Archivado en Comunicats, Salari

Desregularització d’horaris – Banca d’empreses

01 03 2004 El banc proposa un horari fora del conveni de banca. (PDF:Cat. / Cast.)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail


Desregularització d’horaris – Banca d’empreses

El banc proposa un horari fora del conveni de banca L’octubre de 2003 es va obrir a Madrid una oficina d’empreses amb un horari especial no inclòs en el nostre conveni col·lectiu, que es va comunicar per escrit als clients i verbalment als empleats afectats. L’horari és de 8.00 a 17.00 de dilluns a dijous tots els mesos de l’any, amb una hora per dinar, i cada divendres de 8.00 a 15.00; excepte el mes d’agost, que es treballa de 8.00 a 15.00 de dilluns a divendres. Aquest horari supera el còmput anual d’hores marcades en conveni, per això la direcció del banc va decidir fer una clàusula addicional al contracte de treball que detalla un horari que millora el que diu el conveni: els mesos que es treballarà de 8.00 a 15.00 de dilluns a divendres són els que hi ha entre l’1 de maig i el 31 d’octubre. Amb tot, el compromís verbal dels empleats afectats és que prolongaran la jornada segons l’horari especificat en el paràgraf primer: treballar fins a les 5 de la tarda tot l’any, excepte el mes d’agost. El banc, en lloc de pagar les hores extres, ofereix una minsa gratificació especial Com a compensació per aquesta extensió de jornada s’abona en la nòmina 270 euros en concepte de gratificació per horari especial, només durant els 5 mesos de prolongació de jornada i descomptant proporcionalment els dies no treballats. CCOO vam denunciar els fets davant la Inspecció de Treball perquè es tracta d’hores extres que haurien de ser cotitzades i pagades. Per exemple, per a un nivell 9 comportaria un import mensual de 470 euros de mitjana. La decisió de la Inspecció de Treball diu: La Inspecció de Treball dictamina que es tracta d’hores extres i que el banc les ha de pagar als seus treballadors La decisió de la Inspecció de Treball diu: Como quiera que el importe abonado lo es en concepto de prolongación de su jornada que finalizaría a las 15 horas, procede cotizarse como hora extraordinaria y no englobarse en Contingencias Comunes,.... Sobre si el importe recibido es correcto, los interesados deberán, si lo consideran oportuno reclamar en la Jurisdicción Social las diferencias que estimen pertinentes. La inspecció determina que l’extensió de jornada que fan els empleats per complir amb el compromís adquirit verbalment són hores extres que no són degudament pagades ni cotitzades, però, segons marca la llei, la reclamació de la quantitat queda a iniciativa de cada empleat. Al banc, li motiva la desregularització dels horaris Arran de la implantació successiva d’aquest model de banca d’empreses a tot el territori nacional, l’horari es fa extensiu a un nombre cada vegada més gran de companys. Aquestes condicions, negociades individualment amb cada empleat, fora del conveni col·lectiu i sense les consultes preceptives prèvies amb els representants sindicals, comporten un pas més a la desregularització de les nostres condicions laborals i s’emmarca en allò que és habitual en l’actual política de recursos humans del banc. El treballador queda obligat legalment al pacte, però no a estendre la seva jornada laboral Recordem a tot el personal afectat que aquestes modificacions no poden ser imposades i que la seva acceptació és totalment voluntària. D’altra banda, la signatura de la clàusula que el banc ofereix, quan el text coincideixi amb el que abans s’ha citat (millora l’horari partit i el nombre d’hores de jornada anual de conveni), compromet legalment al que es pacta i no obliga en absolut a estendre la jornada. De totes maneres, us recordem el perill que impliquen els acords privats i verbals amb una empresa que contínuament retalla els nostres drets i incompleix els seus compromisos. La millor solució seria crear més ocupació, en lloc de fer frau amb les hores extres Com a sindicat creiem que la millor solució per cobrir aquests horaris especials és la creació de llocs de treball nous i que la pitjor és la que s’ha adoptat: frau amb les hores extres, cotitzades malament i pagades encara pitjor. Conseqüentment, la nostra intenció és seguir denunciant davant la Inspecció de Treball la pràctica d’aquests horaris decidits unilateralment per l’empresa. Seguirem informant sobre aquesta qüestió.

 


Madrid, març de 2004

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es