Archivado en Comunicats, Salut Laboral

Per un ambient laboral sa


COMFIA-CCOO treballem per aconseguir unes condicions de treball que ens protegeixin suficientment davant els riscos laborals presents en els llocs de treball.


pdf
print
pmail
Aquests riscos s贸n, sovint, invisibles i nom茅s es perceben quan ja hi ha un dany (per exemple, les depressions no sagnen). Les enquestes oficials demostren que hi ha seriosos problemes de salut, per貌 se segueixen tractant pel Sistema P煤blic de Salut com malalties comunes. El repte: el seu tractament a trav茅s dels Serveis de Prevenci贸 i les M煤tues d'Accidents de Treball.

Els riscos que en el nostre Sector ens produeixen danys

Hem defensat davant les empreses en tots els 脿mbits que els Plans de Prevenci贸 contemplin amb efic脿cia la necessitat de procurar protecci贸 suficient davant:

 • La viol猫ncia en els centres de treball : atracaments, trasllats de fons, furts, assetjament moral i sexual, ab煤s d'autoritat, agressions del p煤blic聟 No s聮ha de treballar amb por.
 • Els riscos laborals derivats de l'煤s de l'ordinador tant de les pantalles com dels programes. L'ordinador ha de ser un element segur, en un entorn confortable. Existeix un protocol m猫dic oficial elaborat pel ministeri de Sanitat i ha d'aplicar-se a tots els usuaris habituals sense excepci贸. Est脿 en joc la qualitat de vida futura doncs es produeixen malalties, cr貌niques i doloroses, que solen apar猫ixer en segona i tercera edat.
 • Els aires condicionats insans, en centres mal ventilats o en edificis centrals amb S铆ndrome de l'Edifici Malalt, provoquen al路l猫rgies i altres malalties, que es contagien i causen m茅s problemes a la llarga.
 • Les situacions de estr猫s que provoquen malalties, el creixement de les quals 茅s constant, comencen a ser considerades epid猫mies.
Hem basat les nostres propostes en informes t猫cnics sobre les defici猫ncies indicades, que hem anat publicant i que seguirem ampliant i millorant. D'aix貌 seguirem informant puntualment a trav茅s de la web i del nostre butllet铆 virtual de not铆cies (https://www.ccoo-servicios.info/).

Anem avan莽ant solucions

Amb l'objectiu que les empreses modifiquin la seva actitud, tot apostant pel di脿leg com a via de soluci贸 als problemes, per貌 utilitzant les eines jur铆diques i administratives quan cal, el nostre treball, s'ha concretat, entre d聮altres, en les seg眉ents actuacions:
?Consideraci贸 de l'atracament com un risc avaluable d'origen laboral. Hem obtingut un dictamen positiu elaborat per l'Institut de Seguretat i Higiene en el Treball, m脿xima autoritat t猫cnica de l'Estat a requeriment de COMFIA-CCOO davant la Inspecci贸 de Treball.

 • L'atracament com accident laboral. Consideraci贸 per la Seguretat Social, amb l'assessorament de COMFIA-CCOO, de les seq眉eles ps铆quiques derivades d'un atracament com accident de treball.
 • Prevenci贸 de l'assetjament moral i sexual. Tipificaci贸 com faltes laborals molt greus, declaracions de toler脿ncia zero, signatura de Protocols d'actuaci贸 en Empreses (Conveni d'Estalvi, Protocol d'Asepeyo, acords en el Monte, C. San Fernando, C. Ja茅n, C. Espanya, Caixa Nova,聟)
 • Consideraci贸 d'usuaris de Pantalles de Visualitzaci贸 de Dades (PVDs) i dels drets derivats d聮aquesta consideraci贸. Despr茅s de den煤ncies interposades per COMFIA-CCOO, i a trav茅s de dictamen efectuat pels t猫cnics de l'autoritat laboral, centenars de companys han estat reconeguts com a usuaris de pantalles, amb dret a la protecci贸 espec铆fica. De la mateixa manera, mitjan莽ant pactes d'empreses s'ha reconegut aquesta situaci贸 a la majoria de treballadors de les mateixes.
 • Avaluacions de Riscos Psicosocials. Sancions a empreses que no les han fet i requeriments perqu猫 es fessin amb participaci贸 sindical, despr茅s de den煤ncies de COMFIA-CCOO en diverses Inspeccions de Treball en diferents empreses dels nostres sectors, (Bancs Sabadell i Santander, entre altres).
 • Servei de Prevenci贸 Mancomunat de les Caixes d'Estalvis (SPMCA). Intervencions davant la Direcci贸 General de la Inspecci贸 de Treball en el proc茅s obert a les 37 caixes adherides al SPMCA, que versa sobre la falta de recursos i la deficient avaluaci贸 de riscos del Servei (pendent d'imminent resoluci贸).
El nostre comprom铆s amb tu, amb la teva salut i amb la teva seguretat

 • Plans de Prevenci贸. En les Empreses s'han d'adoptar les mesures preventives suficients davant tots els riscos presents en els centres de treball, que siguin capa莽os de produir danys als treballadors.
 • Els Serveis de Prevenci贸 han de disposar de recursos materials i humans suficients per poder intervenir presencialment en els llocs de treball, i, concretament, davant les persones.
 • No s聮ha de treballar amb por. Ha d'haver-hi una protecci贸 coneguda i suficient davant els riscos derivats de la viol猫ncia en el treball. Els retards protegeixen exclusivament els diners, deixant-nos indefensos a la viol猫ncia dels agressors, que no troben cap obstacle a l聮entrada d聮armes.
 • Protocols de prevenci贸 d'assetjament sexual i/o moral. Adopci贸 de protocols de prevenci贸 amb reconeixement expr茅s de la consideraci贸 de risc laboral i la participaci贸 dels Ct猫s. de Seguretat i Salut.
 • Usuaris de Pantalles de Visualitzaci贸 de Dades (PVDs). Tots els usuaris habituals d'ordinador han de ser protegits per aplicaci贸 del protocol m猫dic espec铆fic del Ministeri de Sanitat. Han de disposar de pauses reglamentades, disseny del lloc adaptat al treballador, i una major i millor protecci贸 de les fatigues visual i mental. Els programes d'ordinador ha de tenir una millor accessibilitat, navegabilitat i efic脿cia. Han de complir totes les normes t猫cniques, i tenir en compte l'opini贸 de l'usuari final.
 • Salubritat de l'aire interior. Garantir la qualitat suficient de l'aire interior dels centres de treball S聮ha d'avaluar tamb茅 els dies de major aflu猫ncia de p煤blic i, sobretot, al final de la jornada. Ha de descartar-se t猫cnicament l'exist猫ncia de la S铆ndrome de l'Edifici Malalt en els grans edificis .
 • Riscos psicosocials. L'empresa ha de prevenir l聮estr猫s mitjan莽ant una avaluaci贸 dels factors de risc laboral d'origen psicosocial. 脡s important que ja s'hagin abordat els punts anteriors, amb car脿cter previ, per obtenir uns resultats fiables.
 • Malalties professionals. Manteniment de la consideraci贸 actual de danys laborals, accident de treball o malaltia professional per part de la Seguretat Social, per a totes les malalties derivades de condicions de treball insanes .
                                                                        Novembre de 2006.