Archivado en Ocupacio

Model de Baixa voluntària de l'empresa


No existeix un model formal per a la sol·licitud de baixa voluntària, però es podria utilitzar un texte semblant semblat al que reproduïm a continuació


pdf
print
pmail
Data i localitat (del dia que la enviem)

Benvolguts Senyors:


Jo, (Nom i cognoms), els comunico la meva intenció de causar baixa voluntària de l'empresa (Nom de l'empresa), amb data (data de la baixa).

D'acord amb la normativa vigent l'hi comunico amb XX dies d'antelació. (normalment 15 dies, encara que depèn del preavís que estableixi el Conveni Col·lectiu).

Els prego preparin la liquidació per a aquesta data.

Perquè així consti remeto carta signada, agraint remetin confirmació d'aquest enviament.

Quedo a la seva disposició per a qualsevol aclariment que necessitin


Atentament


(Signatura)