Archivado en Comunicats

Traspassos individuals Banco Urquijo - Banc Sabadell

11 06 07 Amb la finalitat que els traspassos individuals es produeixin amb la millor protecció jurídica possible per a l’empleat o l’empleada, ens vam posar en contacte amb l’empresa per consensuar el document de traspàs. (PDF:Cat / Cas / Gal)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail


Traspassos individuals Urquijo – Sabadell


Quan es va produir la fusió per absorció del Banco Urquijo i després de signar el protocol per l’ocupació, es va iniciar un procés per intentar aconseguir un acord d’homologació de les condicions laborals del personal de l’Urquijo i el del Sabadell. Molt aviat es va fer evident la dificultat per arribar a un acord. D’una banda, les situacions diverses del col•lectiu que procedeix de l’Urquijo i, de l’altra, l’oferta de l’empresa no facilitava una homologació que beneficiés, o almenys no perjudiqués, la totalitat del personal. En aquest moment, les negociacions estan paralitzades, però és previsible que recomencin per intentar, novament, assolir un acord.
Érem conscients que, depenent de les circumstàncies personals de cada empleat o empleada procedent de l’Urquijo, les condicions del Sabadell podien resultar més beneficioses i també sabíem que, en funció d’aquestes circumstàncies, era possible que empleats i empleades pactessin individualment el seu traspàs a les condicions del Sabadell. Això ens semblava més positiu que no pas signar un acord que podia beneficiar un col•lectiu i perjudicar-ne un altre.
Amb la finalitat que els traspassos individuals es produeixin amb la millor protecció jurídica possible per a l’empleat o l’empleada, ens vam posar en contacte amb l’empresa per consensuar el document de traspàs. Al dors reproduïm el document acordat.
Cal tenir en compte que per al personal amb una antiguitat anterior al 8 de març de 1980 el redactat del pacte segon és substituït pel següent:
«Se le mantendrá su plan de pensiones como empleado Banco Urquijo en las mismas condiciones en las que lo mantiene actualmente, según Acuerdo Colectivo de Previsión Social en Banco Urquijo, efectuándole a 31.01 un abono en nómina por el importe de aportación que recibe el colectivo con antigüedad en banca anterior al 08.03.1980, hasta que no se produzca la integración de los planes de pensiones de Banco Urquijo y Banco de Sabadell, fecha en la que se le adaptará a lo acordado para todo el colectivo que se encuentra en esta situación»
Per a qualsevol dubte o consulta us podeu posar en contactar amb els delegats i les delegades de COMFIA-CCOO.


Juny de 2007

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es