Archivado en Comunicats, Dones i Igualtat, beneficis socials

LLEI d’IGUALTAT entre HOMES i DONES

comunicat

La Llei per a la Igualtat d’oportunitats entre homes i dones va ser PUBLICADA al B.O.E. el divendres 23 de març. Per tant la seva efectivitat és plena des de l’endemà, 24 de març. Recordem els punts més interessants...


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

Flexibilitat horària
(Art. 34.8 ET) Dret a adaptar la durada i la distribució de la jornada de treball per compatibilitzar vida familiar i laboral.

Lactància
(Art. 37.4) Durada del permís, incrementat en casos de part múltiple. Acumulació de l'hora de lactància per jornades completes.

Reducció de jornada
(Art. 37.5) Ampliació de l'edat del menor a 8 anys
Jornada mínima a realitzar a 1/8

Vacances
(Art. 38.3) Sense pèrdua de vacances quan coincideixin amb la suspensió per maternitat, encara que hagi acabat l'any natural al qual corresponen.

Excedències
(Art. 46.2) Antiguitat mínima per excedència voluntària d’un any.
Temps mínim quatre mesos, i no superior a cinc anys

Excedència per cura de familiars i fills
(Art. 46.3) Possibilitat de gaudir-la de manera fraccionada.
Fins a dos anys per a cura de familiars, fins a 2n grau de consanguinitat o afinitat.

Permís de maternitat. (Suspensió del contracte per maternitat)
(Art. 48.4 i 5) Suspensió per al pare en cas de defunció de la mare. No reducció del període (16 setmanes) en cas de defunció del fill. Ampliació del període per a casos de nounats que requereixin hospitalització.

Permís de paternitat (Suspensió del contracte per paternitat)
(Art. 48 bis) 13 dies en els supòsits de naixement, adopció o acolliment, ampliables en dos dies més per cada fill a partir del segon.

Plans d’igualtat
(Art. 85.1 i 2) Deure de negociar mesures adreçades a promoure la igualtat d’oportunitats a les empreses.
Deure de negociar plans d’igualtat en empreses de més de 250 treballadors.

 

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es