Archivado en Comunicats, Salari

EL SALARI EN ESP脠CIE EN LA DECLARACI脫 DE RENDA 2006 (1)
pdf
print
pmail

Com els darrers anys publiquem aquest full sobre com tractar el salari en esp猫cie a la declaraci贸 de renda.


Els aspectes m茅s importants a tenir en compte, per a no resultar perjudicats en la declaraci贸 que ara hem de realitzar, afecten l'ingr茅s a compte repercutit que no ha originat un major ingr茅s salarial i la consideraci贸 del salari en esp猫cie i l'ingr茅s a compte en la deducci贸 per compra de l聮habitatge habitual.

Malgrat ja s聮ha promulgat una nova llei de l聮IRPF, la 35/2006, que introdueix canvis significatius en la deducci贸 per compra d聮habitatge habitual, aquesta no ha entrat en vigor fins l聮1 de gener de 2007 per la qual cosa l聮exercici 2006 que ara es liquida  es fa encara seguint la llei anterior de l聮IRPF, per la qual cosa l聮informaci贸 que donem en aquest full difereix molt poc de la donada els darrers anys. A t铆tol informatiu i per a la seg眉ent declaraci贸, el principal canvi en la deducci贸 per inversi贸 en habitatge habitual que fa la nova llei es reduir la deducci贸 a un percentatge 煤nic del 15%, per貌 aquesta afectar脿 els habitatges comprats a partir del 20/1/2006, ja que els comprats amb anterioritat es podran seguir aplicant les deduccions ara en vigor.

Hisenda i les deduccions per habitatge
En la campanya Renda 2005 Hisenda, en diferents prov铆ncies, va fer una campanya especial de revisi贸 de les deduccions per habitatge habitual. Per aquest motiu molts companys i com-panyes van ser cridats a aportar documentaci贸 sobre els pr茅s-tecs i el que aqu铆 expliquem. Aquestes revisions no posen en dubte els plantejaments aqu铆 exposats, sin贸 que responen a la campanya general de revisi贸 de la inversi贸 en habitatge iniciada per l聮Ag猫ncia Tribut脿ria.

 

L'ingr茅s a compte repercutit

L'ingr茅s a compte repercutit al treballador no origina un major ingr茅s salarial. L聮impr猫s de la declaraci贸, com ja 茅s habitual, recull aquest fet. D'aquesta manera, en l'apartat de retribucions en esp猫cie cal omplir la casella Valoraci贸 (a), la casella Ingressos a compte (b) i la casella Ingr a compte repercutits (c), sent els Ingressos 铆ntegres el resultat de a+b-c.
 
Les despeses dedu茂bles per salari en esp猫cie per la compra d聮habitatge habitual
En la tributaci贸 de l聮habitatge habitual, des de l聮exercici 1999, tant les amortitzacions de capital com els interessos afecten exclusivament les deduccions de la quota.

El salari en esp猫cie per pr茅stecs per a compra d聮habitatge habitual consisteix en una major imputaci贸 d'interessos, augmentant per tant la base de la deducci贸. Aix铆 per a determinar els interessos per capitals aliens invertits en l'adquisici贸 d聮habitatge, haurem de sumar la retribuci贸 en esp猫cie als interessos realment pagats pel pr茅stec, al que li sumarem l'amortitzaci贸 de capital efectuada, i totes les despeses que es derivin d聮aquest finan莽ament. Sobre el resultat obtingut aplicarem els percentatges que assenyala la llei per a determinar la deducci贸 de la quota pertinent.
Si l聮ingr茅s a compte que es deriva del salari en esp猫cie no ha estat repercutit al treballador o treballadora la Direcci贸 General de Tributs, en diverses consultes (21-6-2002, 11-4-1997 i 13-5-1992)*, ha contestat que es considera com a interessos dedu茂bles la suma de la valoraci贸 de la retribuci贸 en esp猫cie i l聮ingr茅s a compte, 茅s a dir la mateixa quantia que constitueix rendiment del treball per al perceptor.

En el cas que hi hagi m茅s d聮un titular de l聮habitatge i es facin declaracions separades, la retribuci贸 en esp猫cie, com ingr茅s salarial que 茅s, se la imputa el treballador que la percep i la deducci贸, calculada segons els criteris explicats, s聮imputa a cadascun dels titulars de l聮habitatge en funci贸 del tant per cent de propietat que tingui.

Les primes d聮assegurances a la deducci贸 per habitatge habitual
Les primes d聮assegurances de vida o d聮incendis vinculades al finan莽ament ali猫 de l聮habitatge habitual s贸n dedu茂bles en considerar-se com a una despesa derivada d聮aquest finan莽ament. (Consulta 292 de 11-5-2001)*.
Habitatges comprats amb un pr茅stec abans del 4 de maig de 1998
Les persones que van comprar el seu habitatge habitual abans del 4 de maig de 1998 i el van finan莽ar amb un pr茅stec, podran comparar l聮actual tractament fiscal de la compra d聮habitatge amb l'antic i, si l'anterior sistema els result茅s m茅s avantatj贸s, podran realitzar una deducci贸 addicional. El sistema de c脿lcul, anomenat compensaci贸 per habitatge, est脿 incorporat al programa PADRE.
Per a fer aquests c脿lculs hem d'aplicar el criteri indicat anteriorment: Als interessos realment satisfets s聮hi ha de sumar la retribuci贸 en esp猫cie que inclou el salari en esp猫cie i, si 茅s el cas, l'ingr茅s a compte si no ha estat repercutit tot incrementant, d聮aquesta manera, els rendiments del treball. En aquest cas no computen les altres despeses derivades del finan莽ament ali猫 com s贸n les primes d聮assegurances vinculades al pr茅stec.
Naturalment, i en tots els casos, 茅s necessari computar l'ingr茅s a compte en l'apartat corresponent dels Pagaments a compte i quota diferencial al final de la declaraci贸.
Habitatges comprats a partir del 20 de gener de 2006
Aquelles persones que hagin comprat l聮habitatge habitual a partir del 20/1/2006 aquest exercici han d聮aplicar l聮actual tractament fiscal, per貌 el proper any ja nom茅s es podran deduir pel que estableix la nova llei de l聮IRPF. Els que l聮hagin comprat amb anterioritat a aquesta data es podran aplicar una compensaci贸 fiscal si el sistema anterior els result茅s m茅s avantatj贸s.


Les quotes al sindicat desgraven
Cal recordar que les quotes satisfetes al sindicat es segueixen considerant com a despesa dedu茂ble dels rendiments del treball1. Perqu猫, efectivament, l'afiliaci贸 sindical, i en especial a CCOO, contribueix a millorar les condicions de treball i, tamb茅, els rendiments del treball.

Abril 2007