Archivado en Comunicats, Previsio Social

Les prejubilacions en el Grup Banc Sabadell


22 10 2004 La negativa sistem脿tica de l聮empresa a establir un acord col路lectiu sobre prejubilacions es deu, 貌bviament, al seu desig de poder prejubilar amb el cost m茅s baix possible. (PDF:Cat. / Cast.)


pdf
print
pmail

Les prejubilacions al Grup Banc Sabadell


Recursos humans ha aconseguit que gaireb茅 tot el personal de m茅s de 48 anys somi茂 amb la seva prejubilaci贸 La negativa sistem脿tica de l聮empresa a establir un acord col路lectiu sobre prejubilacions es deu, 貌bviament, al seu desig de poder prejubilar amb el cost m茅s baix possible. Ning煤 dubta que les pol铆tiques agressives de recursos humans han aconseguit que, actualment, gaireb茅 tota la plantilla de m茅s de 48 anys somi茂 amb la seva prejubilaci贸; aix貌 ens sembla que no diu res a favor del departament de recursos humans del banc, at猫s que l聮alta direcci贸 d聮aquesta empresa sempre ha afirmat que no li agrada prejubilar i que li agradaria que el personal exhaur铆s la seva vida laboral fins al final. La realitat 茅s ben diferent. Com a tot el sector, aqu铆 tamb茅 volen renovar la plantilla i abaratir les despeses. La difer猫ncia amb el sector 茅s en els 聯m猫todes聰: els altres bancs estableixen els acords col路lectius o publiquen les condicions i, despr茅s, no acudeixen a les arques de l聮Estat ni escatimen res als seus treballadors. Des que aquesta entitat va comen莽ar a practicar les prejubilacions hem vist acords individuals de tota mena, per貌, b脿sicament, els podem emmarcar en tres situacions gen猫riques: A) Empleat o empleada que es pot jubilar anticipadament als 60 anys i t茅 dret al complement de pensi贸, 茅s a dir, que cotitzava abans de 1967 i t茅 una antiguitat en banca anterior a mar莽 de 1980.  Si 茅s m茅s gran de 55 anys. L聮empresa li ofereix un 85% del salari net anual (SNA) congelat fins a la data de jubilaci贸, l聮import del conveni especial 聭tamb茅 congelat聮 que haur脿 d聮establir amb la Seguretat Social (SS), i una exced猫ncia pactada, obligant-lo a jubilar-se als 60 anys. Aqu铆 no es fa com a altres entitats que allarguen la data de jubilaci贸 del treballador fins al 63 anys, per tal que la seva pensi贸 de la SS sigui menys penalitzada. L聮empleat o empleada quan compleixi els 60 anys passar脿 a rebre la pensi贸 de la SS i el complement de pensi贸 del Pla de Pensions d聮Empleats del Banc Sabadell (PPEBS). No hi ha cap revisi贸 del salari de prejubilaci贸 com es fa al Banco Atl谩ntico.  Si 茅s menor de 55 anys. El percentatge que rep 茅s el 80% del SNA, tot i que, en funci贸 de l聮edat, hem vist excepcions de gent de 51 anys amb el 70%. Tamb茅 hi ha un pacte d聮exced猫ncia fins als 60 anys. Tampoc hi ha revisi贸 del salari, ni del conveni especial de la SS. Amb aquestes condicions hi poden haver situacions en qu猫 un prejubilat de 53 anys, si comptem amb una inflaci贸 d聮un 2,5% anual, quan tingui 59 anys tindr脿 el seu salari de prejubilaci贸 redu茂t en un 25%. La llei va obrir la possibilitat de la jubilaci贸 per a uns quants casos B) Empleat o empleada que no pot anticipar la jubilaci贸 als 60 anys, per貌 t茅 dret al complement de pensi贸, 茅s a dir, que no cotitzava abans de 1967, per貌 t茅 una antiguitat en banca anterior a mar莽 de 1980. Per a aquests treballadors la Llei 35/2002 va establir dues vies per accedir a la jubilaci贸 als 61 anys: 1) Estar en situaci贸 d聮atur com a m铆nim durant sis mesos i haver cotitzat 30 anys. 脡s obvi que la Llei va establir aquesta possibilitat per als treballadors que no tenen possibilitat de tornar a trobar feina (b脿sicament per la seva edat) i que s贸n acomiadats. Majorit脿riament el motiu de la seva situaci贸 es coneix amb el nom de expedients de regulaci贸 d聮ocupaci贸, situaci贸 que no es d贸na en el sector de la banca. 2) Aquesta llei tamb茅 va obrir la possibilitat de la jubilaci贸 als 61 anys si hi ha un acord col路lectiu, segons el qual l聮empresa paga el salari i la cotitzaci贸 a l聮empleat o empleada fins a l聮edat de jubilaci贸 que es digui a l聮acord, mai abans dels 61 anys. Aix貌 vol dir que l聮Estat no paga el carnet d聮atur, per貌 accepta pagar la jubilaci贸 anticipada dels treballadors i treballadores que no provenen d聮una situaci贸 real d聮atur. Un cop fet aquest aclariment, passem a exposar com actua el Banc Sabadell amb els empleats i empleades que cotitzen despr茅s de 1967 i amb una antiguitat a banca anterior a mar莽 de 1980:  Si el treballador 茅s m茅s gran de 55 anys. Li ofereix el 85% del seu SNA congelat, per貌 no hi ha pacte d聮exced猫ncia, sin贸 que obliguen el treballador a acceptar un acomiadament fraudulent, ja que, at猫s que no hi ha cap acord col路lectiu, 茅s l聮煤nica possibilitat d聮accedir a la jubilaci贸 als 61 anys. Tamb茅 incentiven el treballador a reclamar el carnet d聮atur perqu猫 deixen d聮abonar el que costa el conveni especial de la SS dels dos anys d聮atur, que suposadament li corresponen. Tamb茅 s聮ha de tenir en compte que el treballador causa baixa de l聮empresa i, per tant, tamb茅 茅s baixa del PPEBS; aleshores l聮empresa, complint la seva obligaci贸 de pagament de complement del PPEBS, ofereix un quantitat total per la prejubilaci贸 que inclou un import que, suposadament, 茅s el que l聮empleat hauria de tenir en el PPEBS si es jubil茅s als 62 anys (aquesta quantitat 茅s menor a la que correspon als 61 anys, edat en qu猫 es jubila realment). Aquesta quantitat que el banc ofereix nom茅s la pot corroborar un actuari, aix铆 doncs, el treballador no pot saber, excepte si paga un actuari, si la quantitat, suposada pel banc, 茅s realment correcta.  Si el treballador 茅s menor de 55 anys. T茅 les mateixes condicions que en l聮anterior cas, per貌 l聮import anual de la prejubilaci贸 茅s del 80 % i, per tant, la quantitat total que li ofereix recursos humans 茅s inferior perqu猫 tots els c脿lculs es fan amb imports congelats fins a la jubilaci贸. En tots dos casos, el Banc Sabadell paga una quantitat i 茅s el treballador qui ha d聮assumir totes les obligacions fiscals i planificar les despeses dels seus anys de prejubilaci贸 fins que pugui accedir a la jubilaci贸. Insistim, sempre als 61 anys, ni un dia m茅s. C) Empleat o empleada que no es pot jubilar anticipadament als 60 anys ni t茅 dret al complement de pensi贸, 茅s a dir, que no cotitzava abans de 1967 i t茅 una antiguitat en banca posterior a mar莽 de 1980.  Recursos humans actua igual que en les situacions exposades anteriorment, per貌 s聮hi afegeix que descompta de l聮import que d贸na a l聮afectat amb l聮acomiadament fraudulent els dos anys de carnet d聮atur i el cost de la cotitzaci贸 d聮aquests dos anys. A m茅s a m茅s, 茅s clar que el banc no abona res en concepte de complement de pensi贸. Per tant, aquests empleats nom茅s sota pressi贸 accepten marxar del banc, ja que la seva pensi贸 de la SS als 61 anys restar脿 disminu茂da en un 30%, a m茅s de no tenir dret al complement de pensi贸. I, evidentment, que el c脿lcul del suposat cost anual de la prejubilaci贸 茅s un percentatge del salari i la cotitzaci贸 congelat fins a la jubilaci贸. Hem d聮aclarir que no tenim la certesa que es compleixin sempre les condicions exposades perqu猫, segons la situaci贸 personal i laboral, l聮empleat o empleada estar脿 m茅s o menys disposada a anar-se聮n en les condicions que li ofereixen i/o imposin. A tot el que s聮ha dit hem d聮afegir que l聮empresa tamb茅 descompta un 10% del complement de pensi贸 a totes les persones prejubilades que quan assoleixen l聮edat de jubilaci贸 (qualsevol quina sigui) no compten amb els 40 anys d聮antiguitat a l聮empresa. Les prejubilacions al Banc Sabadell s贸n m茅s barates que a la resta del sector Per tal de confirmar que les prejubilacions al Sabadell s贸n for莽a m茅s barates que a les de la resta del sector, nom茅s cal veure que el Banc Sabadell mateix, respectant les condicions dels companys de l聮Atl谩ntico, que 茅s la seva obligaci贸, els prejubilen amb for莽a millors condicions i sense rec贸rrer a les rebaixes i el regateig. Tamb茅 us suggerim que entreu al nostre web http://bs.comfia.net, apartat d聮acords i comprovareu les condicions que s聮apliquen a algunes entitats financeres. El banc ofereix l聮acomiadament improcedent 聯incentivat聰 Resta una 煤ltima situaci贸: les anomenades baixes incentivades. A altres empreses consisteix a oferir unes condicions m茅s o menys atractives al conjunt de la plantilla, amb la finalitat de reduir excedents de personal. Al Banc Sabadell es practica 聯l聮acomiadament incentivat聰. Malauradament, en aquest Estat, l聮acomiadament, tot i que no 茅s gratu茂t, s铆 que 茅s lliure: nom茅s cal pagar 45 dies per any treballat amb un m脿xim de 42 mensualitats, que 茅s el que correspon per un acomiadament improcedent. Estem decidits a for莽ar l聮empresa a establir un acord col路lectiu que reguli la sortida dels treballadors, tal com s聮est脿 fent de manera habitual en el sector. Per assolir-ho, recorrerem a totes les accions p煤bliques que calguin, per貌 tamb茅 ens caldr脿 la vostra col路laboraci贸, no acceptant el mercadeig de la negociaci贸 individual i, si la vostra negativa provoca pressions, comunicant-ho als representants dels treballadors. Entre tots hem d聮exigir que el creixement d聮aquest Grup i el seu apropament gradual als 聯grans聰 impliquin actuacions socialment responsables i compromisos col路lectius i p煤blics amb els seus treballadors.


Sabadell, octubre de 2004