Archivado en Comunicats, Salari

EL SALARI EN ESPÈCIE EN LA DECLARACIÓ DE RENDA 2006 (1)


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

Com els darrers anys publiquem aquest full sobre com tractar el salari en espècie a la declaració de renda.


Els aspectes més importants a tenir en compte, per a no resultar perjudicats en la declaració que ara hem de realitzar, afecten l'ingrés a compte repercutit que no ha originat un major ingrés salarial i la consideració del salari en espècie i l'ingrés a compte en la deducció per compra de l’habitatge habitual.

Malgrat ja s’ha promulgat una nova llei de l’IRPF, la 35/2006, que introdueix canvis significatius en la deducció per compra d’habitatge habitual, aquesta no ha entrat en vigor fins l’1 de gener de 2007 per la qual cosa l’exercici 2006 que ara es liquida  es fa encara seguint la llei anterior de l’IRPF, per la qual cosa l’informació que donem en aquest full difereix molt poc de la donada els darrers anys. A títol informatiu i per a la següent declaració, el principal canvi en la deducció per inversió en habitatge habitual que fa la nova llei es reduir la deducció a un percentatge únic del 15%, però aquesta afectarà els habitatges comprats a partir del 20/1/2006, ja que els comprats amb anterioritat es podran seguir aplicant les deduccions ara en vigor.

Hisenda i les deduccions per habitatge
En la campanya Renda 2005 Hisenda, en diferents províncies, va fer una campanya especial de revisió de les deduccions per habitatge habitual. Per aquest motiu molts companys i com-panyes van ser cridats a aportar documentació sobre els prés-tecs i el que aquí expliquem. Aquestes revisions no posen en dubte els plantejaments aquí exposats, sinó que responen a la campanya general de revisió de la inversió en habitatge iniciada per l’Agència Tributària.

 

L'ingrés a compte repercutit

L'ingrés a compte repercutit al treballador no origina un major ingrés salarial. L’imprès de la declaració, com ja és habitual, recull aquest fet. D'aquesta manera, en l'apartat de retribucions en espècie cal omplir la casella Valoració (a), la casella Ingressos a compte (b) i la casella Ingr a compte repercutits (c), sent els Ingressos íntegres el resultat de a+b-c.
 
Les despeses deduïbles per salari en espècie per la compra d’habitatge habitual
En la tributació de l’habitatge habitual, des de l’exercici 1999, tant les amortitzacions de capital com els interessos afecten exclusivament les deduccions de la quota.

El salari en espècie per préstecs per a compra d’habitatge habitual consisteix en una major imputació d'interessos, augmentant per tant la base de la deducció. Així per a determinar els interessos per capitals aliens invertits en l'adquisició d’habitatge, haurem de sumar la retribució en espècie als interessos realment pagats pel préstec, al que li sumarem l'amortització de capital efectuada, i totes les despeses que es derivin d’aquest finançament. Sobre el resultat obtingut aplicarem els percentatges que assenyala la llei per a determinar la deducció de la quota pertinent.
Si l’ingrés a compte que es deriva del salari en espècie no ha estat repercutit al treballador o treballadora la Direcció General de Tributs, en diverses consultes (21-6-2002, 11-4-1997 i 13-5-1992)*, ha contestat que es considera com a interessos deduïbles la suma de la valoració de la retribució en espècie i l’ingrés a compte, és a dir la mateixa quantia que constitueix rendiment del treball per al perceptor.

En el cas que hi hagi més d’un titular de l’habitatge i es facin declaracions separades, la retribució en espècie, com ingrés salarial que és, se la imputa el treballador que la percep i la deducció, calculada segons els criteris explicats, s’imputa a cadascun dels titulars de l’habitatge en funció del tant per cent de propietat que tingui.

Les primes d’assegurances a la deducció per habitatge habitual
Les primes d’assegurances de vida o d’incendis vinculades al finançament aliè de l’habitatge habitual són deduïbles en considerar-se com a una despesa derivada d’aquest finançament. (Consulta 292 de 11-5-2001)*.
Habitatges comprats amb un préstec abans del 4 de maig de 1998
Les persones que van comprar el seu habitatge habitual abans del 4 de maig de 1998 i el van finançar amb un préstec, podran comparar l’actual tractament fiscal de la compra d’habitatge amb l'antic i, si l'anterior sistema els resultés més avantatjós, podran realitzar una deducció addicional. El sistema de càlcul, anomenat compensació per habitatge, està incorporat al programa PADRE.
Per a fer aquests càlculs hem d'aplicar el criteri indicat anteriorment: Als interessos realment satisfets s’hi ha de sumar la retribució en espècie que inclou el salari en espècie i, si és el cas, l'ingrés a compte si no ha estat repercutit tot incrementant, d’aquesta manera, els rendiments del treball. En aquest cas no computen les altres despeses derivades del finançament aliè com són les primes d’assegurances vinculades al préstec.
Naturalment, i en tots els casos, és necessari computar l'ingrés a compte en l'apartat corresponent dels Pagaments a compte i quota diferencial al final de la declaració.
Habitatges comprats a partir del 20 de gener de 2006
Aquelles persones que hagin comprat l’habitatge habitual a partir del 20/1/2006 aquest exercici han d’aplicar l’actual tractament fiscal, però el proper any ja només es podran deduir pel que estableix la nova llei de l’IRPF. Els que l’hagin comprat amb anterioritat a aquesta data es podran aplicar una compensació fiscal si el sistema anterior els resultés més avantatjós.


Les quotes al sindicat desgraven
Cal recordar que les quotes satisfetes al sindicat es segueixen considerant com a despesa deduïble dels rendiments del treball1. Perquè, efectivament, l'afiliació sindical, i en especial a CCOO, contribueix a millorar les condicions de treball i, també, els rendiments del treball.

Abril 2007

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es