier variación de este modelo es conveniente que se consulte, por ejemplo:

  1. Trabajadores con cotizaciones anteriores y posteriores al 1.1.67
  2. Trabajadores que ya hubieran reclamado las cotizaciones anteriores al 1.1.67 y ahora puedan reclamar las posteriores.
  3. Trabajadores que cobren pensión de viudedad de su cónyuge extrabajador de Banca.

La documentación para complementar la reclamación:

  • Vida laboral completa

· Certificado del Banco

  • Certificado de las pensiones anuales cobradas de la seguridad social de los años reclamados.

Hasta el 30 de junio del 2023 se puede reclamar el 2018, 2019, 2020 y 2021. Transcurrida esta fecha se pueden reclamar 2022.

Una vez que se tengan las resoluciones positivas en las que coste el porcentaje que se puede minorar de la renta es el momento de incorporar el mismo a las declaraciones de renta.

Se establecerá por la Federació de Serveis, la CONC no lo contempla, unos días de citas previas para resolución de problemas, solo para afiliados, hasta el 30 de junio del 2023. Y podremos retomarlo en septiembre.

Para solicitar cita previa enviar un correo a pensionistes.serveis@ccoo.cat indicando Solicito cita para reclamación de mutualidades y en el mensaje el DNI de afiliación.

Barcelona, 15 de mayo de 2023


FOTOGRAFIES DE L'ASSEMBLEA 15/05/23 

>> Comunicat informatiu 15/05/23 Assemblea afiliació (PDF en cat i en cast)

>> FORMULARI MODEL POS 1967 “Solicitud de Rectificación por las Declaraciones de IRPF a la AEAT” en >>PDF i en >>DOC.

>> Comunicat informatiu 28/03/23 a l’afiliació

Per sol·licitar cita prèvia enviar un correu a pensionistes.serveis@ccoo.cat indicant Sol·licito cita per a la reclamació de mutualitats i al missatge poseu el vostre DNI d'afiliació.

Para solicitar cita previa enviar un correo a pensionistes.serveis@ccoo.cat indicando Solicito cita para reclamación de mutualidades y en el mensaje el DNI de afiliación.