Archivado en Comunicats

Permís individual de formació


28 08 03 Amb data 8 d´agost es va publicar al BOE el termini de presentació dels permisos individuals de formació per a les accions formatives del curs acadèmic 2002-03. Podeu trobar més informació a www.forcem.es. (PDF:Cat. / Cast.)


pdf
print
pmail


PERMISOS INDIVIDUALS DE FORMACIÓ


Amb data 8 d’agost es va publicar en el BOE el termini de presentació dels permisos individuals de formació per a les accions formatives del curs acadèmic 2002-03. Aquest any el termini serà entre el 16 de setembre i el 15 d’octubre de 2003. Aquests permisos, emmarcats dins del III Acord Nacional de Formació Contínua, són per millorar la capacitat professional i/o personal dels treballadors i les treballadores, evitar el seu estancament, facilitar la seva adaptació als canvis i disminuir les conseqüències dels processos de reestructuració. Tot seguit us detallem les característiques principals.  Els estudis han d’estar reconeguts per una titulació oficial, és a dir emesa per qualsevol Administració Pública. També es consideren accions formatives finançables els cursos universitaris de postgrau que tinguin consideració de Títols Universitaris Propis i el temps emprat en la recollida de dades per a tesis doctorals.  Amb aquests ajuts podràs recuperar el temps que has dedicat als teus estudis, fins a 200 hores de la teva jornada laboral, sense perdre en les teves retribucions. Per la seva banda, l’empresa percebrà la quantitat corresponent al salari i les cotitzacions socials per les hores que destinis a la formació.  Per sol·licitar el teu Permís Individual de Formació retribuït hauràs d’haver prestat almenys un any de servei en l’empresa quan s’iniciï el permís.  Els models normalitzats de sol·licitud els podràs demanar a les seus de la Fundació Tripartita o a nosaltres com a organització sindical signant de l’Acord.  Hauràs de presentar per escrit a la Direcció de l´empresa la sol·licitud corresponent del permís i fer-hi constar els estudis que has fet, el lloc d’impartició, la durada del permís i el calendari d´execució.  Una vegada obtinguda l’autorització i emplenat l’imprès de sol·licitud, hauràs de remetre’l per correu certificat a la Fundació Tripartita per a la Formació. Des de CCOO us volem animar a tots els qui reuniu les condicions necessàries a demanar aquest dret que pretén minvar les dificultats de compaginar treball i estudis. Per a qualsevol aclariment podeu posar-vos en contacte amb els delegats de CCOO.


Sabadell, 28 d‘agost de 2003