Archivado en Comunicats, Salari

EL SALARI EN ESPÈCIE EN LA DECLARACIÓ DE RENDA 2006 (2)


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

Seguint amb la informació sobre el salari en espècie del nostre darrer full, us adjuntem un supòsit pràctic.
Supòsit pràctic treballador o treballadora d’una caixa

CERTIFICAT DE RETENCIONS:
Rendiments del Treball
Rendiments corresponents a l’exercici Retencions Import íntegre satisfet
Retribucions dineràries                           5.410                27.040

 
Retribucions en espècie

Valoració       Ingressos a compte efectuats Ingressos a compte repercutits

  920                              184                                   184
Per la bestreta  social

Valoració 200                    40                                     40

Pel préstec d’habitatge 
Valoració

  720                              144                                    144

Despeses fiscalment deduïbles per Cotitzacions
a la Seguretat Social                                   1.800

QUOTES D’AFILIACIÓ
El treballador o treballadora està afiliat a CCOO, i el 2006 va abonar 115,20 euros per aquest concepte1.

PLA DE PENSIONS EXTERN
Si la previsió social  a l’empresa està articulada a través d’un pla de pensions extern cal anotar en aquesta casella les aportacions fetes per l’empresa, que caldrà repetir a la casella 524 de l’apartat  “Reduccions per aportacions a plans de pensions i a mutualitats de previsió social”,  tot sumant-li, si és el cas, les aportacions particulars fetes a plans de pensions.

PRÉSTEC HABITATGE HABITUAL:
Capital amortitzat:  1.200
Interessos pagats:  3.600
Valor cadastral habitatge (només a efectes epígraf 735):12.000
I.B.I. (només a efectes epígraf 735):  150
Assegurança amortització del préstec:  280

Capital amortitzat 1.200  20% primeres 4.507,59 901,52
Interessos pagats2 3.600  15% excés fins a 9.015,18 193,86
Retribució en espècie pel préstec habitatge3 720 TOTAL DEDUCCIÓ:1.095,38
Assegurança d’amortització préstec 280   
QUANTITATS INVERTIDES (TOTAL) 5.800   


HABITATGE HABITUAL ADQUIRIT ABANS DEL 4.5.1998:  Compensació fiscal
Si consideréssim, que aquest habitatge va ser adquirit abans del 4/05/1998, però després de l’1/01/1992 (no es considera retribució en espècie en els préstecs constituïts abans d’aquesta data), es podria accedir, com indicàvem en el primer full a una compensació en el cas que el nou tractament fiscal de la deducció per habitatge sigui més desfavorable que l’anterior.
Si es fa la declaració amb el programa PADRE, en l’epígraf 735 s’obrirà la finestra de l’esquerra, on cal indicar:

Interessos satisfets el 2006:
Interessos pagats 3.600
Retribució en espècie préstec habitatge 720
  TOTAL 4.320
Inversió en habitatge el 2006:
Capital amortitzat 1.200
Valor cadastral de l’habitatge 12.000
Impost sobre bens immobles 150
En el supòsit, en trobar-nos amb una base liquidable mitjanament elevada, i amb un préstec encara en la seva primera fase (molts més interessos pagats que capital amortitzat), hi ha, efectivament,  un pitjor tractament fiscal amb la nova regulació que amb l’antiga, per la qual cosa s’inclou una compensació en l’epígraf 735:

 

 

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
Ramírez de Arellano, 19
28043 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es