Archivado en Comunicats, Salari

Propostes per a la negociaci贸 - Conveni 2003


13 02 2003 Millorar el poder adquisitiu, professionalitat davant disponibilitat, igualtat d聮oportunitats, salut laboral, noves tecnologies, combatre la precarietat en l聮ocupaci贸, el nou dret a la jubilaci贸 anticipada, 35 hores i dissabtes lliures, complement de pensions, formaci贸, condicions socials i rebuig a la discriminaci贸 s贸n temes que Comfia - CC.OO. plantejar脿 en la mesa de negociaci贸. (PDF:Cat. / Cast.)


pdf
print
pmail


Propostes per a la negociaci贸 聳 Conveni 2003


Els drets regulats a trav茅s de la negociaci贸 col路lectiva s贸n la nostra millor garantia, davant les pressions a qu猫 ens veiem sotmesos dia a dia, per l麓amena莽a de perdre condicions de treball concedides unilateralment per les empreses o negociades de forma individual. El Conveni Col路lectiu 茅s la base de totes les millores posteriors. En els propers dies s麓iniciar脿 la negociaci贸 del XIX Conveni Col路lectiu de Banca, on COMFIA-CCOO, dins el marc de l聮 Acord Interconfederal per a la Negociaci贸 Col路lectiva 2003 (ANC 2003), subscrit per CCOO, UGT, CEOE i CEPYME, proposar脿 un Conveni per dos anys, amb els seg眉ents continguts: Millora del poder adquisitiu dels nostres salaris. La nostra principal prioritat. Plantejarem un increment salarial de les retribucions del Conveni en un 3 %, amb cl脿usula de garantia del IPC, augmentar l麓actual mitja paga de productivitat de setembre a paga i mitja, aix铆 com el canvi del sistema de participaci贸 en beneficis. Tamb茅 proposarem l麓assimilaci贸 salarial al nivell VIII, als 24 anys de servei a l麓empresa, incl貌s el Grup de Serveis Generals; augmentar l麓ajuda aliment脿ria a 10 euros; la supressi贸 del nivell retributiu XII (personal de neteja) i la seva assimilaci贸 salarial a nivell XI, aix铆 com adequar l麓import de les dietes al cost real. Carrera Professional. Defensem la professionalitat front la disponi-bilitat. S贸n necess脿ries una carrera professional i unes retribucions complementaries objectives i transpa-rents que, tal com s聮estableix a l聮ANC 2003, han de negociar-se a l麓脿mbit de l麓empresa, fixant percentatges de retribuci贸 variable sobre retribucions totals. Part d麓aquestes retribucions han de consolidar-se, amb major nivell de Conveni, cada cert temps. Cal definir les funcions i perfils professionals de cada lloc de treball i els criteris d麓acc茅s, aix铆 com fixar nous nivells per a algunes funcions: Nivell 5 per a directors de sucursal o equivalents en serveis centrals, Nivell 6 per a interventors o semblants, Nivell 7 per a la resta d麓apoderats i Nivell 8 per a funcions comercials, aix铆 com ampliar l聮ascens per capacitaci贸 al nivell 7 del Grup de T猫cnics. Ciberdrets. Les noves tecnologies al servei de tots. 脡s necess脿ria una regulaci贸 que permeti l麓acc茅s dels treballadors a Internet i correu electr貌nic, garanteixi la privacitat de les comunicacions particulars i reguli l麓煤s personal i professional amb seguretat per a ambdues parts. Ocupaci贸. Combatre la precarietat. A m茅s a m茅s de regular millor l麓ingr茅s de nous treballadors, cal adequar cada contracte de treball a la causa que realment l麓origina. Fer excepcional la contractaci贸 temporal, transformant en fixos els actuals contractes temporals i reduint el temps de durada d麓aquests contractes a 1 any. Limitar la participaci贸 de les ETT, les subcontractes i l麓externalitzaci贸 de serveis bancaris a altres empreses. El nou dret a la jubilaci贸 anticipada. Propiciar el desenvolupament de l麓acord firmat per CCOO amb el Govern que permet, a trav茅s d麓acords col路lectius a les empreses, jubilar-se a partir dels 61 anys, encara que no s麓hagi cotitzat a la Seguretat Social abans del 1-1-1.967. 35 hores i dissabtes lliures. Demanarem la lliuran莽a de tots els dissabtes de l麓any; la jornada de 35 hores de treball setmanals, amb una jornada m脿xima anual de 1.600 hores; el c貌mput de les vacances en dies laborables i f贸rmules rotatives per als quadres de vacances. Complements de pensions. S麓ha d麓establir en el Conveni el dret a complement de jubilaci贸 per els treballadors ingressats amb posterioritat al 8-3-80, que no hagin recuperat aquest dret en el proc茅s d麓externalitzaci贸, fixant una aportaci贸 m铆nima anual de 800 euros revalorables, tant per als bancs amb fons intern com per als que tinguin pla de pensions. Tamb茅 茅s necessari modificar els actuals complements de vidu茂tat i orfandat, desvinculant-los de la Seguretat Social, fixant un 25 % sobre el salari del treballador per a vidu茂tat, un 10 % per a orfandat i un 15 % per a orfandat total, aix铆 com incorporar aquest dret en el cas de mort en situaci贸 d麓incapacitat del treballador. Reivindiquem la igualtat d麓oportunitats. El nostre objectiu 茅s aconseguir la igualtat real entre dones i homes a les empreses, amb les seg眉ents propostes:  Implantar la nova Directiva Europea 76/207/CEE sobre igualtat de tracte entre homes i dones en l麓acc茅s a l麓ocupaci贸, la formaci贸, la promoci贸 i les condicions de treball.  Inclusi贸 i desenvolupament en el Conveni de la Llei de Conciliaci贸 de la vida familiar i laboral.  Millores en el tractament i ampliaci贸 dels permisos retribu茂ts, reducci贸 de jornada i exced猫ncies per responsabilitats familiars.  Mesures d麓acci贸 positiva en els sistemes de promoci贸 per a fomentar l麓acc茅s de dones als llocs on estiguin subrepresentades.  Protocol d麓actuaci贸 per a fer front a l麓assetjament sexual.  Creaci贸 de la Comissi贸 d聮Igualtat d麓Oportunitats i nomenament de la figura de la Defensora de la Igualtat.  Equiparaci贸 en tots els drets de Conveni a les parelles de fet amb els matrimonis. Reduir els riscos, millorar la salut. Creaci贸 d麓una Comissi贸 entre l麓AEB i els sindicats on es negoci铆 l麓avaluaci贸 de riscos laborals, inclosos els psicosocials i els atracaments; els criteris de vigil脿ncia de la salut, amb reconeixements m猫dics espec铆fics; un codi per a la prevenci贸 de l麓assetjament moral (mobbing), aix铆 com qualsevol altre tema de risc per a la salut. Formaci贸. Articular criteris que afavoreixin la participaci贸 i millora dels treballadors en els plans de formaci贸, com a element estrat猫gic de cara a la seva qualificaci贸 profes-sional, establint elements de motivaci贸, reconeixement i participaci贸. Rebutgem la discriminaci贸 sindical. 脡s necessari evitar que els representants dels treballadors quedin exclosos dels sistemes de retribuci贸 complement脿ria i de la promoci贸 en les seves empreses, garantint tamb茅 la formaci贸 i el reciclatge al concloure el seu mandat. Les condicions socials tamb茅 ens preocupen.  Fixar el tipus d聮inter猫s dels cr猫dits d聮habitatge en el 70 % de l麓Euribor, ampliant l麓import m脿xim del cr猫dit habitatge a 60.000 euros i la dotaci贸 anual per empleat a 600 euros.  Aclarir que les despeses de transport, en el radi de 25 km., s贸n a c脿rrec de les empreses.  Regular la possibilitat de permisos no retribu茂ts per assumptes propis, estudis, etc.  Suprimir l麓Art. 41 (Absentisme), que ha quedat totalment obsolet. El Conveni Col路lectiu estableix les nostres condicions de treball, els drets i obligacions laborals que ens afecten dia a dia. La seva millora i regulaci贸 de forma negociada 茅s objectiu prioritari de COMFIA 聳 CCOO i requereix la participaci贸 activa de tots els treballadors i treballadores. La negociaci贸 col路lectiva, 茅s la millor defensa de els nostres interessos


Febrer 2003