Archivado en Documentacio, Ocupacio

COSES DEL CONVENI (III) Excedències (Art. 57)


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

1. Excedència voluntària: El personal amb més d'un any de servei pot demanar l'excedència per un termini no inferior a sis mesos ni superior a cinc anys. En el termini d'un mes l'entitat resoldrà sobre la seva concessió, que haurà d’efectuar-la sempre que es tracti de terminació d'estudis, exigències familiars d'ineludible compliment i altres causes anàlogues. Es concedirà sense dret a sou ni a cap indemnització i no podrà utilitzar- se per passar a una altra entitat d'estalvi, banca, caixes rurals o similars; si així ho fessin perdran els seus drets de reingrés. En casos degudament justificats, les caixes concediran pròrrogues per períodes mínims de sis mesos, sense que l'excedència inicial concedida i les seves possibles pròrrogues sobrepassin, en conjunt, els cinc anys. Aquestes pròrrogues hauran de ser sol•licitades, almenys, amb quinze dies d'antelació a l’acabament del gaudi de l'excedència inicial o de les seves pròrrogues. Aquest dret només podrà ser exercitat pel mateix empleat si han transcorregut quatre anys des del final de l'anterior excedència.

2. Excedència forçosa: Es concediran excedències forçoses, sense dret a sou ni a cap indemnització, als empleats que fossin designats o elegits per a càrrecs públics que impossibilitin l'assistència a la feina. La durada d'aquesta excedència serà l’exigida per l'exercici del càrrec que la motiva, i s’ha de reintegrar al final de l’excedència al lloc que ja tenia amb anterioritat, que haurà de sol•licitar dins el mes següent al cessament del càrrec públic.

3. Per atendre la cura dels fills, el personal tindrà dret a un període d'excedència no superior a tres anys, a comptar des de la data del naixement d’aquest. Els successius fills donaran dret a un nou període d'excedència que, en el seu cas, posarà fi al que s’estigués gaudint. L’excedència contemplada en el present apartat constitueix un dret individual dels treballadors, homes o dones. Malgrat això, si més d’un treballador de la mateixa Caixa generessin aquest dret pel mateix subjecte causant, l’empresari podrà limitar el seu exercici simultani per raons justificades de funcionament de l’empresa.

Els empleats excedents voluntaris hauran de sol•licitar el reingrés durant l'últim mes del termini de durada de la seva excedència i els que no ho facin perdran tots els seus drets. L'empleat excedent conservarà només un dret preferent al reingrés en la vacant de funcions iguals o semblants a les seves que hi hagi o que es produeixin en l'entitat. Quan les vacants produïdes pels excedents voluntaris no s'haguessin cobert, les ocuparan tan aviat sol•licitin el seu reingrés; en un altre cas, hauran d'esperar que es produeixin les vacants. El temps d'excedència voluntària no es computarà a cap efecte, però sí el d'excedència forçosa pel que fa a l'antiguitat.

     ? Suspensió amb reserva del lloc de treball:

         o En cessar les causes legals de suspensió, el treballador tindrà dret a la reincorporació al lloc de treball reservat, en tots els supòsits a què es refereix el número 1 de l'article 45 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, excepte en les suspensions per mutu acord de les parts i en les consignades vàlidament en el contracte individual de treball, en les que s’estarà a allò pactat.

          o En el supòsit d'incapacitat temporal, cessarà el dret de reserva si el treballador és declarat en situació d'invalidesa permanent total o absoluta o gran invalidesa, d'acord amb les lleis vigents sobre Seguretat Social.

          o En els supòsits de suspensió per prestació del servei militar o substitutiu, o per l’exercici de càrrec públic representatiu, el treballador haurà de reincorporar-se en el termini màxim de trenta dies naturals a partir de la cessació en el servei, càrrec o funció.

          o En el supòsit de part, la suspensió tindrà la durada i la distribució que estableixi la legislació vigent.


Excedències a la nova Llei d’Igualtat

Com ja sabeu, la nova Llei d’Igualtat aprovada recentment pel Parlament espanyol recull “altres” excedències, algunes de les quals millores les que tenim el nostre Conveni.

En la negociació del nou Conveni CCOO vol que s’hi recullin totes les avantatges d’aquesta llei.

Veiem què diu la Llei d’Igualtat en el tema de excedències: (per tots dos, pare o mare)

     ? Excedència voluntària: El mínim per agafar una excedència voluntària deixa de ser de dos anys i passa a ser de 4 mesos.
     ? Excedència per tenir cura de fills: Fins que el fill faci tres anys, es pot agafar una excedència que es podrà gaudir de forma fraccionada, es a dir que es podran intercalar períodes d’excedència amb períodes de treball.
     ? Excedència per tenir cura de familiars: S’amplia la durada màxima d’excedència de 1 a 2 anys. El primer any d’excedència es considerarà a tots el efectes com a cotitzat.


I, tot i que no és tracta exactament d’una excedència, la reducció de jornada per tenir cura de fills queda de la següent manera: L’edat dels fills que dona dret a la reducció de jornada passa dels 6 als 8 anys.

També ha canviat el temps mínim que es pot reduir que passa de ser 1/3 de la jornada a 1/8 de la jornada habitual.

Mataró, 17 d’abril de 2007


 

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es