Archivado en Comunicats

Plataforma del Conveni Col·lectiu d'Entitats Financeres 2007

Reunió Conveni Col·lectiu d'Entitats Financeres 2007. En aquesta reunió els sindicats hem presentat la Plataforma principal davant la Patronal, per al nou conveni col·lectiu.


pdf print pmail


- Conveni per a dos anys 2007/2008

- Increment Salarial: IPC real +1 punt amb Clàusula de Revisió Salarial per a cada any. Augment inicial d'inflació prevista + 1 punt.

- Reducció de la Jornada en 8 hores fins a les 1710 en la vigència del conveni, verificant-se la reducció com millora en el gaudi de reduccions horàries lligades a la setmana de festes locals o regionals, sempre que aquest ja implementat en acord d'empresa, o en defecte d'això un dia més de vacances.

- Classificació .Modif. art.11 perquè els 6 anys de de termini de promoció al nivell superior sigui en 5 anys.

- Assimilació salarial al Grup IIC del personal pertanyent al Grup IIIA, que dugui 20 anys en aquesta última categoria.

- Plus d'Apoderament (Art 9.2).Eliminar la consideració de la categoria com límit, de tal manera que es pagui sempre, mentre s'exerceixi l'apoderament, el nivell immediatament superior inclusivament quan suposi que sigui el C del Grup immediatament superior.

- Establiment d'una ajuda de menjar de 7 Euros en les empreses que realitzen jornada partida i en els supòsits en els quals, segons el text de l'actual conveni, no es paguen dietes.

- Ajuda de Guarderia (60 Euros mes) fins als 3 anys (Proposta de Text)

- Contractació: Nou article: Límits Temporals per a la successió de contractes de durada determinada (Proposta de Text)

- Afegir en els permisos sense sou (Art. 20) els següents supòsits que permetin sol·licitar anualment un permís amb una durada de fins a un mes, per als treballadors que duguin un temps superior a un any de servei en l'empresa:

- La cura d'un fill menor de 8 anys o d'un ascendent, que convisqui amb el treballador, no ocupi cap activitat retribuïda i sofreixi d'un grau sever de dependència, en el cas que aquests fills o ascendents iniciïn una malaltia aguda greu o requereixin hospitalització.

- Sotmetre's a tècnica de reproducció assistida.

- El trasllat a l'estranger per a realitzar els tràmits d'una adopció internacional.

- Regulació de les reduccions de jornada per cura de menors o discapacitats amb reducció del salari. Incloure els supòsits de naixements prematurs o hospitalització post-naixement ( Proposta de Text)

- Permís de Maternitat de 15 dies

- Nou Article amb el redactat dels permisos retribuïts per a poder incloure les següents millores: (Proposta de Text)

- Que el permís de 15 dies naturals en cas de matrimoni, es pugui acumular al període de vacances.

- Que el permís de dos dies naturals en casos de naixença de fills, s'estengui als casos d'adopció, amb acolliment familiar o preadoptívo. Permís de 28 dies naturals en cas de part Múltiple i dret a gaudi per part del pare, i extensió del permís en casos d'adopció o acolliment.

- Que en el permís de dos dies de malaltia o hospitalització, es consideri malaltia greu aquella que exigeixi intervenció quirúrgica incloent la cirurgia ambulatoria amb anestèsia general.

- Que els treballadors amb fills discapacitats tinguin dret a un permís retribuït per a assistir a reunions de coordinació ordinària amb finalitats psicopedagògiques amb el centre d'educació especial o d'atenció precoç, on rebi tractament el fill o filla, o bé per a acompanyar-lo si ha de rebre suport addicional en l'àmbit sanitari que hagi d'efectuar-se dintre de la seva jornada laboral.

- Regular addicionalment, la possibilitat d'acollir-se a excedències forçoses per a atendre a cura de menors discapacitats, adopcions internacionals de llarga durada o situacions familiars de dependència. Període màxim d'excedència dos anys ( Proposta de Text)

- Assegurança de Vida: Fixar el capital de la garantia per Incapacitat professional total i permanent absoluta en 14.000- Euros.

- Creixement del segur de vida al mateix ritme que les taules del conveni.

- Manteniment de les condicions dels Préstecs concedits als empleats en excedència fins a la seva reincorporació. Incloure supòsits de reducció de jornada mantenint les condicions del préstec com si treballés a jornada completa.

- Salut Laboral: Nou article que reguli la Protecció a la Maternitat ( Proposta de Text) - Salut Laboral: Inclusió de Protocol de Pantalla de Visualització de Dades.

- Nou Article: Dret laborals de les treballadores víctimes de la violència de gènere. (Proposta de Text).

- Nou Article: Assetjament Sexual. ( Proposta de Text).

- Inclusió en les competències de la Paritària, la facultat d'adequar el text articulat del conveni, a les disposicions de la futura llei d'igualtat, i aquelles altres disposicions en matèria de conciliació que poguessin dictar-se durant la seva vigència.

- Inclusió en els Tribunals de mediació de la CCAA en conflictes d'àmbit regional


Aquesta plataforma va ser presentada pels Sindicats a la Patronal amb data 21/11/06, van prendre nota d'ella, ens van emplaçar per a una pròxima reunió el 19/12/06, no ens van indicar que ells també ens anaven a proposar alguna sorpresa. 2ª REUNION AMB DATA 19/12/06 Ens reunim per a continuar amb les negociacions i la Patronal ens va contestar a part del proposat pels Sindicats, referent a la part econòmica.

- Ens concedirien l'IPC real, sense cap % addicional, per a Sou, Plus de Transport, Kilometratge, dietes etc.

- Els triennis com sempre congelats.

- L'única cosa que van indicar és que van a estudiar l'ajuda de Guarderia. Quant a l'assumpte d'escurçar les distància quant al canvi de categories en el Grup III, ens van indicar que No Quant al canvi que se sol·licito d'apoderament, també ens van indicar que NO I quant a la proposta d'Assimilació Salarial quan un empleat dugui més de 20 anys en l'anterior categoria, ens van dir que NO De la resta del proposat ho tractarem en pròximes reunions

- Estudiessin el tema relacionat amb l'Ajuda de Guarderia. Ens van presentar la sorpresa que ens van indicar en la primera reunió, que a ells més els interessa parlar de: Període de Prova, Trasllats i Contractes Eventuals. Sobre les 15 hores es va aixecar la taula, amb la finalitat de seguir les negociacions el dia 23/1/07.Per tot l'anteriorment indicat, crec que hem de reflexionar sobre la Negociació Col·lectiva i sobre els obstacles i dificultats creixents que la representació dels treballadors troba a l'hora d'arribar a un acord amb la Patronal, i que aquest any es presenta difícil i dura. I com tots sabem els Representants dels Treballadors tenim l'obligació de seguir barallant pel conveni, PERÒ NO UN CONVENI QUALSEVOL. Desembre 2006.Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es