Archivado en Comunicats

Permís individual de formació

28 08 03 Amb data 8 d´agost es va publicar al BOE el termini de presentació dels permisos individuals de formació per a les accions formatives del curs acadèmic 2002-03. Podeu trobar més informació a www.forcem.es. (PDF:Cat. / Cast.)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail


PERMISOS INDIVIDUALS DE FORMACIÓ


Amb data 8 d’agost es va publicar en el BOE el termini de presentació dels permisos individuals de formació per a les accions formatives del curs acadèmic 2002-03. Aquest any el termini serà entre el 16 de setembre i el 15 d’octubre de 2003. Aquests permisos, emmarcats dins del III Acord Nacional de Formació Contínua, són per millorar la capacitat professional i/o personal dels treballadors i les treballadores, evitar el seu estancament, facilitar la seva adaptació als canvis i disminuir les conseqüències dels processos de reestructuració. Tot seguit us detallem les característiques principals.  Els estudis han d’estar reconeguts per una titulació oficial, és a dir emesa per qualsevol Administració Pública. També es consideren accions formatives finançables els cursos universitaris de postgrau que tinguin consideració de Títols Universitaris Propis i el temps emprat en la recollida de dades per a tesis doctorals.  Amb aquests ajuts podràs recuperar el temps que has dedicat als teus estudis, fins a 200 hores de la teva jornada laboral, sense perdre en les teves retribucions. Per la seva banda, l’empresa percebrà la quantitat corresponent al salari i les cotitzacions socials per les hores que destinis a la formació.  Per sol·licitar el teu Permís Individual de Formació retribuït hauràs d’haver prestat almenys un any de servei en l’empresa quan s’iniciï el permís.  Els models normalitzats de sol·licitud els podràs demanar a les seus de la Fundació Tripartita o a nosaltres com a organització sindical signant de l’Acord.  Hauràs de presentar per escrit a la Direcció de l´empresa la sol·licitud corresponent del permís i fer-hi constar els estudis que has fet, el lloc d’impartició, la durada del permís i el calendari d´execució.  Una vegada obtinguda l’autorització i emplenat l’imprès de sol·licitud, hauràs de remetre’l per correu certificat a la Fundació Tripartita per a la Formació. Des de CCOO us volem animar a tots els qui reuniu les condicions necessàries a demanar aquest dret que pretén minvar les dificultats de compaginar treball i estudis. Per a qualsevol aclariment podeu posar-vos en contacte amb els delegats de CCOO.


Sabadell, 28 d‘agost de 2003

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es