Archivado en Comunicats, Salut Laboral

Per un ambient laboral sa

COMFIA-CCOO treballem per aconseguir unes condicions de treball que ens protegeixin suficientment davant els riscos laborals presents en els llocs de treball.


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

Aquests riscos són, sovint, invisibles i només es perceben quan ja hi ha un dany (per exemple, les depressions no sagnen). Les enquestes oficials demostren que hi ha seriosos problemes de salut, però se segueixen tractant pel Sistema Públic de Salut com malalties comunes. El repte: el seu tractament a través dels Serveis de Prevenció i les Mútues d'Accidents de Treball.

Els riscos que en el nostre Sector ens produeixen danys

Hem defensat davant les empreses en tots els àmbits que els Plans de Prevenció contemplin amb eficàcia la necessitat de procurar protecció suficient davant:

 • La violència en els centres de treball : atracaments, trasllats de fons, furts, assetjament moral i sexual, abús d'autoritat, agressions del públic… No s’ha de treballar amb por.
 • Els riscos laborals derivats de l'ús de l'ordinador tant de les pantalles com dels programes. L'ordinador ha de ser un element segur, en un entorn confortable. Existeix un protocol mèdic oficial elaborat pel ministeri de Sanitat i ha d'aplicar-se a tots els usuaris habituals sense excepció. Està en joc la qualitat de vida futura doncs es produeixen malalties, cròniques i doloroses, que solen aparèixer en segona i tercera edat.
 • Els aires condicionats insans, en centres mal ventilats o en edificis centrals amb Síndrome de l'Edifici Malalt, provoquen al·lèrgies i altres malalties, que es contagien i causen més problemes a la llarga.
 • Les situacions de estrès que provoquen malalties, el creixement de les quals és constant, comencen a ser considerades epidèmies.
Hem basat les nostres propostes en informes tècnics sobre les deficiències indicades, que hem anat publicant i que seguirem ampliant i millorant. D'això seguirem informant puntualment a través de la web i del nostre butlletí virtual de notícies (https://www.ccoo-servicios.info/).

Anem avançant solucions

Amb l'objectiu que les empreses modifiquin la seva actitud, tot apostant pel diàleg com a via de solució als problemes, però utilitzant les eines jurídiques i administratives quan cal, el nostre treball, s'ha concretat, entre d’altres, en les següents actuacions:
?Consideració de l'atracament com un risc avaluable d'origen laboral. Hem obtingut un dictamen positiu elaborat per l'Institut de Seguretat i Higiene en el Treball, màxima autoritat tècnica de l'Estat a requeriment de COMFIA-CCOO davant la Inspecció de Treball.

 • L'atracament com accident laboral. Consideració per la Seguretat Social, amb l'assessorament de COMFIA-CCOO, de les seqüeles psíquiques derivades d'un atracament com accident de treball.
 • Prevenció de l'assetjament moral i sexual. Tipificació com faltes laborals molt greus, declaracions de tolerància zero, signatura de Protocols d'actuació en Empreses (Conveni d'Estalvi, Protocol d'Asepeyo, acords en el Monte, C. San Fernando, C. Jaén, C. Espanya, Caixa Nova,…)
 • Consideració d'usuaris de Pantalles de Visualització de Dades (PVDs) i dels drets derivats d’aquesta consideració. Després de denúncies interposades per COMFIA-CCOO, i a través de dictamen efectuat pels tècnics de l'autoritat laboral, centenars de companys han estat reconeguts com a usuaris de pantalles, amb dret a la protecció específica. De la mateixa manera, mitjançant pactes d'empreses s'ha reconegut aquesta situació a la majoria de treballadors de les mateixes.
 • Avaluacions de Riscos Psicosocials. Sancions a empreses que no les han fet i requeriments perquè es fessin amb participació sindical, després de denúncies de COMFIA-CCOO en diverses Inspeccions de Treball en diferents empreses dels nostres sectors, (Bancs Sabadell i Santander, entre altres).
 • Servei de Prevenció Mancomunat de les Caixes d'Estalvis (SPMCA). Intervencions davant la Direcció General de la Inspecció de Treball en el procés obert a les 37 caixes adherides al SPMCA, que versa sobre la falta de recursos i la deficient avaluació de riscos del Servei (pendent d'imminent resolució).
El nostre compromís amb tu, amb la teva salut i amb la teva seguretat

 • Plans de Prevenció. En les Empreses s'han d'adoptar les mesures preventives suficients davant tots els riscos presents en els centres de treball, que siguin capaços de produir danys als treballadors.
 • Els Serveis de Prevenció han de disposar de recursos materials i humans suficients per poder intervenir presencialment en els llocs de treball, i, concretament, davant les persones.
 • No s’ha de treballar amb por. Ha d'haver-hi una protecció coneguda i suficient davant els riscos derivats de la violència en el treball. Els retards protegeixen exclusivament els diners, deixant-nos indefensos a la violència dels agressors, que no troben cap obstacle a l’entrada d’armes.
 • Protocols de prevenció d'assetjament sexual i/o moral. Adopció de protocols de prevenció amb reconeixement exprés de la consideració de risc laboral i la participació dels Ctès. de Seguretat i Salut.
 • Usuaris de Pantalles de Visualització de Dades (PVDs). Tots els usuaris habituals d'ordinador han de ser protegits per aplicació del protocol mèdic específic del Ministeri de Sanitat. Han de disposar de pauses reglamentades, disseny del lloc adaptat al treballador, i una major i millor protecció de les fatigues visual i mental. Els programes d'ordinador ha de tenir una millor accessibilitat, navegabilitat i eficàcia. Han de complir totes les normes tècniques, i tenir en compte l'opinió de l'usuari final.
 • Salubritat de l'aire interior. Garantir la qualitat suficient de l'aire interior dels centres de treball S’ha d'avaluar també els dies de major afluència de públic i, sobretot, al final de la jornada. Ha de descartar-se tècnicament l'existència de la Síndrome de l'Edifici Malalt en els grans edificis .
 • Riscos psicosocials. L'empresa ha de prevenir l’estrès mitjançant una avaluació dels factors de risc laboral d'origen psicosocial. És important que ja s'hagin abordat els punts anteriors, amb caràcter previ, per obtenir uns resultats fiables.
 • Malalties professionals. Manteniment de la consideració actual de danys laborals, accident de treball o malaltia professional per part de la Seguretat Social, per a totes les malalties derivades de condicions de treball insanes .
                                                                        Novembre de 2006.


Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es