Archivado en Comunicats, Dones i Igualtat

comunicat

Compromesos amb la igualtat


Avui, 18 de juny, hem presentat a la Mesa del Conveni la nostra plataforma en matèria d’Igualtat d’Oportunitats i de Conciliació de la Vida Laboral, Personal i Familiar, i també hem emplaçat a la patronal ACARL que doni resposta al plantejament que, sobre totes les matèries del Conveni, hem fet CCOO, UGT i CSICA.


pdf
print
pmail

Els nostres criteris en Conciliació pretenen adequar els temps vitals a les diferents situacions personals i familiars i compaginar-les amb l'organització del treball. Aquestes són, entre d’altres, les mesures concretes que hem exposat:

Millora de la Llei d'Igualtat en matèria de permisos i reducció de jornada:

• Acumulació de l'hora de lactància en 15 dies laborables, tot contemplant la proporcionalitat per a parts múltiples.
• Possibilitar, a criteri del treballador o treballadora, de l’avenç o endarreriment de l'hora d'entrada i sortida sense necessitat de partir la jornada.
• Possibilitar l'acumulació flexible de reduccions de jornada (p.ex. tardes de dijous o dies sencers)
• Reducció de jornada, ampliació fins als 12 anys d'edat dels fills. Inclusió dels drets de les dones víctimes de violència de gènere.
• Permisos sense sou, concreció de supòsits d'acord a les noves realitats.
• Substitució dels 10 dies de permís, actualment a criteri de les empreses, per 5 dies per causes taxades i uns altres 5 dies de lliure disposició.

Excedències:

• Voluntàries: millora dels terminis mínims i dels requisits d'antiguitat.
• Per a cura de fills: reserva del lloc de treball durant tots els 3 anys.
• Solidària, per 1 any amb reserva de lloc de treball
• Manteniment condicions de l'empleat en situacions de suspensió de contracte, i l'accés a activitats formatives.

En relació a la Igualtat, les nostres propostes van encaminades a determinar el Conveni com impulsor de la Igualtat d'Oportunitats, incloent preceptes legals de la nova Llei d'Igualtat en relació a drets d'informació, no discriminació per embaràs i/o maternitat i l'adopció d'accions positives dintre dels plans d'igualtat que hauran de negociar-se en les diferents Caixes.

Així mateix, proposem la creació d'una Comissió d'Igualtat Sectorial amb la finalitat de compartir el diagnòstic, així com les mesures a implantar, en els plans d'igualtat que de manera obligada han de pactar-se a totes les caixes.

CCOO, UGT i CSICA hem realitzat un plantejament comú i global de Conveni

Per altra banda, UGT, CSICA i CCOO hem fet un plantejament conjunt sobre totes les matèries que entenem que el Conveni ha de recollir i del qual informarem en el següent comunicat. La Patronal ja no pot argüir excuses de mal pagador. Ja hi ha un plantejament comú, i han de donar rèplica en la següent reunió prevista per al dia 12 de juliol.