Archivado en Comunicats

comunicat

Eleccions Municipals: permís de 5 hores


Donada la possibilitat que alguna persona de la plantilla hagi de formar part d'alguna mesa electoral a les eleccions del proper diumenge, volem informar-vos del permís de cinc hores (les cinc primeres del dia següent, dilluns) que recull l'Ordre TRE/92/2007, de 16 d'abril d'enguany, del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.


pdf
print
pmail

Concretament, els articles que ens poden afectar són:

Article 4
4.1
Als treballadors que el dia 27 de maig de 2007 no gaudeixin del descans setmanal que preveu l'article 37.1 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, i que acreditin la condició de membres de mesa electoral o d'interventors, cal que se'ls concedeixi el permís corresponent a la jornada completa del dia esmentat i, a més, un permís corresponent a les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior.

4.2 Aquests permisos, de caràcter no recuperable, han de ser retribuïts per l'empresa un cop justificada l'actuació com a membre de mesa o interventor.

Article 5
El permís de les cinc primeres hores que estableix l'article anterior es fa extensiu a tots els treballadors i treballadores que gaudeixin del descans setmanal el dia de la votació i que acreditin la seva condició de membre de la mesa o interventor, en les mateixes condicions que estableix l'article esmentat.

25 de maig del 2007 - Com.33/07