Archivado en Documentacio, Ocupacio

COSES DEL CONVENI (III) Excedències (Art. 57)
pdf
print
pmail

1.¬†Exced√®ncia volunt√†ria: El personal amb m√©s d'un any de servei pot demanar l'exced√®ncia per un termini no inferior a sis mesos ni superior a cinc anys. En el termini d'un mes l'entitat resoldr√† sobre la seva concessi√≥, que haur√† d¬íefectuar-la sempre que es tracti de terminaci√≥ d'estudis, exig√®ncies familiars d'ineludible compliment i altres causes an√†logues. Es concedir√† sense dret a sou ni a cap indemnitzaci√≥ i no podr√† utilitzar- se per passar a una altra entitat d'estalvi, banca, caixes rurals o similars; si aix√≠ ho fessin perdran els seus drets de reingr√©s. En casos degudament justificats, les caixes concediran pr√≤rrogues per per√≠odes m√≠nims de sis mesos, sense que l'exced√®ncia inicial concedida i les seves possibles pr√≤rrogues sobrepassin, en conjunt, els cinc anys. Aquestes pr√≤rrogues hauran de ser sol¬ēlicitades, almenys, amb quinze dies d'antelaci√≥ a l¬íacabament del gaudi de l'exced√®ncia inicial o de les seves pr√≤rrogues. Aquest dret nom√©s podr√† ser exercitat pel mateix empleat si han transcorregut quatre anys des del final de l'anterior exced√®ncia.

2.¬†Exced√®ncia for√ßosa: Es concediran exced√®ncies for√ßoses, sense dret a sou ni a cap indemnitzaci√≥, als empleats que fossin designats o elegits per a c√†rrecs p√ļblics que impossibilitin l'assist√®ncia a la feina. La durada d'aquesta exced√®ncia ser√† l¬íexigida per l'exercici del c√†rrec que la motiva, i s¬íha de reintegrar al final de l¬íexced√®ncia al lloc que ja tenia amb anterioritat, que haur√† de sol¬ēlicitar dins el mes seg√ľent al cessament del c√†rrec p√ļblic.

3. Per atendre la cura dels fills, el personal tindrà dret a un període d'excedència no superior a tres anys, a comptar des de la data del naixement d’aquest. Els successius fills donaran dret a un nou període d'excedència que, en el seu cas, posarà fi al que s’estigués gaudint. L’excedència contemplada en el present apartat constitueix un dret individual dels treballadors, homes o dones. Malgrat això, si més d’un treballador de la mateixa Caixa generessin aquest dret pel mateix subjecte causant, l’empresari podrà limitar el seu exercici simultani per raons justificades de funcionament de l’empresa.

Els empleats excedents voluntaris hauran de sol¬ēlicitar el reingr√©s durant l'√ļltim mes del termini de durada de la seva exced√®ncia i els que no ho facin perdran tots els seus drets. L'empleat excedent conservar√† nom√©s un dret preferent al reingr√©s en la vacant de funcions iguals o semblants a les seves que hi hagi o que es produeixin en l'entitat. Quan les vacants produ√Įdes pels excedents voluntaris no s'haguessin cobert, les ocuparan tan aviat sol¬ēlicitin el seu reingr√©s; en un altre cas, hauran d'esperar que es produeixin les vacants. El temps d'exced√®ncia volunt√†ria no es computar√† a cap efecte, per√≤ s√≠ el d'exced√®ncia for√ßosa pel que fa a l'antiguitat.

     ? Suspensió amb reserva del lloc de treball:

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† o¬†En cessar les causes legals de suspensi√≥, el treballador tindr√† dret a la reincorporaci√≥ al lloc de treball reservat, en tots els sup√≤sits a qu√® es refereix el n√ļmero 1 de l'article 45 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de mar√ß, excepte en les suspensions per mutu acord de les parts i en les consignades v√†lidament en el contracte individual de treball, en les que s¬íestar√† a all√≤ pactat.

          o En el supòsit d'incapacitat temporal, cessarà el dret de reserva si el treballador és declarat en situació d'invalidesa permanent total o absoluta o gran invalidesa, d'acord amb les lleis vigents sobre Seguretat Social.

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† o¬†En els sup√≤sits de suspensi√≥ per prestaci√≥ del servei militar o substitutiu, o per l¬íexercici de c√†rrec p√ļblic representatiu, el treballador haur√† de reincorporar-se en el termini m√†xim de trenta dies naturals a partir de la cessaci√≥ en el servei, c√†rrec o funci√≥.

          o En el supòsit de part, la suspensió tindrà la durada i la distribució que estableixi la legislació vigent.


Excedències a la nova Llei d’Igualtat

Com ja sabeu, la nova Llei d¬íIgualtat aprovada recentment pel Parlament espanyol recull ¬ďaltres¬Ē exced√®ncies, algunes de les quals millores les que tenim el nostre Conveni.

En la negociació del nou Conveni CCOO vol que s’hi recullin totes les avantatges d’aquesta llei.

Veiem què diu la Llei d’Igualtat en el tema de excedències: (per tots dos, pare o mare)

     ? Excedència voluntària: El mínim per agafar una excedència voluntària deixa de ser de dos anys i passa a ser de 4 mesos.
     ? Excedència per tenir cura de fills: Fins que el fill faci tres anys, es pot agafar una excedència que es podrà gaudir de forma fraccionada, es a dir que es podran intercalar períodes d’excedència amb períodes de treball.
     ? Excedència per tenir cura de familiars: S’amplia la durada màxima d’excedència de 1 a 2 anys. El primer any d’excedència es considerarà a tots el efectes com a cotitzat.


I, tot i que no √©s tracta exactament d¬íuna exced√®ncia, la reducci√≥ de jornada per tenir cura de fills queda de la seg√ľent manera: L¬íedat dels fills que dona dret a la reducci√≥ de jornada passa dels 6 als 8 anys.

També ha canviat el temps mínim que es pot reduir que passa de ser 1/3 de la jornada a 1/8 de la jornada habitual.

Mataró, 17 d’abril de 2007