Archivado en Comunicats, Salari

Valor i Creixement, també per a la Plantilla


17 02 05 Els bons resultats del Banc són directament proporcionals al malestar dels treballadors. (PDF:Cat. / Cast.)


pdf
print
pmail

Valor i Creixement, també per a la Plantilla


“Banc Sabadell obté un benefici net atribuït de 326,04 milions d´euros, un 38,8% més que l´any anterior”. Per assolir aquests resultats, sens dubte, tenen una importància vital les polítiques de reducció de costos dels últims 5 anys i els ingressos per beneficis fiscals. Des de 2001 fins a 2004 l´entitat ha obtingut ingressos molt importants que han sigut generats per: Plusvàlues per fusions bancàries: Natwest, Asturias, Herrero i Atlántico, i la integració de diferents empreses del Grup. Beneficis fiscals obtinguts per la externalització dels compromisos per pensions dels empleats provinents de Natwest i Banco Herrero. Venda d´immobles.En paral·lel, les polítiques retributives s´han adreçat durant aquest període a una reducció dràstica i una contenció de la massa salarial, reportant importants estalvis i la millora del ratio d´eficiència: Desaparició de la paga extra del Consell des de 2001. Absorció de les millores voluntàries consolidades i/o substitució d´aquestes retribucions per salari variable. Eliminació de les despeses de quilometratge en tots els trasllats a menys de 25 Km, sempre promoguts per l´empresa, a causa de la mala planificació en les plantilles. Prejubilacions i proliferació de baixes incentivades en les quals es recorre a la prestació de l’atur, abaratint així el cost de sortida d´aproximadament 1.500 persones en els últims 5 anys, cosa que no ha succeït en cap entitat del sector, ja que, en la majoria, hi ha PACTES DE PREJUBILACIÓ. Increment del 100% dels volums de treball sense augment de plantilla. Per contra, no només no es crea ocupació sinó que s´ha produït una alarmant pèrdua neta de 700 llocs de treball durant l’any 2004. Tot això, evidencia que els beneficis del Grup tenen molt a veure amb el deteriorament de les condicions laborals de la plantilla. És a dir, en aquests anys, els bons resultats del Banc són directament proporcionals al malestar dels treballadors, i això, en una empresa que pretén seguir creixent econòmicament, resulta incongruent. Si la Direcció del Grup Banc Sabadell vol que siguem partícips del projecte i l’esforç que comportarà novament el ViC 07, ha d’estar disposada a compartir també els beneficis obtinguts fins ara. Dilluns, dia 21, mantindrem una trobada amb el Conseller Delegat Sr. Nin i li plantejarem: Desaparició de les amenaces d´acomiadament en les relacions laborals i un acord marc de prejubilacions, estable i públic, que impedeixi la degradació sistemàtica en les ofertes i les pressions que provoquen la sortida massiva d´empleats en unes condicions que, actualment, són les pitjors del sector. Participació en els beneficis econòmics obtinguts, mitjançant l´aprovació al març d´una paga extraordinària, en efectiu o a través d´una emissió d´accions alliberades, per a cadascun dels empleats i les empleades d´aquesta empresa, en el cas de no produir-se l’increment net i assegurat de les Pagues de Beneficis previstes en el Conveni Col·lectiu de Banca en l´any 2005. Creació d´una comissió que estudiï l´establiment de mesures que facilitin la conciliació de la vida laboral i familiar dels empleats, millorant la situació actual de pressió laboral i la conseqüent degradació en la salut de la plantilla. Establir comissions de seguiment dels acords per a assegurar el respecte i compliment dels mateixos. Esperem que la Direcció tingui en compte aquestes reclamacions justes i raonables, de no fer-ho ens semblaria una falta de respecte cap a totes les persones que formem part d´aquesta entitat i un comportament gens justificable i totalment aliè a la normalitat del sector. És perfectament demostrable tot el que aquí hem detallat i mantindrem una ferma defensa de les nostres reclamacions. Ningú dubte, ni tan sols la Direcció del Grup, que el bon resultat de l´empresa es deu a l´esforç de la seva plantilla. Tenen l´obligació de compartir els beneficis amb els accionistes, també amb les persones que han fet que aquesta empresa arribi on és i tingui els beneficis que té, i TENEN TAMBÉ L´OBLIGACIÓ D´ESTABLIR ELS MECANISMES NECESSARIS QUE AFAVOREIXIN LA RECUPERACIÓ I MILLORA DEL CLIMA LABORAL.


Sabadell, 18 de febrer de 2005