Archivado en Comunicats, Dones i Igualtat

Deducció per maternitat

15 01 03 Les dones tenen dret a una deducció de fins a 1.200 euros/any per fill menor de 3 anys. (PDF:Cat. / Cast.)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail


INFORMACIÓ DE LA SECRETARIA DE LA DONA DEDUCCIÓ PER MATERNITAT

Les dones amb fills menors de 3 anys, sempre que cada fill no obtingui rendes anuals superiors a 8.000 euros (sense comptar les rendes exemptes) tenen dret a la deducció per maternitat. En el cas dels fills adoptats o acollits, la deducció es podrà aplicar durant els tres anys posteriors a la data de la inscripció de l´adopció o de l’acolliment al Registre Civil. Quan no sigui necessària la inscripció, la deducció es podrà practicar a partir de la data de la resolució judicial o administrativa que la declari. En cas de mort de la mare o quan ostenti la guarda i custòdia de forma exclusiva, el pare tindrà dret a la deducció pendent. La deducció serà de fins a 1.200 euros/any per fill menor de 3 anys; es calcula proporcional-ment al nombre de mesos en què concorren els requisits anteriors, inclòs el mes del naixement i no computant el del compliment dels 3 anys.

Hi ha dos sistemes alternatius per a beneficiar-se de la deducció:

a) Incloure la deducció a la declaració anual de l’IRPF o, per a les mares no obligades a declarar, en la corresponent sol·licitud de declaració ràpida. S´aplicarà per primera vegada en la declaració de renda o sol·licitud de devolució de 2003, que es presentarà el 2004. b) De forma anticipada. Aquest sistema permet el cobrament, cada mes en què es compleixin els requisits, de 100 euros per fill, a través de transferència bancària. Es començarà a cobrar a partir del 15 de febrer. A aquesta modalitat només podran accedir les dones donades d´alta a la Seguretat Social almenys 15 dies al mes a temps complet, i per als contractes a temps parcial, serà necessari haver cotitzat tot el mes, almenys el 50% de la jornada ordinària. Qui desitgi acollir-se a aquest sistema de pagament anticipat ho ha de sol·licitar presentant el model 140, a les oficines de l’Agència Tributària, per correu, a través d´internet o telefonant al Centre d´Atenció Telefónica de Gestió Tributària 901 200 345. El model 140 el pots sol·licitar a la Secció Sindical de CCOO de la teva empresa, a COMFIA Catalunya, a totes les oficines de l´Agència Tributària, als Registres Civils o bé a www.agenciatributaria.es Qualsevol modificació a les dades comuni-cades ha de ser declarada presentant el model 140 o telefonant al 901 200 345 en el termini de 15 dies des que es produeixi (cessament de convivència amb un fill, baixa en el règim de la Seguretat Social, etcètera).

 


15 de Gener 2003

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es